Brukervilkår for Ditt spor

1. INNLEDNING 

Denne brukeravtalen regulerer din tilgang til Ditt spor (heretter kalt «Løsningen»). Løsningen er Hovedorganisasjonen Virkes (heretter kalt «Leverandøren») digitale verktøy for å hjelpe handelsvirksomheter med å definere hva man kan gjøre innen bærekraft. Med Løsningen kan du som bruker (heretter kalt «Brukeren») lære om bærekraftsmålene, definere relevante tiltak og lage en plan for implementering av tiltakene i Brukerens virksomhet. 

2. TILGANG OG BRUKSRETT TIL LØSNINGEN 

Løsningen er tilgjengelig for Brukeren via en egen nettside. Brukeren har tilgang til Løsningen ved å anvende et eget brukernavn og passord. Abonnementet gir én person hos Brukeren én personlig administratortilgang til Løsningen, og Brukeren forplikter seg til ikke å overføre eller oppgi brukernavn og passord til uvedkommende. Kollegaer fra samme selskap kan be om brukertilgang, men må godkjennes av administrator først. Det krever at kollegaen har samme epostdomene som administrator. Godkjenningen skjer via epost.  

Brukeren kan distribuere sluttrapporten ved å sende en unik URL til kollegaer, kunder eller andre interessenter. Brukeren har selv ansvaret for å dele URL-en på en forsvarlig måte og sikre at ikke uvedkommende får tilgang.  

3. ENDRINGER I LØSNINGEN 

Leverandøren har rett til å endre Løsningenes funksjonalitet og spesifikasjoner, og kan kreve at Brukeren går over til ny versjon.  

4. OPPHAVSRETT 

Leverandøren beholder under enhver omstendighet alle rettigheter til Løsningen, inkludert Løsningens innhold. Informasjon som Brukeren selv lagrer i Løsningen er regulert i punkt 11 nedenfor.

5. MISLIGHOLD 

Det foreligger mislighold fra en parts side dersom parten ikke oppfyller sine plikter etter avtalen og dette ikke skyldes forhold som nevnt i punkt 6 nedenfor (force majeure). Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt må reklamere skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. 

Leverandøren vil tilstrebe at alle opplysninger i Løsningen til enhver tid er korrekte og aktuelle. Leverandøren står ikke ansvarlig for eventuelle feil i Løsningen, verken teknisk eller innholdsmessig. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Brukerens bruk av informasjon fra nettstedet. Leverandøren har ikke ansvar for linker til eksterne nettsteder, eller for innholdet og påliteligheten av sidene det linkes til. Leverandørens erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til Brukerens direkte tap. Brukeren kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder konsekvenstap og tap som følge av driftsavbrudd hos BrukerenLeverandørens erstatningsansvar er begrenset til Brukerenårlige vederlag, eks. mva. 

Dersom det foreligger et mislighold som ikke er rettet opp innen 60 dager etter at anmodning om dette er sendt den annen part, har den skadelidte part rett til å heve avtalen med skriftlig varsel til den annen part. Det samme gjelder dersom en av partene har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold som er av en slik art at det ikke lar seg rette opp. 

6. FORCE MAJEURE 

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av ekstraordinære begivenheter utenfor partenes kontroll (force majeure), skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Den annen part kan med 15 dagers skriftlig varsel heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer. 

7. MARKEDSFØRING 

Leverandøren har i sin markedsføring rett til å oppgi Brukeren som referanse. Leverandøren har likevel ikke rett til å anvende Brukerens navn eller varemerke i generell markedsføring eller lignende uten Brukerens forhåndssamtykke. 

8. AVTALENS VARIGHET 

Dersom Brukeren ikke har tatt i bruk Løsningen i løpet av en sammenhengende periode på 12 måneder anses Avtalen som avsluttet og innholdet lagt inn i Løsningen blir da automatisk slettet.

9. LOVVALG OG TVISTER 

Denne avtalen reguleres av norsk rett. 

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem innen 30 kalenderdager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler, med Oslo som avtalt verneting. 

10. ENDRING AV VILKÅRENE 

Leverandøren kan endre vilkårene uten Brukerens samtykke. Brukeren skal varsles skriftlig senest 30 dager før nye vilkår trer i kraft. Dersom endringene i vesentlig grad svekker Brukerenrettigheter, vil Brukeren ved skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren kunne si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de endrede vilkårene trer i kraft. 

11. DATALAGRING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Informasjonen Brukeren gir gjennom Løsningen vil bli lagret av Leverandøren i 12 måneder. Deretter vil Leverandøren slette informasjonen permanent. Dersom Brukeren ønsker å ta vare på informasjonen etter dette, er Brukeren selv ansvarlig for å lagre den lokalt på sin datamaskin. 

All behandling av personopplysninger i Løsningen gjøres i henhold til Leverandørens rutiner for dette. Ved å inngå denne brukeravtalen bekrefter du at du har lest og forstått Leverandørens personvernerklæring, tilgjengelig her: https://www.virke.no/Personvern/ 

12. KOMMUNIKASJON FRA LEVERANDØREN 

Leverandøren forbeholder seg retten til å benytte Brukerens kontaktinformasjon til kundeoppfølging og annen kontakt som er nødvendig for å gjennomføre denne brukeravtalen.