1. K

  • Kompensasjonsordning

   Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

   Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. Ordningene gjelder foreløpig for arrangementer som skulle vært gjennomført i mars og april. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut informasjon på sine nettsider, slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene.

   Kompensasjonordning

  • Krisetiltak

   Kunstnerstipend og krisefond

   Regjeringen foreslår et krisefond på 30 millioner for utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag som følge av pålegg og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen foreslår videre å etablere en midlertidig stipendordning på 70 millioner med stipender på inntil 200 000 kroner. 

 2. 4

  • BYGGEVAREHANDELEN

   4 milliarder kroner til byggetiltak

   Virke er glad for at regjeringen foreslår flere byggetiltak og setter av til sammen 4 milliarder kroner til en rekke bygge- og anleggsprosjekter. Dette vil gi økt aktivitet i verdikjeden og ha store ringvirkninger. 

 3. A

 4. B

  • Byggevarerapport 2019

   Byggevareanalysen 2019 er klar!

   Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppen) for byggevarehandelen. Gruppen omfatter ni av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige aktører omsetter varer til både proff- og privatkunder. Medlemmene kontrollerer 621 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer.

 5. F

  • Feriebudsjettet kuttes sammen med utenlandsferien

   For et halvt år siden oppga hele 6 av 10 av de som skulle på sommerferie at de planla å reise til utlandet. Nå svarer kun 7 prosent det samme.

   Les mer

  • Produsentforeningen

   Filmfondet økes med opptil 85 millioner kroner, men med midler fra blant annet insentivordningen

   Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett  å kompensere for omdisponeringen på 85 millioner kroner NFI har lagt opp til innenfor filmfondet, jamfør pressemelding fra kultur- og likestillingsministeren:

   Se mer

  • Filmfondet økes med opptil 85 millioner kroner, men med midler fra blant annet insentivordningen.

   Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett  å kompensere for omdisponeringen på 85 millioner kroner NFI har lagt opp til innenfor filmfondet, jamfør pressemelding fra kultur- og likestillingsministeren:

   Revidert nasjonalbudsjett

  • Flytting av midler fra filmfondet til drift

   Filmfondet økes jamfør forslaget over, men samtidig foreslås filmfondet redusert med 2,3 millioner kroner som flyttes over til NFIs driftspost for å dekke økte driftsutgifter i NFI til oppfølgingen av dataspillstrategien, i tilknytning til internasjonal satsing på dataspill og utviklingsprogram for filmskapere.

  • Flytting av midler fra insentivordningen

   I tillegg til at 30 millioner kroner fra insentivordningen foreslås flyttet til filmfondet, foreslås det også å flytte 2 millioner kroner fra insentivordningen til andre tiltak. Disse er: Medietilsynet (0,8 millioner), mediestøtteordningen (0,3 millioner), tilskudd til lokale lyd- og bildemedier (0,1 millioner), og Kulturrådet for å dekke utgifter ved innkjøpsordningene for litteratur (0,8 millioner)

  • Kompensasjonsordningen

   Forlengelse av kompensasjonsordningene for kultur- og frivillighet

   Vi er glade for å ha fått gjennomslag for behovet for langsiktighet i ordningene og ser det som positivt at kulturministeren lover å utvide ordningene dersom det er behov for økte rammer. 

  • Forslag om raske kutt i salær på hurtighøring

   Mandag informerte justisminister Monica Mæland om at et forslag om raske kutt i inkassosalærene sendes på høring. Høringen har en frist på en drøy uke (påsken inkludert) og det er omfattende endringer som er foreslått. Virke er bekymret for at bransjen ikke får mulighet til å omstille seg når så drastiske kutt skal skje, tilsynelatende i rekordfart. Virke jobber nå for fullt med høringen.

   Noen av regjeringens forslag

   • Halvere purregebyrene (til 35 kr)
   • Halvere gebyr ved inkassovarsel (til 35 kr)
   • Salærkutt:
    • 50 % kutt på krav under 2500 kroner
    • 20 % på krav mellom 2500 og 50 000 kroner
    • 10 % på krav over 50 000 kroner
   • Skrivesalæret ved utleggsbegjæringer foreslås halvert fra 1172 til 586 kroner (gebyrene ved å sende saker til namsmannen).
   • Halvering av skrivesalær for forliksklager
   • Reduksjoner i kostnadene ved tvangsfullbyrdelse og forliksrådsbehandling.

