Forhåndsavtale om avslutning av driften

Hvis det er inngått en avtale om hvordan driften skal avsluttes hvis det blir streik, forholder partene seg til den. Det avklarer at enkelte arbeidstakere kan arbeide selv om de egentlig er tatt ut i streik, men slike avtaler fører ikke til at alminnelig drift kan gjennomføres.

Selv om de sentrale parter er i mekling skal driften i virksomhetene gå for fullt frem til streiken starter og på tilsvarende måte for full maskin fra streiken er slutt. I enkelte virksomheter er det ikke teknisk eller vernemessig forsvarlig at alle arbeidstakerne forlater arbeidsplassen idet streiken starter. Derfor kan det være nødvendig at enkelte arbeidstakere som skulle ha streiket, venter med å gå ut i streik. De vil normalt bare kunne utføre de oppgaver som er nødvendig for å sikre forsvarlig nedtrapping av driften.

Det vil ikke bli akseptert at det gjøres unntak for å utføre ordinære driftsoppgaver. Tilsvarende kan det være nødvendig etter at streiken er avsluttet, men før driften er i full gang igjen, at noen arbeidstakere deltar i arbeidet med å starte opp igjen virksomheten. Derfor åpner hovedavtalene for at det for disse tilfellene kan inngås forhåndsavtaler om hvordan driften skal trappes ned og opp igjen etter en eventuell streik.

Hovedavtalene åpner også for at det kan inngås forhåndsavtaler for arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade. Det er ikke så vanlig. For å unngå at streiken fører til fare for liv og helse er det mer vanlig med dispensasjonssøknader.

Da søker arbeidsgiver fortløpende under streiken om at navngitte personer får arbeide bestemte vakter i sin arbeidsplan, til tross for at de er tatt ut i streik. Hvordan slike dispensasjonssøknader skal behandles, varierer etter hvilken organisasjon som er i streik. Virke vil derfor informere om hvor dispensasjonssøknader skal sendes i de tilfeller de streikende forbund er åpne for å behandle slike saker.

Det er arbeidstakerorganisasjonene som har det siste ordet når det gjelder forhåndsavtale eller dispensasjon. Selv om organisasjonene også i en konfliktsituasjon vil vise stor ansvarlighet, må arbeidsgiversiden regne med at det kan være stor avstand i hvordan arbeidsgiver- og arbeidstakersiden vurderer de interesser som står på spill.