Enighet i forhandlingene mellom Virke og LO/YS

Illustrasjonsfoto forhandlinger
Forhandlingssjef Bård Westbye i Virke og Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO.

Torsdag 4. mars kl. 12:20 kom partene til enighet i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer. Partene landet på et resultat som er innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent.

Ved åpningen av forhandlingene var Virke tydelige på at handels- og tjenestenæringen står midt i krevende omstillinger og at oppgjøret må speile det. Dette innebærer for eksempel at det ikke er gitt generelt tillegg i Virke-oppgjøret, og at lavlønnstillegget er tilpasset våre områder. For studentsamskipnadene er en vesentlig del av rammen forutsatt forhandlet lokalt, noe som er viktig for Virke på dette området. Nærmere informasjon om oppgjørets innretning for de ulike tariffavtalene sendes medlemsvirksomhetene, og protokollene legges ut her >>

Om forhandlingene i Virke

Virke vil i tråd med frontfagsmodellen legge den økonomiske rammen for oppgjøret mellom LO og NHO til grunn for forhandlingene. Rammen som legges til grunn er den samlede årslønnsveksten for 2019, og ikke nødvendigvis hvordan denne skal fordeles på ulike lønnstillegg sentralt/lokalt. Hvordan den økonomiske rammen skal «brukes» er altså gjenstand for forhandling mellom partene i Virkes eget mellomoppgjør.

Overheng er effekten av sentrale lønnstillegg gitt i fjor. Virke har også en rekke overenskomster med garantilønnsordninger som innebærer at garantilønnen reguleres 1. februar hvert år. Se Tariffnytt nr 2, 3 og 4 – om årets garantireguleringer, her. Garantilønnsreguleringene regnes med ved beregning av årslønnsveksten ved årets oppgjør.

I tillegg kommer glidning, som består av endringer i lønn ute i virksomhetene, for eksempel gjennom lokale forhandlinger, ansiennitetstillegg, endringer i lønnsstruktur, sammensetning av yrkesgrupper, mv.

For generell informasjon om lønnsoppgjørene 2019 viser vi til årets tariffkonferanse for privat sektor, her.

Generelt om årets lønnsforhandlinger i Virke

I 2019 er det mellomoppgjør som medfører at det bare forhandles om lønnsjustering i alle våre mer enn 60 tariffavtaler.

Mellomoppgjøret foregår som vanlig som et samordnet oppgjør, og Virke forhandler med henholdsvis LO og YS.

For Virkes tariffavtaler med forbund som ikke er medlem av LO eller YS forhandles det enkeltvis med forbundene i løpet av mai og juni.

Mellomoppgjøret på HUK-området (helse, utdanning og kultur) vil bli gjennomført 20. og 21. juni, og vi minner om at det arrangeres en egen tariffkonferanse for HUK-området 4. juni, som det vil bli sendt ut invitasjon til.

Til hovedsiden for tariff