Årets lønnsforhandlinger i Virke

Publisert:

Søndag avsluttet LO og NHO sine forhandlinger, etter mekling på overtid. Mye av resultatet herfra vil få konsekvenser for Virkes medlemmer, når vi skal i gang med årets oppgjør. Her er alt du trenger å vite.

Dame med blondt hår og briller.
Direktør for politikk og forhandlinger, Inger

I 2018 er det hovedtariffoppgjør, og det det skal forhandles om både lønn og alle de andre bestemmelsene i alle våre mer enn 60 tariffavtaler.

Spesielt for årets oppgjør i privat sektor er at det skal foregå som et samordnet oppgjør. Det betyr at Virke forhandler med henholdsvis LO og YS, og kun i liten grad med de enkelte forbundene under disse. Startskuddet for det samordnede oppgjøret med LO og YS er 20. april, og vi forventer å være ferdig 27. april.

Virke har i tillegg tariffavtaler med forbund som ikke er medlem av LO eller YS. Disse vil bli forhandlet enkeltvis i løpet av mai og juni måned.

Hovedoppgjøret på HUK-området (helse, utdanning og kultur) vil bli gjennomført til høsten, og vi minner om at det arrangeres en egen tariffkonferanse for HUK-området 8. juni, som det er sendt ut invitasjon til.

Hva vet vi om årets forhandlinger?

Mye av rammene for årets forhandlinger er allerede lagt i det såkalte frontfaget, det vil si forhandlingene mellom NHO og LO, som endte med enighet etter mekling søndag 8. april. Det betyr at resultatene her vil ha betydning for våre oppgjør.

Direktør for Politikk og Forhandlinger Inger Lise Blyverket uttalte følgende umiddelbart etter at resultatet av meklingen mellom LO og NHO ble kjent:

«Jeg er godt fornøyd med resultatet som LO og NHO har kommet frem til. Det er meklet fram et resultat som gir reallønnsvekst innenfor forsvarlige økonomiske rammer. I tillegg er det lagt grunnlaget for en endret AFP-ordning som kan jobbe med og ikke mot det organiserte arbeidslivet, og der både arbeidsgivere og arbeidstakere uavhengig av bransje og arbeidsplass kan ha nytte og glede av ordningen. Jeg er dessuten glad for at det ikke ble sendt en betydelig ekstra regning til hardt pressete bedrifter i form av endringer i reglene for opptjening i obligatorisk tjenestepensjon. Nå er det opp til oss andre å følge opp resultatet i våre forhandlinger i tråd med det beste i den norske frontfagsmodellen.»

 

Resultatet av meklingen i frontfaget er tilgjengelig her, og innebærer i korte trekk:

 

Økonomisk ramme

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret er anslått til en årslønnsvekst på 2,8 %. Dette vil gi en reallønnsvekst innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Frontfagsmodellen innebærer at denne rammen legges til grunn også for de andre tariffoppgjørene i år. Hvordan lønnsveksten skal gis, er opp til partene i de enkelte forhandlingene. De utviklingstrekkene i økonomien som er vektlagt ved vurderingen av rammen er tilgjengelige her.

Ny avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP)

  • Partene har blitt enige om at AFP-ordningen skal forbedres. De har utarbeidet hovedprinsippene for en ny modell, som regjeringen skal utrede. Et viktig poeng i den nye AFP-ordningen vil være en bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye hen får i AFP-ytelse.

    Hovedprinsippene for en ny AFP-ordning vil gjøre ordningen mer rettferdig og forutsigbar både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Bedriftenes kostnad knyttet til AFP skal holdes på samme nivå som i dag og ansatte med full opptjening skal motta omtrent like mye som i dag.

    Partene har også blitt enige om å tillate en lengre sykdomsperiode ved slutten av yrkeskarrerien uten at det fører til at en faller ut av ordningen.

    Partene har også blitt enige om et nytt tillegg til de som ikke har muligheter eller helse til å stå i lenge i arbeid. Ytelsen gis til de som går av ved alderen 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av. Denne sliterordningen finansieres gjennom bruk av midler som allerede er avsatt til den tariff-festede sluttvederlagsordningen.

Reise, kost og losji

  • Norsk Industri og Fellesforbundet har også kommet frem til en løsning på denne vanskelige utfordringen, som sikrer at seriøse aktører fortsatt kan benytte innleie på en ansvarlig måte, samtidig som man har ryddet opp slik at misbruk av ordningene unngås. Bestemmelsene i overenskomsten endres slik at det bl.a. blir tydeligere hvem som har krav på reise, kost og losji, og når disse rettighetene inntreffer.

Fordi det etter mekling ble enighet og ikke streik i frontfaget, går altså Virkes forhandlinger som planlagt: Det samordnede oppgjøret med LO og YS (20. – 27. april), enkeltoppgjørene med øvrige enkeltforbund (mai-juni) og HUK-oppgjøret (slutten av august/begynnelsen av september).