Fremdrift under forhandlingene

Publisert:


Første tilbud


Forhandlingene starter med at arbeidsgiver legger fram et første tilbud. I første tilbud skal arbeidsgivers krav fremmes samtidig som det gis tilbud på de krav fra arbeidstakersiden som er viktige for arbeidsgiver og er i tråd med lønnspolitikken. Virke anbefaler at arbeidstakersiden får litt tid på seg før forhandlingene fortsetter, men forhandlingene bør fortsette senest neste dag. Deretter bør forhandlingene gjennomføres løpende til de er avsluttet.

Arbeidsgivers første tilbud vil erfaringsmessig dermed utgjøre om lag 60-70 % av potten. I noen tilfeller hvor det er bred enighet i forberedende drøftinger om lønnsmessige tiltak som innebærer store kostnader, kan det være aktuelt å disponere en større andel av potten allerede i første tilbud.

Uorganiserte arbeidstakere har ikke forhandlingsrett i lokale forhandlinger. Arbeidsgiver har ansvaret for å sikre utvikling av lønnsnivået til alle arbeidstakerne uavhengig av organisasjonstilknytning. De krav arbeidsgiver har på vegne av uorganiserte arbeidstakere skal legges fram i første krav/tilbud. Det gjøres for å opplyse forhandlingspartene om hvilke tillegg arbeidsgiver vil gi de uorganiserte. Det skal ikke forhandles med organisasjonene om lønnstillegg for uorganiserte.

Videre forhandlinger


Etter det første tilbudet er det naturlig at arbeidsgiver krever at arbeidstakerorganisasjonene prioriterer sine krav for hvordan den resterende del av potten ønskes brukt. De prioriterte krav vurderes av arbeidsgiver, som deretter setter fram nye tilbud. De tilbud som nå legges frem, vil derfor være preget av arbeidsgivers vurdering av de krav som arbeidstakerorganisasjonene har fremmet.

Vanligvis vil det være nødvendig å legge frem flere tilbud før den økonomiske rammen er disponert og partene kommer til enighet. Hvor mange tilbud som skal legges frem vil variere, alt etter størrelsen på potten, kompleksiteten i forhandlingene og avstanden mellom krav og tilbud.

Virke vil understreke at det skal føres reelle forhandlinger. Det vil kunne være ulike meninger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte om hvem som bør prioriteres. Alle parter vil være opptatt av å få gjennomslag for sitt syn, men for å finne gode løsninger er det vel så viktig å lytte til hva motpartene sier.