Bærekraft og sirkulær økonomi

En bærekraftig forvaltning av klodens miljø og klima er alles ansvar. Virke skal derfor bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Her får du innblikk i vårt arbeid for bærekraftige løsninger, samt informasjon om miljøsertifisering for din virksomhet.

Næringslivets hovedoppgave er å skape verdier gjennom produksjon og omsetning av varer og tjenester, og gjennom å tilby arbeidsplasser.

Kjernen i virksomhetens samfunnsansvar dreier seg om hvordan omgivelsene påvirkes når verdiene skapes og forvaltes. Kunder, ansatte, myndigheter, investorer og andre samarbeidspartnere stiller i økende grad krav om at produkter og service skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Slik blir samfunnsansvar en forventning alle virksomheter må forholde seg til. Godt arbeid med samfunnsansvar innebærer at slike hensyn integreres i virksomhetenes daglige drift. Samtidig resulterer dette ofte i at virksomheten selv blir styrket.

Kort fortalt

Virke skal være en pådriver og rådgiver for et mer bærekraftig næringsliv. Vi jobber politisk for at det alltid skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr opplæring, verktøy og sparring for våre medlemmer knyttet til bærekraftig forretningsutvikling.

Vi jobber for:

 • Miljøledelse og bærekraftig forbruk

  Mange av Virkes virksomheter befinner seg mellom produksjon og forbruker. Dette innebærer en mulighet til å påvirke både produsentenes miljøbevissthet og forbrukernes valg. Alle virksomheter har dessuten ansvar for at driften av egen virksomhet skjer på en mest mulig klima- og miljøvennlig måte. Virke tilbyr medlemmene kompetanse til å gjøre dette ved å tilby verktøy, opplæring og muligheter for erfaringsdeling. Virke arbeider for at det skal lønne seg for norske virksomheter å drive miljøvennlig.

 • Vare- og persontrafikk

  Virke arbeider for at vare- og persontransport skjer med minst mulig miljø- og klimabelastning.

  Ved å endre sin praksis kan den enkelte virksomhet bidra til reduksjon av miljø- og klimabelastningen knyttet til vare- og persontransport. Det er imidlertid myndighetene som har mulighetene til å iverksette tiltak som virkelig monner. Virke arbeider for en raskere utbygging av vei og bane, særlig i og rundt de største byene.

  Dårlige veier og stor personbiltrafikk gir køer og dårlig framkommelighet for både vare- og persontransporten. Dette medfører både unødvendige utslipp av klimagasser, og lokale miljøbelastninger i form av partikkelutslipp, støv og støy. I tillegg skapes økt risiko for ulykker i trafikken.

  Virke sier ja til rushtidsavgift og mener at kollektivtrafikktilbudet bør styrkes betydelig. Virke arbeider også for å få fjernet avgiften på arbeidsgiverbetalte kollektivreiser.

 • Innovasjon og kompetanse for bærekraft

  Utviklingen mot et mer klima- og miljø­vennlig samfunn krever ny kompetanse. Det betyr at utdanningssystemet må gi unge riktig kompetanse til å møte kravene i morgendagens arbeidsliv. Det er også viktig at forholdene legges godt til rette for å etablere nye løsninger gjennom entreprenørskap. Med erfaring og nettverk har etablerte virksomheter mye å bidra med for å hjelpe unge i gang med egen virksomhet.

  En sosial entreprenør ser sosiale utfordringer og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å skape forbedringer. Entreprenørens evne til å kople mål om inntjening med sosiale, miljømessige eller etiske forbedringer er viktig både for arbeidslivet og samfunnet. Sosialt entreprenørskap kan trenes og dyrkes i skolen.

  Offentlige støtteordninger og incentivordninger er viktige for å oppnå innovasjonskraft. Samtidig er det slik det at mye nyskapning skjer uten offentlig støtte. De viktigste bidragsyterne til virksomheters innovasjonsprosesser er ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Derfor er det viktig at næringslivet legger vekt på å lytte til, bearbeide og utnytte forslag til forbedringer.

 • Innspill til strategi for sirkulær økonomi

  Regjeringen skal legge frem en strategi for sirkulær økonomi ved årsskiftet, og Virke har sendt innspill der vi både peker på muligheter og barrierer. For å fremme nye sirkulære forretningsmodeller i handels- og tjenestenæringen ber vi regjeringen fjerne regulatoriske og skattemessige barrierer, å bidra til stimulere til utvikling og innovasjon, og satse på kompetanseprogrammet Virke har satt i gang.

  Virkes foreslår følgende tiltak:

  • Gjennomgå skatte- og avgiftssystemet for å stimulere til utvikling av sirkulær økonomi. Med unntak av transportsektoren var handels- og tjenestenæringen i liten grad berørt av grønn skattekommisjons gjennomgang i 2015. Virke peker på flere eksempler på barrierer i dagens skatte- og avgiftssystem, blant annet avskrivningsregler, merverdiavgift og særavgifter, som avgiften på drikkevareemballasje. Virke mener det er behov for en ny utredning om hvordan skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til grønn omstilling. Målet må være at det blir mer lønnsomt for virksomhetene å velge grønne løsninger og å satse på sirkulære forretningsmodeller
  • Opprette en tjeneste der næringsdrivende kan melde inn regulatoriske hindringer de opplever ved utvikling og implementering av sirkulære forretningsmodeller og produkter. Brukthandelloven er et eksempel på en slik barriere.
  • CO2-avgiften utvides til å dekke alle sektorer. Avgiften økes på en forutsigbar måte. CO2-avgiften er et avgjørende virkemiddel for å sikre at miljøkostnaden ved produksjon prises. Uten prising av miljøkostnadene ved produksjon, etter prinsippet om at de som forurenser betaler, vil det bli vanskelig å gjøre sirkulære forretningsmodeller lønnsomme.
  • Etablere en Miljøfunn-ordning som en del av Skattefunn.
  • Innrette virkemiddelapparatet mot miljøomstilling ved at Forskningsrådet og Innovasjon Norge får sirkulær økonomi og miljøomstilling som en viktig oppgave.
  • Forenkle søknadsprosessene i virkemiddelapparatet.
  • Etablere Sirkulærprogrammet som et samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivet.
  • Videreføre kompetanseutviklingsprogrammet som Virke startet opp 2. halvår 2020, året etter i 2021.
Illustrasjon med mann som holder en jordklode

