Statsbudsjettet for 2021

Her finner du oversikt over saker i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2021 som påvirker de ulike bransjene i Virke, og våre tanker og innspill til dem.

Virke mener

Regjeringens statsbudsjett tegner et glansbilde av økonomien inn mot 2021. I dag har vi over 100 000 flere arbeidsledige enn i februar, og koronasituasjonen hindrer muligheten for å øke sysselsettingen i bransjene som lever av å samle folk. Vi trenger et statsbudsjett som får ned ledigheten, omstiller virksomheter og skaper arbeidsplasser. 

Vi vil jobbe opp mot Stortinget for å få på plass enda flere tiltak, i tillegg til regjeringens forslag. 

To år med jappetid må til for å komme tilbake til 12. mars

En av fire virksomheter forventer lavere årsomsetning i år, og situasjonen er spesielt alvorlig for reiseliv, kultur og event. Samtidig har syv av åtte kriserammede virksomheter tatt grep for å redusere de negative effektene av pandemien. Statsbudsjettet 2021 må være et budsjett for reduksjon av skatter og avgifter.

Fem tiltak

Statsbudsjettet bør legge til rette for fem tiltak for å sikre lønnsomhet og arbeidsplasser i Norge:

 1. Harmonisering av skatter og avgifter
 2. Kompensasjonsordningen må videreføres
 3. Tilskuddsordningen
 4. Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) må sikres og styrkes
 5. Lavmoms for reiselivet ut 2021
 6. Reduksjon av formuesskatt på arbeidende kapital

Siste oppdateringer

 • : Revidert nasjonalbudsjett: Vi trenger fart for å komme ut av krisen

  I revidert nasjonalbudsjett ser regjeringen for seg en klar økonomisk oppgang til høsten. Dette er i tråd med slik vi ser det. Samtidig er vi fortsatt i krise, og det er viktig å stimulere til økt omstilling. Her har vi samlet tiltak og avgiftsendringer som særlig treffer våre medlemmer.

  Tiltak 

  • Det bevilges nye 1 mrd kroner til kommunene for støtte til kriserammede bedrifter lokalt, hvorav 500 mill til høsten avhenger av smittesituasjon.
   Se mer om kommunale støtteordninger her 
  • Tilbakebetaling av utsatte skatter og avgifter kan utsettes til 31. oktober, avdragsperioden økes fra 6 til 12 mnd. Renten på 8 pst opprettholdes.  
  • Permittering: Arbeidsgiverperiode 2 bortfaller. Ingen refusjon for arbeidsgiverperiode 1. Gjeninnføring av 26-ukers permitteringsperiode for nye permitteringer fra 1. juli 2021. 
  • Det foreslås 100 mill. kroner til Grønn plattform, en felles konkurransearena under Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Ordningen skal fremme omstilling og grønn vekst gjennom å gi støtte til prosjekter innen forskning, innovasjon og kommersialisering. Virke jobber for at ordningen i større grad treffer handels- og tjenestevirksomheter. 

  Se mer om dette finner du her 

  Avgiftsendringer

  • Det innføres endret engangsavgift for bobiler og forenklet registrering. Endringen er i tråd med Virkes innspill på vegne av bobilbransjen, og gir ikke avgiftsøkning. 
  • E-sigaretter og nikotinsnus uten tobakk blir avgiftspliktige og inkluderes i tax free kvoten for tobakk. Dette er i tråd med stortingsvedtak og høringen tidligere i år (støttet av Virke). 
  • Avgiften på alkoholfrie drikkevarer legges om slik at produkter med lite sukker får mindre avgift (bl.a pepsi max) og produkter med høyt sukkerinnhold får mer (bl.a sjokolademelk). For øvrig foreslås ingen nye endringer i særavgiftene som påvirker grensehandel. Frp varsler krav om ytterligere reduksjon i budsjettforhandlingene. 

  Se mer om skatte- og avgiftsendringer 

  Omstilling samfunnet til en mer sirkulær økonomi
  Det er først og fremst i tjenestenæringen Norge må skape flere arbeidsplasser i tiden fremover. Samtidig er det tjenestenæringene som er hardest rammet av koronakrisen. Innenfor faghandel, kultur, servering, reiseliv og treningsbransjen oppgir nesten halvparten av virksomhetene at de har store likviditetsutfordringer i Virkes medlemsundersøkelse fra april.

  Virke har møter med partiene på Stortinget de nærmeste dagene om revidert nasjonalbudsjett, og vi møter Frp 12.mai.

  Vi foreslår:

  • Kompensasjonsordningen og de kommunale midlene må treffe bedre
  • Mer offensive skatte- og avgiftsgrep for å sikre arbeidsplasser
  • Midlene til grønn omstilling må innrettes mer mot tjenestenæringen
 • : Virkes innspill til revidert nasjonalbudsjett

  Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) 11. mai, med både endringer i kompensasjonstiltakene og hjelp til gjenåpning i nærings- og arbeidslivet. Virke har bedt om flere tiltak:

  • Bedrifter som har måttet stenge ned og begrense aktivitet må få dekket lønnskostnadene ved permittering, det vil si arbeidsgiverperiode 1.
   Status: 
   Regjeringen har sagt nei til dette. Kampen kjempes videre i Stortinget. 
  • Bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb må få en bedre og mer fleksibel lønnsstøtteordning.
   Status: 
   Her venter vi gjennomslag i RNB  
  • Ordningen med utsatte skatter og avgifter: Tilbakebetalingsperioden må forlenges fra ½ år til minst to år, renten på 8 prosent må reduseres og skatteetaten må slutte med praksisen å motregne mot mva-refusjon (og evt andre refusjoner og utbetalinger).
   Status: 
   Finansminister Sanner har kommet Virke i møte, men foreløpig bare med signaler om at tilbakebetalingstiden utvides. Dette blir en viktig sak i RNB.  
  • Kompensasjonsordningen må forbedres, særlig ved å dekke tap på varelager.
   Status: 
   Regjeringen har kommet Virke i møte, men foreløpig sagt at kun ferskvarer som har gått ut på dato vil inkluderes i kompensasjonsordningen.
   Se:
   Dekker utgifter for bedrifter som må kaste varer som har gått ut på dato 
  • : Statsbudsjettforhandlingene fortsetter. Virke jobber videre

   Krisepakken som ble lansert 16.11. er første skritt i statsbudsjettforhandlingene. 

   Fremskrittspartiet og regjeringspartiene fortsetter budsjettforhandlingene, blant annet om skatte- og avgiftspolitikken. Vi forventer eksempelvis gjennomslag for reduksjon i særavgifter som påvirker grensehandelen, og reduksjon i formuesskatten på arbeidende kapital. Vi mener også at det kan være behov for midlertidige avgiftsreduksjoner neste år så lenge pandemien og smitteverntiltakene rammer bedriftene. Vi jobber også for en forlengelse og forbedring av ordningen med lønnstilskudd og at permitteringsperioden forlenges, med redusert arbeidsgiverperiode (slik som i ordningen fra mars).

   Det ventes at statsbudsjettforhandlingene vil pågå ut november.

  • : Tar Stortinget grep om tekstiltollen?

   Virke har bedt partiene på Stortinget om å fjerne tekstiltollen i sin helhet. Dersom det ikke skjer, må utenlandske nettbutikkers unntak fra tekstiltoll for varer opp til 3000 kroner fjernes. Arbeiderpartiet har fulgt opp Virkes anmodning og foreslår å fjerne tollunntaket i mva-ordningen for utenlandske nettbutikker som selger varer og tjenester til norske kunder. Regjeringen sier imidlertid nei i denne omgang, og saken er ikke kommet opp i budsjettforhandlingene med Fremskrittspartiet, som heller vil prioritere reduksjon i særavgifter som påvirker grensehandelen. 

