Statsbudsjettet for 2020

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober 2019, og 12. mai 2020 kom det reviderte budsjettet. Her finner du oversikt over saker som berører de ulike bransjene i Virke, og våre tanker om og innspill til dem.

Revidert nasjonalbudsjett

 Viktige gjennomslag vedtas i Stortinget 19.juni

Stortinget vedtar den 19. juni revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3. Virke har jobbet mye med denne pakken, slik vi har gjort med de andre tiltakspakkene som har kommet etter 12. mars, da Norge erklærte koronakrise. Helt på oppløpssiden har vi fått gjennomslag for å inkludere underleverandører innenfor teknikk i kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer, slik at disse kan søke kompensasjon for tapte inntekter ved avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren. Her er de viktigste gjennomslagene i revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3.

Kompensasjonstiltakene:

 • Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges ut august. Egenandelen (som var redusert fra 10.000 til 5.000) fjernes fra og med søknader for mai.
 • Det innføres en ordning med lønnstilskudd for juli og august for bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb. Les mer her.
 • Pakkereisebedriftene får 500 millioner kroner i en tilskuddsordning  1,5 milliarder i låneordning. Dette kom til i budsjettavtalen 11. juni.
 • Likebehandling for ideelle og private ved tildeling av krisemidler i helse/omsorg.
 • Kompensasjonstiltakene utvides for ikke-skattepliktige virksomheter, blant annet museer, kulturhus og underleverandører til kulturarrangementer. Det gjenstår imidlertid flere områder som faller utenfor kompensasjonsordningene, blant annet bruktbutikker, folkehøyskolers aktivitet og inntektsbortfall i frivillig sektor. Dette jobber Virke videre med.

Andre gjennomslag:

 • Arbeidsgiveravgiften er redusert med 4 prosentpoeng i mai og juni. Innbetaling er utsatt til 15. august.
 • Formuesskatt på arbeidende kapital får økt rabatt fra 25 til 35 pst (verdsettelse av aksjer og driftsmidler). Det gir bedre likviditet for private eiere i bl.a små og mellomstore bedrifter.
 • Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides og forbedres. Nye grenser blir 25 ansatte og 25 millioner kroner i driftsinntekter/balanse.
 • Avgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres tilbake til 2017-nivå for å redusere grensehandel. Avgifstreduksjonen får virkning fra 1. juli.
 • Søknadsbasert tilskuddsordning til frivillige virksomheter på 400 millioner kroner.
 • Det vedtas en pakke for å øke byggeprosjekter på til sammen 4 mrd kr. 650 millioner bevilges til næringslivsfond i kommunene.

Les mer om Stortingets vedtak om krisepakke 3 og revidert nasjonalbudsjett.

Budsjettavtale med viktige gjennomslag

Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble 11. juni enige om endringer i revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke 3 mot koronakrisen.

Mer om budsjettavtalen mellom Frp og regjeringspartiene 

De viktigste punktene i budsjettavtalen i revidert nasjonalbudsjett for Virkes medlemmer:

 • Kompensasjonstiltak

 • Permitteringsordningen

 • 400 millioner til frivilligheten

 • Likebehandling i helse og omsorg

 • Redusert avgift på mineralvann

 • Andre tiltak i budsjettavtalen

Virke mener

Virke mener at tiltak som bidrar til økt aktivitet i økonomien og å få folk tilbake i jobb må være første prioritet når Stortinget behandler revidert budsjett. Virke ber om redusert arbeidsgiveravgift også for juli og august, utsettelse av merverdiavgiften utover 10. juni, forlengelse av permitteringsordningen utover oktober, innføring av skattefradrag for tjenester i hjemmet, flere byggetiltak og andre sysselsettings- og aktivitetsfremmende tiltak. Virke ber Stortinget ha søkelys på handel og tjenestenæringen, som fortsatt har mange permitterte og som har sterkt behov for hjelp til å få i gang etterspørsel og aktivitet når Norge nå gradvis åpnes opp. 

Våre innspill til revidert nasjonalbudsjett:

 • Redusert arbeidsgiveravgift også for juli og august

 • Kompensasjonsordningen for næringslivet må inkludere lønnskostnader

 • Innbetaling av merverdiavgift

 • Permitteringsordningen må utvides og permitterte bør få jobbe

 • Arbeidsmarkedstiltak

 • Nasjonal dugnad for kompetanseheving

 • Innfør skattefradrag for tjenester i hjemmet

 • Etablere et tiltaksfond for oppussing av offentlige bygg

 • Digital oppussing

 • Tiltak for energieffektivisering og fornybart drivstoff

 • Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

 • Arbeidsmarkedstiltak

Statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober

Virke mener forslaget til statsbudsjett regjeringen la frem 7. oktober 2019 var godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi, og støttet en stram pengebruk av hensyn til renteutviklingen og Norges konkurransekraft. Samtidig mente vi at budsjettet i for liten grad la til rette for den omstillingen Norge har behov for.

Handels- og tjenestenæringen står overfor store omstillingsbehov, med stadig sterkere konkurranse, rask teknologisk utvikling, endrede kompetansekrav og klimautfordringer. Det var ikke godt nok reflektert i statsbudsjettet.

Virke fikk gjennomslag i flere saker i budsjettet. En seier som gjelder på tvers for mange av våre bransjer, er at det såkalte Hammer Madsen-utvalgets forslag (NOU 2019: 11) om endringer i mva.-satser ikke er fulgt opp i budsjettforslaget. Det synes dermed å være lagt dødt.

Kontaktpersoner