Resultatene kan effektueres

Publisert:

Virke kom til enighet med arbeidstakerorganisasjonene i det sentrale mellomoppgjøret i HUK-området torsdag 20. juni 2019, og de berørte medlemmene ble informert gjennom tariffnytt.

Oppgjøret er nå godkjent og vedtatt av alle arbeidstakerorganisasjonene og Virke, og resultatet skal derfor effektueres for de ansatte i virksomhetene.

Merk at mellomoppgjøret ikke er gjennomført med LO- og YS-forbundene. Forhandlingene med disse er inntil videre utsatt og vil gjennomføres på et nærmere avtalt tidspunkt.

Her finner du nærmere informasjon om effektueringen og resultatene for Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten:

Til medlemmer i Norsk Sykepleierforbund

Det gis et generelt tillegg på 2,1 % med virkning fra 1. august 2019.

Spesialsykepleier/Jordmor med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,6 %) med virkning fra 1. august 2019.

Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,6 %) med virkning fra 1. august 2019.

Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

Virkningstidspunktet for minstelønn for sykepleiere med 10 år eller lengre ansiennitet (kr. 500 000) som går av med pensjon i juli 2019 skal være 1. juli 2019 og ikke 1. august 2019.

Til medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund

Det gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. august 2019.

Medlemmer i stilling som spesialsergoterapeut med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

Til medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund:

Det gis et generelt tillegg på 1,9 % med virkning fra 1. august 2019.

Spesialfysioterapeut med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,4 %) med virkning fra 1. august 2019.

Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. august 2019.

Til medlemmer av Utdanningsforbundet:

Det gis et generelt tillegg på 2,2 % med virkning fra 1. mai 2019.

Pedagog med spesialkompetanse gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,7 %) med virkning fra 1. mai 2019.

Ledere med økonomi og personalansvar gis ytterligere et generelt tillegg på 0,5 % (totalt 2,7 %) med virkning fra 1. mai 2019.

Tillegget er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Generelle tillegg er inkludert i ny minstelønn.

Nye minstelønnssatser i punkt e) gjelder med virkning fra 1. mai 2019.

Minstelønnstabell

Minstelønnssatsene for stillingsgruppene C (Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning) og D (Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning), jf. overenskomstens kap. 2 pkt. 2.1.2, endres for alle arbeidstakerne som ikke er organisert i LO- og YS-forbund. Nye minstelønnssatser kan lastes ned fra vårt lønnssatsarkiv.

Lokale forhandlinger

For de medlemmer i UNIO-forbund som får generelt tillegg gjennomføres det ikke lokale forhandlinger som del av tariffoppgjøret 2019.

Medlemmer i øvrige forbund i UNIO som er omfattet av sentralt stillingssystem (kap 2.1.3 og 2.1.4) skal sikres tillegg gjennom lokale forhandlinger. En heving i minstelønn er inkludert i tillegget. Virkningstidspunktet avklares mellom de lokale parter.

Lønnsregulering for ansatte / stillinger med lokal lønns- og stillingsplassering:

Det skal gjennomføres årlige lokale forhandlinger innen 31. oktober 2019, og ankefristen er fastsatt til 14. november 2019. Også ansatte i adopsjons-, foreldre- og andre lønnede permisjoner skal omfattes av de lokale forhandlingene.

Lønnstilleggene avhenger av fagforeningstilhørighet

De avtalte lønnstilleggene er forskjellig avhengig av i hvilken arbeidstakerorganisasjon den ansatte er organisert. Dette gjelder også virkningstidspunktet for tilleggene. Det betyr at virksomheten må innhente informasjon fra de tillitsvalgte om hvilken fagforening de ansatte er medlemmer av – før årets tariffoppgjør iverksettes.

Det kan innhentes informasjon om fagforeningstilhørighet så langt det er nødvendig for å gjennomføre årets tariffoppgjør. Adgangen til å behandle opplysning om fagforeningstilhørighet følger i dette tilfellet av personopplysningsloven § 6, fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsgivers plikt til å betale tariffmessig lønn.

Dersom virksomheten ikke får informasjon om fagforeningstilhørighet, gis det tillegg i tråd med det som er avtalt med forbundet som den ansatte etter yrke eller stilling synes nærmest å tilhøre.

Rekkefølgen på de sentralt avtalte lønnstilleggene

De avtalte lønnstilleggene gis på følgende måte:

1) Det generelle tillegget (avtalt i % eller kroner) gis den enkelte arbeidstaker i henhold til den gruppen de tilhører. Tillegget gis uavkortet uavhengig av om arbeidstakeren tidligere har vært lønnet på minstelønnsnivået eller høyere.

2) Dersom arbeidstakeren etter å ha fått det generelle tillegget likevel ikke er på nytt minstelønnsnivå, skal vedkommende gis lønn opp til det nye minstelønnsnivået.

Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og omregning av tillegg/overtidstillegg

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen, dvs. 28. juni 2019, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

Avlønning av alderspensjonister

I KS-området er satsen for timelønnen økt til 207,- kroner med virkning fra 1. mai 2019. Dette gjelder alderspensjonister som mottar tjenestepensjon fra KLP, jf. overenskomstens kap 2 pkt. 2.8.

Nytt bilag om Sliterordningen

Det nye Sliterbilaget, slik det ble vedtatt i årets frontfagsforhandlinger mellom NHO og LO/YS, innarbeides i alle overenskomstene på HUK-området. Nærmere informasjon om dette sendes ut i eget Tariffnytt.

Hvis du vil lese mer om hva som ble avtalt, se protokollen.