   Reduksjon i særavgiftene vil gi likere konkurransevilkår mellom norske og svenske butikker og styrke omsetning og sysselsetting i Norge, så det er bra. Men tekstiltollen har samme virkning som de høye særavgiftene, nemlig konkurransevridning i favør av utenlandske konkurrenter.

   Bakgrunnen er etablering av mva-ordningen, VAT On E-Commerce (VOEC) 1. april i år for utenlandske nettbutikker som ikke fra før er mva-registrert i Norge. Det betales mva fra første krone når Ola og Kari handler i de VOEC-registrerte butikkene (over 1200 registrerte nettbutikker pr november), men det er tollfritak for tekstilvarer med verdi opp til 3000 kroner. Dette medfører en stor konkurransevridning, og rammer en allerede presset norsk tekstilhandel sterkt. Næringen sysselsetter 29 000 i Norge, herunder svært mange unge. Svært mange av virksomhetene som har registrert seg i VOEC selger tekstilvarer, som klær og sportsartikler. Så lenge norske bedrifter må betale toll på tekstilvarer opp til 10,7 prosent er tollfrigrensen i VOEC til stor skade for den norske tekstilhandelsnæringen. 

  Øvrige saker:

  • Arbeidsmarkedet

   Aktiv ledighet/permittering 

   Virke er positive til at regjeringen forlenger den midlertidige ordningen som gjør det enklere å kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning – i form av kortvarige og relevante kompetansehevende kurs o.l. i tillegg til annen formell kortvarig utdanning. Virke mener regelverket har vært modent for endring og har store forventninger til et nytt, mer permanent regelverk. Hullet i regelverket før korona-pandemien har ført til at virksomheter som ikke har likviditet til å ta tilbake ansatte fra permittering, har måttet avlyse planlagt internopplæring. 

   Arbeidsmarkedstiltak 

   Vi er glade for at regjeringen foreslår å bruke 825 millioner mer til tiltak som skal hjelpe folk ut i jobb og økte bevilgninger til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 39 millioner. Det blir 7000 nye tiltaksplasser og 300 nye VTA plasser. Noen av tiltakene vil bli spesielt rettet mot unge, opplæring, digital opplæring, tilbud om sommerjobber, arbeidstrening med mentor og inkluderingstilskudd. I tillegg forslås det økte bevilgninger til individuell jobbstøtte (IPS) med 50 millioner. 

  • Innovasjon

   • Virke har arbeidet for økte bevilgninger til Innovasjon Norge. Nå har regjeringen foreslått å bevilge totalt om lag 3 milliarder kroner til Innovasjon Norge over budsjettet til Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette er en økning fra om lag 2,1 milliard kroner i 2020.
   • Virke har jobbet for bedre kapitaltilgang for oppstartsselskaper og vi er fornøyde med at regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til et program for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper (StartOff). Programmet skal gjøre det enklere for oppstartsselskaper å bli leverandør til det offentlige ved å tilrettelegge for rask og enkel anskaffelsesprosess, mindre detaljspesifikasjoner og korte utviklingsløp.
  • Sirkulær økonomi

   Det er satt av 40 millioner kroner til oppfølging av sirkulær økonomi strategien. Det er ikke spesifisert hva disse skal brukes til, og Virke vil arbeide for at det blir midler til å forlenge Virkes kompetanseprosjekt. 

  • Kostnadene for næringsavfall kan øke 

   Det foreslås å innføre en avgift på forbrenning av avfall. Formålet med en avgift på utslipp fra avfallsforbrenning er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. I tillegg til at avgiften vil gi inntekter til statskassen, skal den også bidra til å redusere andre miljøskader fra avfall, herunder bidra til en forsvarlig håndtering av farlig avfall. Siden avgiften ikke bare skal bidra til å redusere CO2-utslippene, men også til å redusere andre miljøskader fra avfall, betegnes den ikke som en CO2-avgift i avgiftsvedtaket. Næringslivet vil kunne få økte kostnader for næringsavfall. 

  Kontaktpersoner