Hvem kan arbeide under en streik i egen virksomhet?

Under en lovlig streik kan ikke arbeidsgiver la andre ansatte overta arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av de som er tatt ut i streik. Fra denne hovedregel er det en rekke unntak. Mange grupper av ansatte og andre har både rett og plikt til å arbeide.

Arbeidsgiver kan både omdisponere medarbeidere innenfor visse grenser og la ledere og eiere overta arbeidsoppgaver som de streikene skulle ha utført. Slike endringer er ikke streikebryteri.

Oppstår spørsmål om streikebrytere ved virksomheten, bør de lokale parter finne fram til enighet. Hvis det ikke lykkes, må Virke orienteres.

Selv om det er streik på et tariffområde, har mange grupper av ansatte og andre rett og plikt til å arbeide:

  1. Medarbeidere som er medlemmer i den arbeidstakerorganisasjon som streiker, men som selv ikke er tatt ut i streik.
  2. Arbeidstakere i andre arbeidstakerorganisasjoner som ikke er i streik.
  3. Uorganiserte arbeidstakere.
  4. Nyansatte
  5. Ledere
  6. Eiere

Medarbeidere som ikke er tatt ut i streik 

Er man ikke tatt ut i streik, har man plikt til å arbeide selv om det er streik i bedriften.

Gjenværende medarbeidere kan ikke utføre andre oppgaver enn de kunne blitt satt til før streiken. De kan ikke arbeide mer enn ellers. For øvrig kan arbeidsgiver omdisponere gjenværende arbeidstakere.

Når virksomheten får ny(e) medarbeider(e) og arbeidsavtalen ble inngått etter at streiken ble iverksatt, må virksomheten være forsiktig med hvilke arbeidsoppgaver medarbeideren(e) utfører.

Hvis ansettelsen var avtalt før streiken, er ikke faren for streikebryteri like stor. Vedkommende kan utføre de arbeidsoppgaver som var tiltenkt stillingen selv om dette er en type arbeid som også streikende utfører. 

Ledere

Virksomhetens leder kan utføre alle oppgaver som ellers utføres i virksomheten. Avdelingsledere og andre mellomledere kan utføre de oppgaver som til vanlig gjøres i den avdeling m.v. som hun eller han leder. Hvor langt dette gjelder, må vurderes konkret.

Eiere

Virksomhetens eier og hennes/hans nærmeste familie kan utføre alt arbeid som utføres i virksomheten. Det er bare privatpersoner som er eiere som har denne retten. Personer som representerer eiere som er juridiske personer (for eksempel selskap/foreninger/stiftelser) kan ikke arbeide i virksomheten på grunn av streik. Det innebærer at styremedlemmer ikke kan gå inn med mindre de på forhånd har en arbeidende funksjon i virksomheten, som omfattes av konflikten.