Bærekraft

En bærekraftig forvaltning av klodens miljø og klima er alles ansvar. Virke ønsker derfor å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Her finner du Virkes politikk for bærekraftige løsninger, samt informasjon om miljøsertifisering for din virksomhet.

Grønn plattform – Virke får 10 millioner til kompetansehevende tiltak for sirkulær økonomi

Virke er svært glade for at Klima- og miljøminister Rotevatn ser betydningen av å få med handel- og tjenestenæringene til en sirkulær økonomi. Dette vil styrke utviklingen av sirkulære produkter, tjenester og forretningsmodeller, og er en positiv nyhet i regjeringens grønne omstillingspakke på 3,6 milliarder kroner.  Men vi etterlyser tiltak for skattefradrag for miljøinvesteringer gjennom en Miljøfunnordning og ROT/RUT fradrag som kunne ha bidratt til økt aktivitet i økonomien, samtidig som man det kan legges til rette for reparasjoner og oppussing. Regjeringen legger heller ikke til rette for økt elektrifisering av personbilparken. Dette kunne vært gjort gjennom en tilskuddsordning som kan brukes for å utjevne de høye investeringsutgiftene knyttet til graving, kabling og nye nettstasjoner i forbindelse med etablering av nye hurtigladetilbud langs vei.

Næringslivets hovedoppgave er å skape verdier gjennom produksjon og omsetning av varer og tjenester, og gjennom å tilby arbeidsplasser.

Kjernen i virksomhetens samfunnsansvar dreier seg om hvordan omgivelsene påvirkes når verdiene skapes og forvaltes. Kunder, ansatte, myndigheter, investorer og andre samarbeidspartnere stiller i økende grad krav om at produkter og service skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. Slik blir samfunnsansvar en forventning alle virksomheter må forholde seg til. Godt arbeid med samfunnsansvar innebærer at slike hensyn integreres i virksomhetenes daglige drift. Samtidig resulterer dette ofte i at virksomheten selv blir styrket.

Virke mener

Vi ønsker å bidra til at næringslivet lever opp til forventningene om samfunnsansvar ved å øke våre medlemmenes kompetanse, og ved å legge til rette for samarbeid om gode løsninger. Vi er også en aktiv deltaker i politikkutforming og debatt knyttet til temaet og deltar i KOMpakt, norske myndigheters dialogforum for spørsmål knyttet til samfunnsansvar/CSR. 

Mer om vår bærekraftspolitikk

Miljøledelse og bærekraftig forbruk

Mange av Virkes virksomheter befinner seg mellom produksjon og forbruker. Dette innebærer en mulighet til å påvirke både produsentenes miljøbevissthet og forbrukernes valg. Alle virksomheter har dessuten ansvar for at driften av egen virksomhet skjer på en mest mulig klima- og miljøvennlig måte. Virke tilbyr medlemmene kompetanse til å gjøre dette ved å tilby verktøy, opplæring og muligheter for erfaringsdeling. Virke arbeider for at det skal lønne seg for norske virksomheter å drive miljøvennlig.

Vare- og persontrafikk

Virke arbeider for at vare- og persontransport skjer med minst mulig miljø- og klimabelastning.

Ved å endre sin praksis kan den enkelte virksomhet bidra til reduksjon av miljø- og klimabelastningen knyttet til vare- og persontransport. Det er imidlertid myndighetene som har mulighetene til å iverksette tiltak som virkelig monner. Virke arbeider for en raskere utbygging av vei og bane, særlig i og rundt de største byene.

Dårlige veier og stor personbiltrafikk gir køer og dårlig framkommelighet for både vare- og persontransporten. Dette medfører både unødvendige utslipp av klimagasser, og lokale miljøbelastninger i form av partikkelutslipp, støv og støy. I tillegg skapes økt risiko for ulykker i trafikken.

Virke sier ja til rushtidsavgift og mener at kollektivtrafikktilbudet bør styrkes betydelig. Virke arbeider også for å få fjernet avgiften på arbeidsgiverbetalte kollektivreiser.

Innovasjon og kompetanse for bærekraft

Utviklingen mot et mer klima- og miljø­vennlig samfunn krever ny kompetanse. Det betyr at utdanningssystemet må gi unge riktig kompetanse til å møte kravene i morgendagens arbeidsliv. Det er også viktig at forholdene legges godt til rette for å etablere nye løsninger gjennom entreprenørskap. Med erfaring og nettverk har etablerte virksomheter mye å bidra med for å hjelpe unge i gang med egen virksomhet.

En sosial entreprenør ser sosiale utfordringer og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å skape forbedringer. Entreprenørens evne til å kople mål om inntjening med sosiale, miljømessige eller etiske forbedringer er viktig både for arbeidslivet og samfunnet. Sosialt entreprenørskap kan trenes og dyrkes i skolen.

Offentlige støtteordninger og incentivordninger er viktige for å oppnå innovasjonskraft. Samtidig er det slik det at mye nyskapning skjer uten offentlig støtte. De viktigste bidragsyterne til virksomheters innovasjonsprosesser er ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Derfor er det viktig at næringslivet legger vekt på å lytte til, bearbeide og utnytte forslag til forbedringer.

Miljøsertifisering av virksomheten din

  • Hva er miljøsertifisering?

  • Hvordan kan min virksomhet bli miljøsertifisert?

  • Hvorfor skal jeg miljøsertifisere min virksomhet?