Skatte- og avgiftspolitikk

Virkes mål er bærekraftig verdiskaping, derfor arbeider vi for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

Kort fortalt

 • Virke jobber for å legge om skatte- og avgiftssystemet for å fremme sirkulær økonomi og kutte utslipp av klimaforurensende gasser. 
 • Formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes, fordi den tapper norske bedrifter for kapital. Vi må ha en selskapsskatt som fremmer investeringer i Norge og konkurranse på like vilkår.
 • Avgiftspolitikken i Norge må bidra til å fremme aktivitet. Vi må ha et merverdiavgiftssystem som ikke forskjellsbehandler norske og utenlandske nettaktører. Avviklingen av 350-kronersgrensen i 2020 er et godt eksempel på det.
 • Vi ha et særavgiftssystem som ikke gjør at Ola og Kari strømmer over grensen for å handle, og vi må ha en tollpolitikk som gir like vilkår uavhengig av om varene handles på nettet i utlandet eller importeres av norske bedrifter.

Velkommen til Handelskonferansen

 1. Handelskonferansen 2021

  Reimagine Retail - for deg med lederansvar i fremtidens handel

Meld deg på!

Siste oppdateringer

 • : Avgiftssatser som treffer Virkes medlemmer fra 1. januar 2021

  Laveste mva-sats er 6 prosent, el-avgift og kjøretøyavgifter økes med 3,5 prosent, bensinavgiften øker med 2,2, mens autodieselavgiften går ned med 1,1 prosent. Avgiften på alkoholfrie drikkevarer er halvert og sjokolade- og sukkeravgiften er borte. Dette er noen av de viktigste avgiftsendringene for våre medlemmer som Stortinget har vedtatt for neste år.

 • : Statsbudsjettet 2021 – Endringer i skatter og avgifter

  Regjeringen reduserer formueskatten på arbeidende kapital, grensen for skattefrie gaver økes, CO2-avgiften økes og særavgift på sukkerfritt mineralvann reduseres. 

  Fremskrittspartiet krever kraftigere reduksjoner i særavgiftene som påvirker grensehandelen. Virke følger opp skatte- og avgiftspolitikken i Stortinget. 

  Reduksjon i formueskatten
  Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten i formueskatten på arbeidende kapital med 10 prosentpoeng fra 35 til 45 prosent. Dette betyr i praksis at skattegrunnlaget for formueskatten på aksjer og eiendeler går ned og at skatteregningen for bedriftseiere reduseres fra 2021. 

  Grensen for skattefrie gaver økes
  Regjeringen foreslår å øke verdien for skattefrie gaver som arbeidsgiver kan gi arbeidstaker fra 2 000 til 5 000 kroner i 2021. Dette innebærer at arbeidsgivere i større utstrekning kan gi påskjønnelser til ansatte uten at det må innberettes og trekkes forskuddsskatt av gavenes verdi.

  Endringer i personbeskatningen
  Regjeringen foreslår enkelte justeringer i personbeskatningen som gir redusert skatteregning for alle lønnsmottakere. De foreslåtte justeringene:

  • Reduksjon i trinnskatten på trinn 1 og trinn 2 med 0,2 prosentenheter.
  • Redusere innslagspunktet i trinnskattens trinn 3 med 2 600 kroner.

  For ungdom som har skattefrikort foreslås det en økning i grensen på 5 000 kroner, fra 55 000 til 60 000 kroner.

  Kildeskatt

  Som et tiltak for å motvirke overskuddsflytting foreslår regjeringen å innføre kildeskatt på 15 prosent på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler fra foretak med virksomhet i Norge til nærstående foretak i lavskatteland. For å gi Skatteetaten og næringslivet bedre tid til å innrette seg foreslås det at endringene trer i kraft 1. juli 2021.

  Ansattes kjøp av aksjer

  Regjeringen foreslår å øke den maksimale skattefrie fordelen ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs fra 5 000 til 7 500 kroner. Satsen foreslås økt fra 20 til 25 pst.

