Forenkling av momsregelverket

Et regjeringsutnevnt utvalg har foreslått å avvikle de lave mva-satsene og samle alle varer og tjenester på en felles sats. Forslaget vil få store konsekvenser for mange næringer om det blir gjennomført. Her finner du alt du trenger å vite.

Kort fortalt

 • Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Gruppen la 15. mai frem et forslag som skal gi staten økte inntekter fra moms. Mer om utvalget på regjeringens hjemmesider.

 • Allerede på pressekonferansen hvor rapporten ble lagt frem, sa finansminister Siv Jensen at hun ikke så for seg å fjerne alle lav- og nullmomssatser. Dette har hun gjentatt senere. Det hun ikke har sagt noe om, er hvorvidt det er aktuelt å gjennomføre deler av utvalgets anbefalinger. Regjeringen har tidligere økt den lave mva-satsen fra 8 til 12 prosent. Vi frykter at denne kan øke videre.

Virke mener:

 • Det finnes rom for å forenkle og forbedre momssystemet. Virkes medlemmer etterspør først og fremst forutsigbare merverdiavgiftssatser. Virke frykter at ekspertutvalgets forslag om "forenkling" vil resultere i forslag som først og fremst har til hensikt å øke statens inntekter.
 • Utvalgets forslag vil gi økte priser på mat, kultur, trening og opplevelser. Det svekker norske bedrifter som er i konkurranse med utlandet, som reiseliv og grensehandelsutsatt handel.
  I forlengelsen av utvalgets rapport, bør det gjøres en gjennomgang av merverdiavgiftssystemet på utvalgteområder med sikte på å forbedre og forenkle regelverket.
 • Vi kan etter en samlet vurdering ikke anbefale alle sider av ekspertutvalgets forslag.

Siste oppdateringer

 • : Regjeringen la frem forslag til statsbudsjett for 2020.

  Forslaget inneholdt ingen endringer av merverdiavgiftssystemet.

 • : Høringssvar fra Virke

  Finansminister Siv Jensen har uttalt at regjeringen ikke går for en sats, men har ikke avkreftet at det kan bli endringer innenfor dagens system. 

 • : Utvalget leverte sin rapport til finansminister Siv Jensen, med sine konklusjoner

  Her foreslås det blant annet å innføre en felles momssats. Konklusjonene er kun resultatet av utvalgsarbeidet, og ikke vedtatt politisk. 

  Virke sendte ut pressemelding med svar på vegne av bransjene som berøres av en eventuell endring i momssatsene. Neste steg i prosessen blir høring og behandling i Stortinget, og ingenting er vedtatt foreløpig. Virke vil følge denne saken tett for at de berørte bransjenes interesser blir ivaretatt.

 • : Nedsettelse av utvalg

  Finansdepartementet setter ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Utdrag av mandatet til utvalget

Dette er hva Finansdepartementet har gitt utvalget i oppdrag om å løse:

«Det bes også vurdert om det kan være hensyn som begrunner reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften, for eksempel fordelingshensyn, folkehelse, miljø eller annet. Det skal vurderes om differensiering av merverdiavgiften er egnet for å ivareta hensyn som nevnt over eller om det finnes andre virkemidler som kan være mer målrettet. Eventuelle gevinster ved å differensiere merverdiavgiften må vurderes opp mot kostnader ved å ha flere satser.

Erfaringer og utvikling internasjonalt kan trekkes inn i utredningen.

Utredningen skal blant annet:

Legge frem anbefalinger om et enklere merverdiavgiftssystem med færre satser, herunder minst ett forslag med en provenynøytral omlegging og minst ett forslag som gir økte inntekter fra merverdiavgiften.»

Bransjer som særlig blir berørt

 • Frivillighet
 • Kultur og opplevelser
 • Museer
 • Kino
 • Badeland/lekeland
 • Gravferd
 • Trening
 • Reiseliv

Kontaktperson