Praktiske konsekvenser av en streik

Streik innebærer at arbeidsavtalen opphører midlertidig. Dermed opphører også en del av arbeidsgivers plikter, mens andre plikter oppstår.

Lønn

Når en arbeidstaker går ut i streik, opphører lønnsplikten. Verken lønn eller annen godtgjørelse skal utbetales i den perioden som streiken varer. Lønn som er opptjent i perioden før vedkommende går ut i streik, skal utbetales snarest mulig, og senest første lønningsdag etter at konflikten er avsluttet. Virksomheten gjør det som er mest praktisk.

Virke anbefaler at utbetalingen finner sted på første ordinære lønningsdag, selv om lønningsdagen kan bli en dag i streikeperioden.

Frynsegoder

Rett til bruk av firmabiler, firmatelefoner, kreditt/betalingskort og lignende faller bort når en arbeidstaker går ut i streik.

Ferie

En lovlig streik endrer ikke på allerede fastsatt ferie og utbetaling av feriepenger. Arbeidsgiver kan derfor ikke ensidig endre fastsatte ferieplaner. Når en arbeidstaker som er tatt ut i streik avvikler oppsatt ferie, har arbeidsgiver rett til å bruke vikar.

Dersom arbeidsgiver ikke utbetaler feriepengene, anses ikke fastlagt ferie under streiken som avviklet.

Tjenestereise

En arbeidstaker som er på tjenestereise når vedkommende tas ut i streik, skal ikke ha godtgjøring for kost og losji fra det tidspunkt streiken inntrer. Arbeidstaker har heller ikke krav på at arbeidsgiver dekker kostnaden ved å komme tilbake til arbeidsstedet/egen bolig.

Sykepenger

Arbeidstaker som blir syk etter at vedkommende er tatt ut i streik, har ikke krav på sykepenger fra trygden og selvsagt heller ikke sykelønn fra arbeidsgiver. NAV dekker sykepengene dersom vedkommende allerede var sykmeldt på tidspunktet hvor vedkommende ble tatt ut i streik. Regelen innebærer at en eventuell arbeidsgiverperiode avbrytes og begynner å løpe igjen om vedkommende fortsatt er sykmeldt når streiken opphører.

Dersom en har avtalebestemmelser om å betale lønn under sykdom, stopper selvfølgelig lønnsplikten fra det tidspunkt vedkommende tas ut i streik og NAV betaler sykepenger direkte til arbeidstaker hvis vilkårene for øvrig er tilstede.

Arbeids­takere som er permittert har ikke krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Forutsatt at det er lovlig permittering, opphører arbeidsgivers ansvar fra permitteringsdato. Arbeids­taker kan likevel ha krav på sykepenger fra NAV. Slike sykepenger skal imidlertid ikke forskutteres av arbeidsgiver, selv om dette normalt gjøres.

Sluttattest

Arbeidstakere som tas ut i streik skal ikke få sluttattest. Arbeidsforholdet ansees bare som midlertidig opphørt.

Oppsigelse

Streik er en midlertidig oppsigelse. Individuelle oppsigelser fra arbeidstakere som er omfattet av en plassoppsigelse, er derfor ikke tillat under og like før en streik. Oppsigelse kan først gis når konflikten opphører.

Arbeidsgivers adgang til å gå til oppsigelse påvirkes også av en streik. Hvis det oppstår spørsmål knyttet til oppsigelse av en arbeidstaker som er varslet eller tatt ut i streik, bør Virke kontaktes.

Dagpenger

Arbeidstakere som er i streik får ikke dagpenger. Det får heller ikke de som er permitterte på grunn av arbeidskamp, så lenge det må antas at deres lønns- og arbeidsvilkår påvirkes av utfallet av konflikten.

Forsikringer

Streik innebærer at arbeidstakerne for tiden ikke er ansatt i virksomheten. De streikende har ikke krav på å opprettholde medlemskap i virksomhetens pensjons- og forsikringsordning. Inn- og utmelding av slike ordninger innebærer en del administrativt arbeid. Ved streiker som forventes å være kortvarige, kan det vurderes om det er hensiktsmessig å gjøre endringer i medlemsskap.

Nøker/Adgangskort

Når en arbeidstaker går ut i streik, er det naturlig at vedkommende leverer inn nøkler/adgangskort til virksomheten. Det bør likevel vurderes om en slik ordning fører til at det tar lengre tid å få driften i gang etter at streiken er avsluttet.