Mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for legesentre

Publisert:

Virke og Fagforbundet kom fredag 26. juni 2019 til enighet i mellomoppgjøret 2019 for Landsoverenskomst for legesentre.

I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatet ble som forventet innenfor den generelle rammen for årets lønnsoppgjør (frontfagsrammen) og med en innretning tilsvarende korresponderende områder (Virkes Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester og KS-området).

Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av begge parter, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

Her finner du nærmere informasjon om resultatene og effektueringen:

1. Generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2019

Alle ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2 får et generelt kronetillegg i størrelsesorden fra 8.000 til 20.000 kroner pr år avhengig av stillingstype og ansiennitet. Se nærmere detaljer i kap II pkt. 1 i protokollen.

Tillegget gis på den enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet skal ha tillegget.

Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunkt for det generelle tillegget (dvs. 1. mai 2019), gis først generelt tillegg basert på ansiennitet pr. 30. april 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

2. Særskilt lønnstiltak med virkning fra 1. juli 2019

Med virkning fra 1. juli 2019 heves garantilønnen for enkelte arbeidstakere ut over det sentrale generelle tillegget for følgende:

  • Arbeidstakere som har 3- eller 4-årig universitets- eller høgskoleutdanning og som i tillegg er i stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» eller «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning, samt
  • Arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskolekompetanse».

Dette innebærer at dersom arbeidstakeren pr. 30. juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn det nye garantilønnsnivået som skal gjelde fra 1. juli 2019, gis det et særskilt lønnstillegg opp til, men ikke over, det nye garantilønnsnivået. Dersom arbeidstakeren har en grunnlønn tilsvarende som eller høyere enn det nye garantilønnsnivået, gis det ikke noe særskilt lønnstillegg. Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 2 i protokollen.

Grunnlønn

Med grunnlønn menes arbeidstakerens faktiske lønn, inkludert lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle i garantilønnssystemet. Grunnlønn er også det som er grunnlaget for utbetaling av overtid. Lokale tillegg som personlig tillegg, kompetansetillegg, rekrutteringstillegg og lignende er alle tillegg som i utgangspunktet er en del av grunnlønnen, med mindre annet er avtalt lokalt. Variable tillegg inngår ikke i grunnlønnen.

Det er ikke avtalt at eventuelle «lokale lønnsstiger» eller andre lokale ordninger skal reguleres opp med tilsvarende beløp som det særskilte tiltaket.

Ansiennitetsopprykk

Ved ansiennitetsopprykk på samme dato som virkningstidspunktet for særskilt lønnstiltak (dvs. 1. juli 2019), gis først særskilt lønnstiltak basert på ansiennitet pr. 30. juni 2019 og deretter gis ansiennitetstillegget.

3. Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet med virkning fra 1. juli 2019

Ny tabell for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet gjøres gjeldende med virkning fra 1. juli 2019.

Se nærmere detaljer i kap. II pkt. 3 i protokollen.

Merk at garantilønnstabellen pr. 1. mai 2018 fortsatt gjelder fram til 1. juli 2019, og at det er denne som brukes ved ansiennitetstillegg fram til 1. juli 2019.

Arbeidstakere som har en lønn som utgjør en viss prosent av garantilønnstabellen (f.eks. unge arbeidstakere og lærlinger) vil få automatisk lønnsendring med virkning fra 1. juli 2019.

4. Ingen avsetning til lokale forhandlinger

Det er ikke avtalt noen avsetning av pott til lokale forhandlinger i 2019 for ansatte med stilling i kap. 2 pkt. 2.1.2.

5. Lønnsregulering for ansatte i stilling med lokal lønnsplassering:

Det gjennomføres årlige lokale forhandlinger for disse i henhold til overenskomstens kap. 3 pkt. 3.3.

6. Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (dvs. 3. juli 2019) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

7. Nytt bilag om Sliterordningen

Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

Vil du lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen