Enighet i forhandlingene om Lederavtalen mellom Virke og Lederne

Publisert:

Virke og Lederne kom til enighet i forhandlingene om årets tariffrevisjon fredag 25. mai 2018.

ENDRINGER I LEDERAVTALEN


Rett til omsorgspermisjon med lønn
Lederavtalen har fått en ny § 8 som gir rett til lønn når far/medforelder avvikler permisjon etter arbeidsmiljøloven §
12-3. Arbeidsmiljølovens § 12-3 gir far/medforelder rett til 2 ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
Bestemmelsen er identisk med bestemmelser i andre overenskomster i privat sektor i Virke, bl.a.
Funksjonæravtalene.
Vilkårene for å få lønnet permisjon etter Lederavtalen er at arbeidstakeren må ha vært ansatt i minst 1 år. I tillegg
er det et krav om at faren/medforelderen enten
- overtar omsorgen for andre barn under 10 år,
- eller tar hånd om moren og barnet etter fødselen
Retten til lønnet permisjon er begrenset til 2 uker, og gjelder for inntil 10 eller 12 dager innen kalenderåret,
avhengig av om arbeidstaker har henholdsvis 5 eller 6 dagers arbeidsuke.
Lønnsplikten er begrenset til 6 G som for tiden er kroner 581 298,-.
Dersom foreldrene ikke bor sammen, har annen omsorgsperson som bor sammen med moren rett til lønnet
permisjon etter bestemmelsen.
Endringer i bestemmelsene om korte velferdspermisjoner
Bestemmelsene om korte velferdspermisjoner i bilag 3 har blitt omredigert ved at generelle bestemmelser er
samlet avslutningsvis. Rammen er fortsatt 10 eller 12 dager i kalenderåret, avhengig av om arbeidstaker har 5 eller
6 dagers arbeidsuke. Med mindre annet er fastsatt i bestemmelsene i bilag 3, gis velferdspermisjon med ordinær
lønn for nødvendig tid, inntil en dags varighet.
Bestemmelsen om velferdspermisjon i forbindelse med begravelse/bisettelse som gjelder nærmeste familie, er
endret slik at den ansatte har krav på inntil 3 dagers velferdspermisjon med ordinær lønn.
Bestemmelsen om velferdspermisjon ved flytting fordi den ansatte har fått ny stilling i virksomheten er avviklet, og
erstattet med rett til permisjon med lønn ved flytting til nytt bosted registrert i folkeregisteret.
Det er innført rett til permisjon med lønn for inntil to timer når foreldre blir innkalt til konferansetime i grunnskole, og
denne ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Permisjonen skal varsles to uker før konferansetimen.