   Se høringsnotatet her. Har du innspill? Send dem til inkasso@virke.no.

 6. G

  • Lønnstilskuddordningen

   Gjennomslag for lønnstilskudd

   Mange bedrifter begynner nå å få hodet over vannet, men har samtidig hatt for stort inntektstap til å kunne ta permitterte raskt tilbake i jobb. For å hjelpe disse virksomhetene å få ansatte raskt tilbake i jobb foreslår regjeringen å innføre en ny ordning med lønnstilskudd. Her har Virke fått et viktig gjennomslag. 

  • Grønn plattform – Virke får 10 millioner til kompetansehevende tiltak for sirkulær økonomi

   Virke er svært glade for at Klima- og miljøminister Rotevatn ser betydningen av å få med handel- og tjenestenæringene til en sirkulær økonomi. Dette vil styrke utviklingen av sirkulære produkter, tjenester og forretningsmodeller, og er en positiv nyhet i regjeringens grønne omstillingspakke på 3,6 milliarder kroner.  Men vi etterlyser tiltak for skattefradrag for miljøinvesteringer gjennom en Miljøfunnordning og ROT/RUT fradrag som kunne ha bidratt til økt aktivitet i økonomien, samtidig som man det kan legges til rette for reparasjoner og oppussing. Regjeringen legger heller ikke til rette for økt elektrifisering av personbilparken. Dette kunne vært gjort gjennom en tilskuddsordning som kan brukes for å utjevne de høye investeringsutgiftene knyttet til graving, kabling og nye nettstasjoner i forbindelse med etablering av nye hurtigladetilbud langs vei.

 7. H

  • Pressemelding

   Halv maskin, men fulle kostnader fremover i kulturnæringen

   Regjeringen gir nå tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Virke mener regjeringen nå må gi næringen forutsigbarhet gjennom økonomiske tiltak for å overleve krisen.

   Se pressemeldingen

  • Koronaviruset

   Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

   Virke opplever et økt antall henvendelser relatert til koronaviruset. Spørsmålene dreier seg om alt fra arbeidsgivers håndtering av ulike situasjoner som oppstår i virksomheten, som for eksempel permittering, driftsstans og fravær/sykefravær.

   Virke informerer fortløpende

  • Koronaviruset

   Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

   Hvordan skal arbeidsgivere håndtere ulike situasjoner som oppstår i virksomheten, som for eksempel permittering, driftsstans og fravær/sykefravær, til mer spesifikke utfordringer som våre pakkereisearrangører har i disse dager?

  • Koronaviruset

   Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

   Hvordan skal arbeidsgivere håndtere ulike situasjoner som oppstår i virksomheten, som for eksempel permittering, driftsstans og fravær/sykefravær, til mer spesifikke utfordringer som våre pakkereisearrangører har i disse dager?

  • grensehandel

   Høy grensehandel tross reiserestriksjoner

   Grensen mellom Norge og Sverige har vært stengt siden 16. mars. Etter at Norge stengte grensene og innførte karantene for utenlandsreiser har det blitt bråstopp i grensehandelen. SSB understreker at grensehandelstallene er svært usikre, men anslår likevel at nordmenn handlet for 1,7 milliarder i første kvartal 2020.

 8. I

  • Kultur og opplevelser

   Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. I stedet legger de frem en låneordning som gjør at situasjonen oppleves like umulig som før.

   Se mer

  • Revidert nasjonalbudsjett

   Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Stortinget ba regjeringen lage en kompensasjonsordning som ivaretar ikke-skattepliktige virksomheter. Med det som er lagt frem i dag klarer ikke regjeringen å levere på den bestillingen. Det er fortsatt store hull, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

   Revidert nasjonalbudsjett

  • Importert frukt og grønt trakk matprisene opp

   − Det var ikke uventet at prisen på importert frukt og grønt ville trekke matprisene opp. Samtidig har den siste tiden vært spesiell, også for dagligvarebransjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

   Matprisene følger vanligvis et fast mønster gjennom året. Prisene går som regel ned i typiske tilbudsperioder som til jul, påske og skolestart, og justerer seg opp andre deler av året.

