Generelt om forhandlinger

Publisert:

Lønnssystemet i Landsoverenskomst for helse- og sosial, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for høyskoler og Landsoverenskomst for virksomhet (i det videre omtalt som HUK-området) er bygd opp med minstelønn eller normert lønn (et normallønnssystem), hvor mange stillinger har automatiske ansiennitetsopprykk.

​For enkelte stillingsgrupper er det kun lokal lønnsdannelse som ikke omfattes av sentralt fastsatte lokale forhandlinger.

Full revisjon av overenskomstene skjer hvert annet år i forbindelse med hovedoppgjør. Det vil si at de sentrale partene forhandler om avtaletekst (rettigheter og forpliktelser for arbeidsgiver og arbeidstaker) og økonomi. Mellom hovedoppgjørene gjennomføres mellomoppgjør hvor det bare forhandles om økonomi.

I forbindelse med alle sentrale forhandlinger kan de sentrale parter avtale at en viss prosent av fastsatt ramme for oppgjøret benyttes til lokale forhandlinger. Alle virksomheter som er tariffbundet er forpliktet til å gjennomføre endringer knyttet til sentrale forhandlinger. Det betyr at lokale forhandlinger avtalt sentralt skal gjennomføres, men forhandles av partene lokalt i virksomheten.