Offentlige anskaffelser og offentlige markeder

Virke er en pådriver for et godt og enkelt regelverk for offentlige anskaffelser og offentlige markeder.

Virke mener:

 1. Regjeringen må sørge for konkurranse på like vilkår i markeder der det offentlige konkurrerer med privat sektor.
 2. Regjeringen bør sette et mål om at andelen private og ideelle aktører som leverer offentlig finansiert tjenesteproduksjon øker med minst 10 % i løpet av perioden 2017-2025. Grunnlaget må legges i inneværende stortingsperiode.
 3. Det bør igangsettes årlig rapportering på indikatorer for konkurranseutsetting på kommunalt, regionalt og statlig nivå.
 4. Virke mener det er behov for sterkere innkjøpskompetanse og mer veiledning og vi vil følge praksis tett fremover. Vi vil handle dersom vi ser at små – og mellomstorebedrifter ikke ivaretas tilstrekkelig, eller ser andre uheldige utslag av regelverket.
 5. Det trengs økt innkjøpskompetanse i statlige og kommunale etater om hvordan stille miljøkrav.
 6. Det må lønne seg å drive bærekraftig. Leverandører av bærekraftige løsninger bør derfor premieres for dette.
 7. Det må gjøres så enkelt som mulig både for innkjøper og leverandør å dokumentere miljøprestasjon.
 8. Det bør legges til rette for å knytte næringsliv tettere på sosial innovasjon, fordi sosiale entreprenører bør kunne gjøre seg uavhengige av offentlig støtte og tilskudd. 
 9. Det offentlige bør ta større del av risikoen ved innovative anskaffelser, men potensialet for å skape nye næringsmuligheter i Norge, for eksempel på elferger, kan være stort.
 10. Myndighetene må gå foran som innkjøper og bestiller av bærekraftige løsninger.
 11. Det bør stimuleres til økt dialog mellom innkjøpere og leverandører.
 12. Det offentlige må enten pålegges skatteplikt og plikt til å føre separate regnskaper når de utøver næringsvirksomhet, eller så må næringsvirksomheten skilles ut i egne selskaper.

Kontaktperson