Flere endringer i Landsoverenskomsten med Handel og Kontor på plass før de ordinære tarifforhandlingene starter

Publisert:

Det har vært jobbet målrettet for å løse flere utfordringer i tariffavtalen med Handel og Kontor (HK). Nå er en samlet løsning på plass.

– Virke er glad for at vi har brukt tiden godt den siste måneden og jobbet fram fornuftige løsninger, sier Inger Lise Blyverket, direktør for politikk og forhandlinger i Virke.

Garantilønnsvekst under kontroll

For det første har det vist seg at både endringer i det statistiske grunnlaget og sammensetningen i lønnsmassen i bedriftene har ført til et potensial for høy garantert lønnsvekst.

Det har derfor vært viktig for Virke å tariffeste at dette framover skal overvåkes nøye, og at partene har et felles ansvar for å bidra til et rimelig forhold mellom minstelønnsnivå og gjennomsnittlig lønnsnivå. Dersom det skjer endringer i det statistiske grunnlaget har partene forpliktet seg til å revurdere selve grunnlaget. Det er også enighet om at garantilønnsveksten framover må være innrettet slik at den lar det være noe å forhandle om både sentralt og lokalt.

Trinn 6 i år blir regulert med et garantilønnstillegg på kr 6,20 (gjeldende fra 1.2.2018).

– Konstruktiv dialog med HK har ført til en løsning som gjør lønnsveksten framover mer forutsigbar og tilpasset endringer som vil komme i varehandelen framover. Jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid med HK om dette de neste årene, fortsetter Blyverket.

Partene valgte samtidig å avtale et generelt tillegg til alle på kroner 0,75 gjeldende fra 1.4.2018 som gir samlet lønnsvekst i tråd med det som ble avtalt mellom partene i frontfaget. Det er sendt ut Tariffnytt som omtaler dette.

Organisasjonskamp avverget

For det andre har flere av Virkes medlemsvirksomheter de siste årene opplevd sterk organisasjonskamp mellom HK og forbund både i LO og YS som organiserer transportarbeidere og er bundet av andre overenskomster.

I varehandelsbedrifter med sentrallager/hovedlager, og der tariffavtalen med HK har vært gjeldende, har det vært misnøye blant en del ansatte fordi avtalt minstelønnsnivå på tilsvarende lager i andre virksomheter har vært lønnet høyere etter grossistoverenskomstenes minstelønnssats. Konflikten mellom ulike forbund har også nådd media, og HK har uttalt at de så det vanskelig over tid å beholde medlemmer på området.

Det er nå avtalt at lageransatte på sentrallager/hovedlager bundet av Landsoverenskomsten og som jobber på engroslager organisert i HK, skal avlønnes etter en egen og ny minstelønnssats, omtrent tilsvarende den som er avtalt på grossistoverenskomstene. Avtalen er utelukkende begrenset til lageransatte i engrosvirksomheter og deres sentrallager/hovedlager som leverer til varehandel. Dette vil få lønnsmessige konsekvenser for et begrenset antall av våre virksomheter.

– Det er ingen tvil om at for et begrenset antall virksomheter vil dette få lønnsmessige konsekvenser, fremholder Blyverket. – Samtidig mener vi at dette er en forsvarlig løsning. Muligheten for at det ville komme krav om grossistoverenskomsten på stadig flere virksomheter var til stede.

Det er sendt ut Tariffnytt til alle medlemsvirksomheter bundet av Landsoverenskomsten med HK og funksjonæravtalene med YS-forbund. Veiledningsmateriale som besvarer spørsmål om hvem som er omfattet av løsningen for sentrallager/hovedlager finner du også til høyre. I tillegg er det også invitert til og gjennomført møter med ledere i de virksomhetene som er direkte berørt av løsningen på sentrallager/hovedlager med tariffavtale med HK.

Utvalg som skal gjennomgå systemene for lokale forhandlinger
Det er også avtalt at partene skal sette seg ned for å kartlegge og beskrive lokale forhandlinger i tariffavtalen.

Samlet sett en god løsning

Løsningene omtalt her må ses i sammenheng for varehandelen som helhet.

– For Virke har det vært viktig å få garantilønnsvekst på HK-området under varig kontroll og etablere klare rammer for hvordan dette skal skje framover, understreker Blyverket. – I tillegg ønsket vi å finne en løsning sammen med HK for lageransatte på sentrallager/hovedlager i engrosvirksomheter bundet av Landsoverenskomsten. Det har vi klart.

Virke skal gjennomføre tarifforhandlinger med et samlet LO fra 20.april.

– Nå er det på tide å se framover. Det er behov for å tilpasse tariffavtalene til en digitalisert virkelighet med blant annet mer netthandel og økte og endrete kompetansekrav, avslutter Blyverket.