  Endringer i særavgiftene på grensehandelsutsatte varer
  Regjeringen foreslår å endre avgiften på alkoholfrie drikkevarer slik at mengden sukker blir definerende for avgiftens størrelse. For sukkerfri brus medfører dette en avgiftsreduksjon fra neste år. Når det gjelder øvrige avgifter foreslås følgende:

  • Avgift på sigaretter: + 3,4 prosent
  • Avgift på snus: +3,7 prosent
  • Avgift på sjokolade og sukkervarer: +3,5 prosent
  • Avgift på alkoholfrie drikkevarer (ferdigvare)*: +3,4 prosent
  • Avgift på engangsemballasje (grunnavgift): +3,3 prosent

  *Avgiften vil fra 1. juli 2021 bli differensiert etter sukkerinnhold, noe som gir reduksjon i avgiften for brus med lavt eller null sukkerinnhold.

  Endringer i bilavgiftssystemet
  Regjeringen foreslår flere justeringer i bilavgiftene for 2021. Målet med omleggingen er å stimulere flere til å kjøpe lav- og nullutslippskjøretøy. I praksis betyr det dyrere diesel- og bensinbiler, samt dyrere ladbare hybridbiler dersom rekkevidden er under 75 km. Omleggingen medfører følgende justeringer:

  • Økt engangsavgift for personbiler og varebiler som gjør det dyrere å kjøpe denne typen kjøretøy. For personbiler øker de to laveste satsene i CO2-komponenten med 23 prosent utover prisjustering. Dette gir en betydelig økning i engangsavgiften for nye diesel- og bensinbiler. For varebiler øker satsene med 6 prosent utover ordinær prisstigning.
  • For ladbare hybridbiler foreslås det å øke vektfradraget ved at kravet til elektrisk rekkevidde for å få maksimalt vektfradrag økes fra 50 til 75 kilometer. Dette vil øke prisen på nye ladbare hybridbiler for alle biler som har en rekkevidde under 75 km.
  • Det foreslås samtidig å innføre trafikkforsikringsavgift (tidligere kalt årsavgift) for elbiler. Disse bilene har i dag fritak for dette. Den foreslåtte avgiften er nivå med trafikkforsikringsavgiften for motorsykler. Dette innebærer i praksis at den årlige trafikkforsikringsavgiften blir i overkant av 2000 kroner.

  Økt CO2-avgift på bensin
  Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften med 8,7 prosent på bensin i 2021. Dette er en økning på 5 prosent utover normal prisstigning.

  Endringer i veibruksavgiften på drivstoff
  Regjeringen foreslår å redusere satsene i veibruksavgiften for å unngå at pumpeprisene på drivstoff går opp som følge av økt CO2-avgift på drivstoff og økt omsetningskrav til biodrivstoff. Reduksjonen i veibruksavgiften er på 1,1 prosent for autodiesel.

  Avgift på avfallsforbrenning

  For 2021 foreslås det å innføre en avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner per tonn CO2.

  Merverdiavgift

  Det foreslås å innføre merverdiavgift på alternativ behandling og på kosmetisk kirurgi, unntatt tannkirurgi.

Ny grønn skatteomlegging

15. september kom Virke med innspill til regjeringen om sirkulær økonomi. Vi foreslår å opprette en ny grønn skattekommisjon, som vil gjøre endringer i skatte- og avgiftssystemet som stimulerer til sirkulær økonomi.

Den grønne omstillingen har skutt fart i handels- og tjenestenæringen, med nye miljøkrav fra myndighetene og fra EU. Samtidig avdekkes flere skatte- og avgiftsmessige barrierer mot den grønne omstillingen. Ikke minst omstillingen til sirkulær økonomi, som ikke var tema for forrige Grønn skattekommisjon i 2015. Med unntak av transportsektoren var handels- og tjenestenæringen i liten grad berørt av skattekommisjonen fra i 2015. 

Virke mener det er behov for en ny utredning om hvordan skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til grønn omstilling. Vi vil at det skal bli mer lønnsomt for virksomhetene å velge grønne løsninger og å satse på sirkulære forretningsmodeller.

Kontaktpersoner