Protokoll

Publisert:

​Arbeidsgiver skal skrive protokoll fra forhandlingene umiddelbart etter enighet. Protokollen skal inneholde informasjon om når forhandlingene fant sted, hvem som deltok og med hvilken hjemmel forhandlingene er ført. Protokollen må inneholde opplysninger om tidligere lønn og avtalt lønn i forhandlingene. Det er viktig at det fremkommer nødvendig informasjon knyttet til ny lønn, slik at det i ettertid ikke er tvil om hva den enkelte har fått i lønnstillegg.

​De opprykk som gis er personlige. Det vil si at de er knyttet til arbeidstakeren og ikke til stillingen arbeidstakeren innehar. Dersom partene mener noe annet, må dette gå klart fram av protokollen. Virke anbefaler at tilleggene gis som personlige opprykk.

I normallønnssystemer er det vanlig at det utarbeides en felles protokoll etter forhandlingene. Alle partene signerer denne protokollen. I minstelønnssystemer er det vanlig å inngå en protokoll med hver organisasjon. Den enkelte protokollen inneholder bare lønnsendringer for forbundets medlemmer. I slike tilfeller er det vanlig med en felles sluttprotokoll hvor det fremkommer at potten til lokale forhandlinger er brukt opp. Alle parter signerer protokollen.

Forhandlingsresultatet kan settes i verk så snart det er praktisk mulig. Det skal ikke foretas noen sentral "godkjenning" av protokollen. Det er heller ikke nødvendig å sende kopi av protokollen til Virke.