Virkemidler i lokale lønnsforhandlinger - Normallønnssystemet

Publisert:


Dette gjelder for

  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomsten for virksomheter § 26

Dette lønnssystemet forutsetter at arbeidstaker er plassert i stillingskode i henhold til lønnsplanen. Overenskomstene inneholder flere ulike virkemidler som kan benyttes. Nedenfor redegjør vi for de mest aktuelle virkemidlene.

Stillingskode med lønnsramme
For å endre lønnstrinn kan en arbeidstaker få endret lønnsrammealternativ ved å bli flyttet til et annet alternativ innenfor den eksisterende lønnsramme. Ved endring av lønnsrammealternativ, er det viktig at det fremgår av protokollen hvilke alternativ arbeidstaker skal få.

Det er også mulig å gi tilleggsansiennitet. Med dette menes at arbeidstaker som ligger på lønnsramme gis en fiktiv ansiennitet. Det betyr at arbeidstakeren blir plassert i et høyere lønnstrinn på det samme lønnsalternativet, enn det den reelle ansienniteten skulle tilsi. I slike tilfeller bør partene avtale om arbeidstaker skal bli stående på denne ansienniteten til faktisk ansiennitet er oppnådd eller om arbeidstaker kan fortsette å rykke opp ut fra tilleggsansienniteten.

Stillingskode med lønnsspenn
Arbeidstakere plassert i kode på lønnsspenn kan få endret plassering innenfor stillingskodens lønnsspenn, dvs. mellom ”gulv” og ”tak”.

Endring av stillingskode
Partene kan bli enige om at stilingen omgjøres til en annen stillingskode. Ved endring av stillingskode må arbeidsgiver være sikker på at den nye stillingskoden er dekkende for arbeidstakerens arbeidsoppgaver og ansvar. I tillegg bør det vurderes om endringen får konsekvenser for andre stillinger.