Brukervilkår for Personalhåndbok

1. Innledning

Denne brukeravtalen regulerer din tilgang til Personalhåndboken (heretter kalt «Løsningen»). Løsningen er Hovedorganisasjonen Virkes (heretter kalt «Leverandøren») digitale verktøy som gir tilgang til Personalhåndbok basert på innhold anbefalt av Virke, som tilpasses den enkelte virksomhet. . Med Løsningen kan du som bruker (heretter kalt «Brukeren») enkelt endre på tekst ut til de ansatte, legge til egne kapitler/underkapitler, dokumenter med mer. Brukeren kan deretter enkelt publisere til de ansatte, og ved endringer internt, jobbe i en kladd løpende. Virke oppdaterer malen i henhold til lovendringer eller forbedring av innhold, som Bruker får varsel om og enkelt kan tilpasse.

2. Tilgang og bruksrett til løsningen

Løsningen er tilgjengelig for Brukeren via en egen url. Brukeren har tilgang til Løsningen ved å anvende et eget brukernavn og passord. Abonnementet gir én person hos Brukeren én personlig administratortilgang til Løsningen, og Brukeren forplikter seg til ikke å overføre eller oppgi brukernavn og passord til uvedkommende.

3. Endringer i løsningen

Leverandøren har rett til å endre Løsningenes funksjonalitet og spesifikasjoner, og kan kreve at Brukeren går over til ny versjon. 

4. Kontaktinformasjon

Oppdatert kontaktinformasjon er nødvendig for å sikre tilgang til løsningen og nyhetsbrev. Kunden skal på eget initiativ melde endring i kontaktopplysninger til Leverandøren. Leverandørens kontaktinformasjon vil til enhver tid være tilgjengelig på nettadressen www.virke.no/. For spørsmål, kontakt Virke på epost kundeservice@virke.no eller ring 22 54 17 00, tast 2.

5. Opphavsrett

Leverandøren beholder under enhver omstendighet alle rettigheter til Løsningen, inkludert Løsningens innhold. Informasjon som Brukeren selv lagrer i Løsningen er regulert i punkt 11 nedenfor.

6. Pris og betaling

6.1 Priser: Prisen for oppstart av tjenesten og abonnement for det første året er gitt i Leverandørens tilbud.

6.2 Betalingsvilkår: Vederlaget forfaller til betaling 16 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 § 3 første ledd, av det beløpet som til enhver tid er forfalt til betaling. Dersom Leverandøren ikke mottar betaling innen 15 dager etter forfall har Leverandør rett til umiddelbart å avbryte Kundens tilgang til Løsningen inntil forfalte fakturaer er betalt.

6.3 Offentlige avgifter: Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige skatter og avgifter. Kunden skal betale slike offentlige skatter og avgifter i tillegg til de oppgitte prisene, iht. de til enhver tid gjeldende satser.

6.4 Prisendringer: Leverandøren kan når avtalen fornyes justere prisene tilsvarende endring i konsumprisindeksen foregående kalenderår. Det innebærer at en avtale som forlenges og er inngått i mai år 1 vil bli justert med endringen i konsumprisindeksen fra januar år 1 til desember år 1 når avtalen forlenges i mai år 2.

Leverandøren kan ved større forbedringer av Løsningen øke prisene med et beløp som er rimelig utfra de forbedringene som er gjort. Kunden skal varsles skriftlig om slik prisøkning minst 30 dager før den nye prisen trer i kraft. Dersom kunden ikke aksepterer prisøkningen kan kunden si opp avtalen ved skriftlig melding senest 14 dager før den nye prisen trer i kraft. Avtalen vil da opphøre med virkning fra prisendringens ikrafttredelsesdato.

7. Mislighold

Det foreligger mislighold fra en parts side dersom parten ikke oppfyller sine plikter etter avtalen og dette ikke skyldes forhold som nevnt i punkt 8 nedenfor (force majeure). Den som vil påberope seg at avtalen er misligholdt må reklamere skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

Leverandøren vil tilstrebe at alle opplysninger i Løsningen til enhver tid er korrekte og aktuelle. Leverandøren står ikke ansvarlig for eventuelle feil i Løsningen, verken teknisk eller innholdsmessig. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Brukerens bruk av informasjon fra nettstedet. Leverandøren har ikke ansvar for linker til eksterne nettsteder, eller for innholdet og påliteligheten av sidene det linkes til. Leverandørens erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til Brukerens direkte tap. Brukeren kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder konsekvenstap og tap som følge av driftsavbrudd hos Brukeren. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Brukerens årlige vederlag, eks. mva.

Dersom det foreligger et mislighold som ikke er rettet opp innen 60 dager etter at anmodning om dette er sendt den annen part, har den skadelidte part rett til å heve avtalen med skriftlig varsel til den annen part. Det samme gjelder dersom en av partene har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold som er av en slik art at det ikke lar seg rette opp.

8. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av ekstraordinære begivenheter utenfor partenes kontroll (force majeure), skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Den annen part kan med 15 dagers skriftlig varsel heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 dager, regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer.

9. Markedsføring

Leverandøren har i sin markedsføring rett til å oppgi Brukeren som referanse. Leverandøren har likevel ikke rett til å anvende Brukerens navn eller varemerke i generell markedsføring eller lignende uten Brukerens forhåndssamtykke.

10. Avtalens varighet

Avtalen løper i en første kontraktsperiode på 12 måneder regnet fra oppstartsdato. Avtalen fornyes deretter automatisk for ny periode på 12 måneder inntil en av partene sier opp Avtalen. Frist for å si opp avtalen er innen forfall av faktura. Oppsigelse av abonnement skal skje skriftlig til kundeservice@virke.no

11. Lovvalg og tvister

Denne avtalen reguleres av norsk rett.

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem innen 30 kalenderdager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler, med Oslo som avtalt verneting.

12. Endring av vilkårene

Leverandøren kan endre vilkårene uten Brukerens samtykke. Brukeren skal varsles skriftlig senest 30 dager før nye vilkår trer i kraft. Dersom endringene i vesentlig grad svekker Brukerens rettigheter, vil Brukeren ved skriftlig forhåndsvarsel til Leverandøren kunne si opp avtalen med virkning fra det tidspunkt de endrede vilkårene trer i kraft.

11. Datalagring og behandling av personopplysninger

All behandling av personopplysninger i Løsningen gjøres i henhold til Leverandørens rutiner for dette. Ved å inngå denne brukeravtalen bekrefter du at du har lest og forstått Leverandørens personvernerklæring.

12. Kommunikasjon fra leverandøren

Leverandøren forbeholder seg retten til å benytte Brukerens kontaktinformasjon til kundeoppfølging og annen kontakt som er nødvendig for å gjennomføre denne brukeravtalen.