   Se pressemeldingen

 9. K

 10. L

  • LØNNSOPPGJØRET UTSETTES

   Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

   Virkes forhandlinger begynner sannsynligvis i månedsskiftet august/september.

   − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette.

   Tariffoppgjøret utsettes

  • Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

   Virkes forhandlinger begynner sannsynligvis i månedsskiftet august/september.

   − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette. Både virksomheter og ansatte har helt andre ting å tenke på akkurat nå. Hvordan skal virksomheten overleve, hvordan skal ansatte få endene til å møtes? Det er det vi må fokusere på nå, sier direktør for politikk, tariff og forhandlinger i Virke, Stian Sigurdsen.

   Siste nytt om forhandlingene

 11. M

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • Krisepakke

   Momsreduksjon

   Det er som en del av krisepakkene fra regjeringen vedtatt lavere momssats i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. I denne perioden vil satsen være 8 prosent i stedet for 12. I tillegg utsettes fristene for betalinger av merverdiavgift, samt forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

   Se mer

 12. N

 13. R

 14. S

 15. T

  • Tilskuddsordning

   Tilskudd til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner

   Gleden er stor for at vi er blitt hørt på at virksomheter med offentlig finansiering over 60% også har vært i en vanskelig situasjon den siste tiden med behov for kompensasjon. Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til museene med 120 millioner, og musikk- og scenekunstinstitusjonene med 80 millioner.

  • Pressemelding

   Tirsdag reddes reisearrangørene fra konkurs

   På regjeringens pressekonferanse torsdag ble det varslet at det kommer en løsning for pakkereisearrangørene i revidert nasjonalbudsjett som legges frem 12. mai.

   Se pressemeldingen

 16. U

  • Permittering

   UD har forlenget reiserådet for hele verden

   Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare.

   Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

  • Utvidet frist for nedsettelse av urne?

   På dette spørsmålet har vi fått svar fra Rådgiver for gravplassaker, Åse Skrøvset:

   Frist for nedsetting av urne er 6 måneder. Lokal gravplassmyndighet kan forlenge denne fristen dersom det foreligger tungtveiende grunner.

   Fristene for kremasjon og gravlegging i gravferdslovens §§10 og 12 gjelder fortsatt og myndigheten til å forlenge fristen etter § 13  ligger fortsatt hos den lokale gravplassmyndigheten. Det må derfor foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelles basert på lokale forhold og den konkrete situasjonen vi står i nå.

   Det er ikke gitt nærmere retningslinjer knyttet til hva som er tungtveiende grunner. Rådgivning og praksis tilsier imidlertid at sykdom og/eller karantene grunnet Covid- 19 (koronaviruset) for en eller flere av avdødes nære etterlatte kan vurderes som «tungtveiende grunner» jf. gravferdsloven § 13. Dersom det gis forlengelse av frist bør det settes en ny frist. Gravplassmyndigheten bør antagelig også  vurdere å sette en grense for hvor lenge fristen kan forlenges, når det godtgjøres at søknaden skyldes Covid- 19.

   I vurderingen av om det foreligger tungtveiende grunner som tilsier en utsettelse av frist for nedsetting av urne må det tas stilling til hvilke konsekvenser dette vil få. Momenter som er naturlig å vurdere i den forbindelse kan være lagringskapasitet for urner og arbeidskapasitet hos gravplassmyndigheten.

   Etter min vurdering vil ikke restriksjoner knyttet til hvor mange som kan delta på en urneseremoni/ urnenedsettelse være en tungtveiende grunn som tilsier forlengelse av fristen på 6 måneder for nedsetting av urne. Min anbefaling i slike tilfeller vil være å gravlegge urnen innen fristen og gjennomføre et minnesamvær eller lignende når forholdene har normalisert seg. Det er dessuten stor usikkerhet knyttet til hvor lenge restriksjonene som følge av koronaviruset vil vare og det vil derfor ikke være mulig å sette en ny frist dersom nedsetting av urne først skal skje når pandemien er over.

 17. V

  • Smittevernveiledere

   Veiledere for hotell, konferanse og servering

   Virke har i tett samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass, mange nye smittevernsveiledere, herunder det som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

  • kompensasjonsordningen

   Viktig med avklaring om kompensasjonsordning

   Virke øker presset på regjeringen for å forlenge og forbedre kompensasjonsordningen og å få på plass en kompensasjonsordning for virksomheter som ikke har erverv som formål.

