Godkjenning og iverksettelse av forhandlingsresultatet 2018.

Forhandlingsresultatet har vært på uravstemning med svarfrist 6. november og er nå vedtatt av både Virke og Fagforbundet.

De avtalte lønnstillegg og andre endringer i overenskomsten skal nå iverksettes fra de avtalte virkningsdatoene i medlemsvirksomhetene som er bundet av denne overenskomsten.

Økonomi / Lønnstillegg

Generelt tillegg

Med virkning fra 1.5.2018 gis det generelle lønnstillegg slik de fremgår av tabellen her Dette gjelder ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2.

Nye satser for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet

Med virkning fra 1.5.2018 endres tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet i overenskomstens kap. 2 pkt.2.1.2 slik den fremgår av tabellen her

Merk at ved ansiennitetsopprykk skal ansiennitetstillegget i sin helhet legges til den enkeltes årslønn, uavhengig av om årslønnen før ansiennitetsopprykket var tilsvarende som eller høyere enn den tidligere garantilønnen / utregnet laveste årslønnen.

For eksempel skal en ansatt i en fagarbeiderstilling som rykker opp fra 2 års ansiennitet til 4 års ansiennitet ha et tillegg på årslønnen på 2.800 kroner både dersom den ansattes tidligere årslønn var 299.000 og 303.000 kroner. Tillegget utbetales fra og med den måneden ansiennitetsopprykket finner sted.

Lokale forhandlinger innenfor sentralt avsatt økonomisk ramme

Det er i 2018 ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i henhold til overenskomstens kap. 3 pkt. 3.2 for stillinger som er omfattet av sentralt fastsatt garantilønnslønnssystem.

ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN

Fellesbestemmelser

Lørdags- og søndagstillegg

Med virkning fra 1.1.2019 endres denne bestemmelsen til følgende:

«For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

for timene pr. arbeidet time
0-289* minst kr 53,-
290 til 349* minst kr 100,-
350* + minst kr 150,-

*Antall timer pr kalenderår

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.»

Virke påpeker at medlemsvirksomhetene må etablere rutiner slik at timer arbeidet på lørdag/søndag fra og med 1.1.2019 blir registrert og summert fortløpende. De forhøyede satsene gjelder fra og med time 290 og 350.

Kvelds- og nattillegg for turnusarbeidere

Med virkning fra 1.1.2019 endres denne bestemmelsen til følgende:

«For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- og nattjeneste.

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30,-.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele virksomheten.»

Kvelds- og nattillegg for andre arbeidstakere

Med virkning fra 1.1.2019 endres denne bestemmelsen til følgende:

«Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr. 28,- per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.»

Erstatning av ferie

Dette punktet slettes.

Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser

Sivil tjenesteplikt slettes.
Siste setning slettes grunnet allmenn verneplikt.

Varighet og regulering av 2. avtaleår

Første ledd endres til følgende:

«Landsoverenskomsten gjøres gjeldende fra 1. mai 2018 til 30. april 2020 og videre for 1 – ett – år av gangen hvis den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 3 – tre – måneders varsel.»

Tredje ledd endres til følgende:

«Dersom partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp overenskomsten innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 dagers varsel, med utløp tidligst 1.mai 2019.»

Bilag 2 Sluttvederlagsavtalen

Dette bilaget endres i henhold til enighet mellom NHO og LO.

I det samordnede oppgjøret i 2018 mellom LO og NHO ble det enighet om å benytte Sluttvederlagsfondet til å finansiere en Sliterordning. Sluttvederlagsordningen vil ved etableringen av Sliterordningen opphøre. For nærmere informasjon se vedlegg 4 i meklingsprotokollen

Øvrige forhold avtalt i protokollen

Kompetanse

Følgende er avtalt i protokollen kap. III. Til protokollen, pkt. 1 Kompetanse:

«Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, virksomheten og samfunnet. Dette kan erverves gjennom formell utdanning, intern eller ekstern opplæring, faglig veiledning og realkompetanse.

Basert på virksomhetens mål har arbeidsgiver et ansvar for å vurdere og kartlegge virksomhetens kompetansebehov og ansattes kompetanse. På bakgrunn av ovennevnte kartlegging skal det etableres en systematisk plan for kompetansehevende tiltak i virksomheten.

Lønnsbestemmelsene i overenskomsten og lokal lønnspolitikk bygger på at det skal være en naturlig sammenheng mellom virksomhetens kompetansebehov, den enkelte ansattes kompetanse og lønn.

Kompetanseutvikling og arbeidsinnvandring

Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal hvert år drøfte om det er et kompetansegap i virksomheten, herunder hvordan det kan legges til rette for at ansatte uten formell kompetanse får anledning til å ta fagbrev. Drøftingene skal ta utgangspunkt i virksomhetens behov for fagarbeidere og den enkelte arbeidstakers ønske om å ta fagbrev.

Ved kartlegging av ansattes kompetanse og virksomhetens kompetansebehov, skal behovet for fagarbeidere og fagarbeidere med relevant fagskoleutdanning også vektlegges.

Partene må legge til rette for at arbeidsinnvandrere i virksomheten får styrket grunnleggende ferdigheter i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.»

Hele stillinger

Følgende er avtalt i protokollen kap. III. Til protokollen, pkt. 2 Hele stillinger:

«Overenskomstene legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i hel stilling og at det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. De sentrale parter er enige om
at heltid er viktig for arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet i tjenesten, og anmoder partene lokalt i hver virksomhet om å arbeide for heltidskultur. Heltidskultur utvikles gjennom forankring, involvering, gode prosesser og kunnskap om hva heltid innebærer for den enkelte, for ledelse og for tjenesten.»

Lokale forhandlinger/arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner

Følgende er avtalt i protokollen kap. III. Til protokollen, pkt. 3 Lokale forhandlinger/ arbeidstakere i adopsjons, foreldre- og andre lønnede permisjoner:

«Partene er enige om at arbeidstakere i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av lokale forhandlinger.»

Om effektuering av lønnstilleggene og virkningsdato

Lønnstillegg i henhold til punktene 1 a) generelle tillegg og b) nye satser for garantilønn/lønnstillegg for ansiennitet ovenfor gis med virkning fra 1.5.2018. Ved effektuering av lønnsoppgjøret foretas det etterbetaling for perioden fram til effektueringsdatoen.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdatoen (6.11.2018), med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.

Det foretas ingen omregning og etterbetaling av tillegg/overtidstillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsesdatoen (6.11.2018).

Der hvor det ikke er angitt annet i pkt. 2 ovenfor er virkningsdato for endringene 1.5.2018.