Forskning

 • SINTEF-rapport 2020: Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak

  Vi kan skape milliardverdier og flere tusen nye arbeidsplasser i Norge ved å sørge for at byggevarer, tekstiler, møbler og elektronikk brukes mer enn én gang

  Rapporten konkluderer med at en overgang fra lineær til mer sirkulær verdikjede vil føre til økt verdiskaping i alle verdikjedene:

  • Elektronikk
   Mellom 1 og 3 milliarder kroner per år (moderat scenario), helt opp til 9 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)
  • Tekstiler
   Mellom 1,5 og 2 milliarder kroner per år (moderat scenario), opp til 3,9 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)
  • Møbler
   Mellom 0,7 og 1 milliarder kroner per år (moderat scenario), opptil 2 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)
  • Bygg
   En reduksjon i verdiskaping på mellom 1,8 og 2 milliarder kroner per år i industrien, men en økning på 6 milliarder kroner per år i andre næringer (moderat scenario), helt opp til 8 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario)

  Samlet viser studien et verdiskapingspotensial i disse verdikjedene som ligger et sted mellom 7 og 10 milliarder kroner per år (moderat scenario) og opp til 23 milliarder kroner per år (ambisiøst scenario).

  I tillegg er det anslått at det vil skapes et betydelig antall jobber innenfor alle de tre kompetansetypene rapporten definerer:

  1. Fagutdanning (inkl. ufaglærte, kandidater med fagbrev og kandidater med andre utdanningsløp som ikke gir grad)
  2. Høyere utdanning av lavere grad (bachelorgrad eller tilsvarende)
  3. Høyere utdanning av høyere grad (master- eller doktorgrad).

  Potensialet for både sysselsetting og verdiskaping er med andre ord stort, men det er fortsatt mange og store barrierer som premierer lineær produksjon og forbruk.

  Her kan du laste ned rapporten

  Siste oppdateringer

  • : Regjeringens klimamelding mot 2030

   Fredag 8. januar la regjeringen frem klimameldingen 2030, som er en plan for hvordan Norge skal nå klimamålene i Parisavtalen. Virke mener klimameldingen mangler en sterkere kobling mellom klimapolitikken og sirkulær økonomi, og etterlyser skatte- og avgiftsgrep og regelendringer som gjør det lønnsomt å slutte og sløse med ressurser. Overgangen til en sirkulær økonomi er nøkkelen for at privat handels- og tjenestenæring, hvor halvparten av alle nordmenn jobber, skal få ta del i det grønne skiftet. Handels- og tjenestenæringen er igjen nøkkelen for at norske forbrukere skal bli med på det grønne skiftet.

   Regjeringen legger opp til en kraftig økning av karbonprisen. Virke mener dette er en nødvendig og kraftig pisk for å kutte utslipp, men savner gulrøtter. Vi trenger flere tiltak for å fremme biodrivstoff, for eksempel differensiering i bompengesystemet, og offentlig støtte til utbygging av ladetilbudet langs vei. Se regjeringens pressemelding her, og tiltakene regjeringen vil gjennomføre her.

  Miljøsertifisering av virksomheten din

  • Hva er miljøsertifisering?

   Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon på din miljøinnsats og et stempel på at du tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får du tilgang til digitale verktøy, kurs og rådgivningstjenester for å hjelpe virksomheten til å bli enda bedre på miljø og bærekraft.

   Den mest brukte miljøsertifiseringen i Norge er Miljøfyrtårn. Alle virksomheter i tjenestenæringen kan bli miljøfyrtårn, og kriteriene er tilpasset 70 ulike bransjer. 

  • Hvordan kan min virksomhet bli miljøsertifisert?

   Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, men for de fleste virksomheter i tjenestenæringen vil Miljøfyrtårn være den mest relevante.

   Miljøfyrtårn-prosessen fungerer slik:

   Du kan velge om du vil delta på kurs eller benytte deg av enkeltrådgiving. En erfaren miljøfyrtårnkonsulent hjelper deg så i gang med å finne hvilke bransjekriterier virksomheten skal sertifiseres etter. Deretter blir du guidet deg gjennom prosessen, og får tilgang til Miljøfyrtårns smarte og digitale verktøy som gjør det enkelt å jobbe helhetlig og systematisk med tiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes. Etter tre år må dere resertifiseres.

   Prisene varierer blant annet etter antall årsverk. Les prislisten her.

  • Hvorfor skal jeg miljøsertifisere min virksomhet?

   Hele 75 % av forbrukere oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.

   Miljøsertifisering gir deg derfor et konkurransefortrinn, og bidrar til å styrke din merkevare. Du får mulighet til å dokumentere den innsatsen du allerede gjør i dag. Du får gode råd og verktøy som hjelper deg til å jobbe konkret med bærekraft. Ved for eksempel å redusere avfall, redusere energibruk og innføre bedre transportløsninger, kan du spare mye penger.

   Ved å bli Miljøfyrtårn, kan du også få hjelp med rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor mye lavere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge.