Enighet

Publisert:

​Ved enighet skriver arbeidsgiver protokoll. Det må fremgå klart hva partene er enige om. Protokollen bør som hovedregel skrives umiddelbart etter oppnådd enighet, da forhandlingene ikke er avsluttet før protokollen er undertegnet. Dette hender ikke så sjeldent at det ved protokollskriving avdekkes ulike oppfatninger av resultatet.

​Protokollen kontrolleres av forbundet og undertegnes i to eksemplarer. Hver av partene beholder en original.

Eksempel på protokoll:

Enighetsprotokoll - overenskomst med minstelønn

Enighetsprotokoll - overenskomst med normal lønn