Skatte- og avgiftspolitikk

Virkes mål er bærekraftig verdiskaping, derfor arbeider vi for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

Virke mener

  • Virke jobber for å legge om skatte- og avgiftssystemet for å fremme sirkulær økonomi og kutte utslipp av klimaforurensende gasser. 
  • Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes, fordi den tapper norske bedrifter for kapital. Vi må ha en selskapsskatt som fremmer investeringer i Norge og konkurranse på like vilkår.
  • Avgiftspolitikken i Norge må bidra til å fremme aktivitet. Vi må ha et merverdiavgiftssystem som ikke forskjellsbehandler norske og utenlandske nettaktører. Avviklingen av 350-kronersgrensen i 2020 er et godt eksempel på det.
  • Vi ha et særavgiftssystem som ikke gjør at Ola og Kari strømmer over grensen for å handle, og vi må ha en tollpolitikk som gir like vilkår uavhengig av om varene handles på nettet i utlandet eller importeres av norske bedrifter.

Ny grønn skatteomlegging

15. september kom Virke med innspill til regjeringen om sirkulær økonomi. Vi foreslår å opprette en ny grønn skattekommisjon, som vil gjøre endringer i skatte- og avgiftssystemet som stimulerer til sirkulær økonomi.

Den grønne omstillingen har skutt fart i handels- og tjenestenæringen, med nye miljøkrav fra myndighetene og fra EU. Samtidig avdekkes flere skatte- og avgiftsmessige barrierer mot den grønne omstillingen. Ikke minst omstillingen til sirkulær økonomi, som ikke var tema for forrige Grønn skattekommisjon i 2015. Med unntak av transportsektoren var handels- og tjenestenæringen i liten grad berørt av skattekommisjonen fra i 2015. 

Virke mener det er behov for en ny utredning om hvordan skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til grønn omstilling. Vi vil at det skal bli mer lønnsomt for virksomhetene å velge grønne løsninger og å satse på sirkulære forretningsmodeller.

Bli medlem i Virke

Jeg vil bli medlem

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Kontaktpersoner