Garantitillegg per 1. februar 2019 Grossistoverenskomsten

Vi viser til § 8-2 (5) i Grossistoverenskomsten, som sier at overenskomstens minstelønn pr. 1. februar 2019 skal utgjøre 90 % av gjennomsnittet for overenskomstområdet.

I henhold til omforent statistikkgrunnlag vil minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr. 8,15 til kr 227,27 per time fra 1. februar 2019.

Fra samme dato heves også minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) til kr 230,63, for unge arbeidstakere fra 16 – 17 år (§ 8-1.4) til kr 159,09 per time og for unge arbeidere fra 17 – 18 år til kr 181,82 per time.

Vi minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2019.

Det vil bli sendt ut Tariffnytt etter mellomoppgjøret 2019 hvor også nye minstelønnssatser blir oppdatert.