Godkjenning av forhandlingsresultat HUK-forhandlinger - landsoverenskomsten for høyskoler.

Det vises til tidligere tilsendt Tariffnytt 39/2018 med informasjon om forhandlingsresultatet mellom partene under årets tariffoppgjør. I pressemelding fra Virke 6. september ble det gjort oppmerksom på at ingen av tilleggene eller endringene skulle effektueres før oppgjøret var vedtatt.

Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av både Virke og arbeidstakerorganisasjonene, og kan iverksettes for medlemmer bundet av Landsoverenskomsten for høyskoler:

Økonomi 2018

Generelt tillegg

Med virkning fra 1. mai 2018 gis følgende generelle tillegg:

  • Lønnstrinn 19 til og med 47 kr 5 100
  • Lønnstrinn 48 til 101 gis et tillegg på 1,25 %

Ny hovedlønnstabell følger her

Lokale forhandlinger

Det avsettes 1,9 % pr dato av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli 2018. For spørsmål knyttet til lokale forhandlinger, viser Virke til veileder for lokale forhandlinger på HUK området Tariffnytt 51/2014.

Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2018. Ankefrist settes til 15. november 2018.

Endringer i lønnsrammer

Alternativ 1 og 2 fjernes i samtlige lønnsrammer. Det innføres nye alternativer 9 og 10, og alternativene forskyves slik at rad 11 blir høyeste alternativ. Nye lønnsrammer per 1. mai 2018 følger her

Merknad:
I alle lønnsrammene i denne avtalen er de to laveste alternativene (alt. 1 og 2) fjernet og slått sammen med alternativ 3. I tillegg er det lagt til to alternativer øverst på lønnsrammene (nytt alt. 9 og 10). Ansatte som tidligere var lønnet i alternativ 1 eller 2 flyttes til alternativ 3 med samme tjenesteansiennitet og gis dermed 1-2 lønnstrinn i opprykk, avhengig av innplassert alternativ per 30.04.2018. Ansatte som tidligere var i alternativ 9, flyttes til alternativ 11, og det gis ingen opprykk. De øvrige på lønnsrammene beholder dagens alternativ, tjenesteansiennitet og lønnstrinn.

Lønnsplaner per 1.mai 2018 følger her

ØVRIGE ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

§ 5 Godskrivingsregler

Spesielle regler:

Nr. 1: Ved ansettelse innplasseres arbeidstaker med høyere akademisk utdanning i ltr. 51 og gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet.

§ 11 Lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjon og yrkesskade

Første ledd:

Henvisning til tilleggslønnstabellens satser, jf. § 2 nr.1 fjernes.
Første setning endres slik:
Med lønn etter § 18 nr. 1, 2 og 3. § 19, § 20, § 22 og § 24 nr.3 menes lønn etter hovedlønnstabellen, samt lønnsmessige tillegg etter oppsatt tjenesteplan, dvs. den tjenesteplan vedkommende ville ha vært på dersom man var i tjeneste.

§ 15 Natt-, lørdags- og søndagsarbeid mv.

Pkt 3. Ny sats kr 15,00 per time
Pkt 4. Ny sats kr 55,00 per time
Pkt 5. Nye satser:
Fra kl. 06.00-20.00 kr 10,00 per løpende time
Fra kl. 20.00-06.00 kr 20,00 per løpende time
Pkt 6. Ny sats kr 200,00 per arbeidsdag.

§ 21. Militærtjeneste og siviltjeneste

Overskriften endres til: Militærtjeneste og sivil tjeneste

Øvrige forhold fra protokollen

Lokale forhandlinger/arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner

Arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av lokale forhandlinger.

Årlig lønnsregulering av stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt

Forhandlinger gjennomføres innen 31. oktober 2018. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2018, med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato.

Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelse

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering.

Omregning av tillegg/overtidstillegg

Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.