   Se mer

  • kompensasjonsordningen

   Viktig med avklaring om kompensasjonsordning

   Virke øker presset på regjeringen for å forlenge og forbedre kompensasjonsordningen og å få på plass en kompensasjonsordning for virksomheter som ikke har erverv som formål.

   Se mer

  • REVIDERT NASJONALBUDSJETT

   Viktige gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett 

   Økt aktivitet og omsetning, og å få folk tilbake i jobb er første prioritet når Norge åpnes opp igjen. Derfor er redusert arbeidsgiveravgift det viktigste tiltaket og gjennomslaget i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la frem i dag.

  • Krisetiltak

   Virke advarer mot å friskmelde norsk næringsliv

   Det er fortsatt fare for langsiktige skadevirkninger på norsk økonomi og sysselsetting. Regjeringens forslag tar oss i riktig retning, men vi må ikke glemme de mest kriserammede delene av næringslivet.

  • pakkereisearrangørene

   Virke jobber fortsatt for en kompensasjonsordning for pakkereisearrangørene

   I tiden etter at regjeringen la frem sitt forslag om en låneordning for reisearrangørene 12. mai, har vi vært tydelige på at dette ikke er det som skal til for å kunne hjelpe reisearrangørene gjennom krisen. 

   Se mer

  • Revidert nasjonalbudsjett

   Virke mener regjeringen må satse mer på det nye næringslivet

   Regjeringen utvider reglene for opsjonsskatt og satser på klimateknologi i revidert nasjonalbudsjett. − Begge disse tiltakene er bra, men hvis regjeringen vil vise at de satser på det nye næringslivet, må vi ha flere ordninger på plass, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

  • Virke og Norsk Sykepleierforbund inngår en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid

   Virke og Norsk Sykepleierforbund har i dag inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset. Avtalen gjelder for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. Avtalen gir utvidede rammer for bruk av overtid og samlet arbeidstid både per døgn, per uke og samlet i 2020 uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet. Hensikten med avtalen er å bidra til å sikre forsvarlig bemanning med tilgjengelig kvalifisert personell og effektiv ressursbruk rundt arbeidstidsplanlegging i den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronaviruset pågår.

   Forutsetninger for bruk av avtalen

  • Overtidsarbeid

   Virke og Norsk Sykepleierforbund inngår en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid

   Virke og Norsk Sykepleierforbund har i dag inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset. Avtalen gjelder for alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og øvrige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. 

   Les mer om avtalen

  • Virke utsetter alle frokostmøter, kurs og konferanser

   Alle fysiske kurs, frokostmøter og konferanser er utsatt til etter sommeren.

   Følg med for kommende webinarer og online kurs her.  Se webinar og online kurs.

  • Virke utsetter alle frokostmøter, kurs og konferanser

   Grunnet mye arbeid og høy pågang knyttet til håndtering av situasjonen med koronaviruset hos mange av våre kurs-, konferanse- og nettverksdeltagere, har Virke besluttet å utsette alle frokost- og nettverksmøter, kurs  og konferanser i nærmeste fremtid, i første omgang frem til påske.

   Tariffkonferansen 2. april vil kunne følges på nett, vi oppdaterer fortøpende.

 18. I

 19. Å

  • Pressemelding

   Åpning av treningsbransjen midt i juni er for sent

   I kveld ble det klart at regjeringen legger opp til en åpning av treningsbransjen 15. juni. Det er for sent, og vil ramme bransjen, mener Virke.

   Se pressemeldingen

  • Pressemelding

   Åpning av treningsbransjen midt i juni er for sent

   I kveld ble det klart at regjeringen legger opp til en åpning av treningsbransjen 15. juni. Det er for sent, og vil ramme bransjen, mener Virke.

   Virke mener treningssentrene burde åpnes i mai, og bransjen har sendt inn forslag til strenge smitteverntiltak for å kunne åpne så fort som mulig på en trygg og god måte.

   - En åpning 15. juni vil bli svært problematisk for treningsbransjen fordi man åpner i lavsesong og mister hele vårsesongen, samtidig som det er langt færre medlemmer enn tidligere, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

   Se pressemeldingen

 20. Ø