Oppgjøret med LO og YS er ferdig

Publisert:

Blyverket og Følsvik tar hverandre i hånden etter forhandlingene
Forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket, og nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, etter forhandlingsavslutning

Etter effektive forhandlinger på nærmere 40 tariffavtaler, har Virke kommet til enighet med YS og LO i årets hovedtariffoppgjør.

– Jeg er tilfreds med resultatet i årets oppgjør. Det gir reallønnsvekst innenfor forsvarlig rammer, sier Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør i Hovedorganisasjonen Virke.

Årets forhandlinger har vært gjennomført som et samordnet oppgjør med LO og YS (og ikke de enkelte forbund) men med mulighet for å gjøre endringer i de ulike tariffavtalene, da under fredsplikt.

Årslønnsvekst på 2,8 prosent

Den økonomiske rammen dekker både lønnsmessig overheng fra tillegg avtalt i fjor, forventet lønnsglidning i år, tillegg avtalt mellom partene i årets oppgjør i tillegg til lønnstillegg som følger av garantilønnsbestemmelser i noen av Virkes overenskomster.

– Virke er lojal til frontfagsmodellen men er samtidig opptatt av at profil og innretning på lønnstillegg må tilpasses våre tariffavtaler. Det har vi klart også i år, fortsetter Blyverket.

Det er allerede gitt lønnstillegg som følger av garantibestemmelsen på grossistoverenskomstene pr 1.februar, og det er dermed ikke avtalt ytterligere tarifftillegg på disse overenskomstene. På Landsoverenskomsten (med HK) og tilsvarende funksjonæravtaler er det gitt lønnstillegg som følger av garantibestemmelsen pr 1.februar, og dessuten et tidligere avtalt generelt tillegg på 0,75 kr til alle pr.1.april 2018. Heller ikke her er det gitt ytterligere tillegg gjennom den siste ukes forhandlinger. Her vises det til Tariffnytt sendt ut tidligere til berørte virksomheter.

På øvrige overenskomster er det pr 1.april 2018 gitt tillegg tilsvarende 1,30 kr pr time til alle. I tillegg er det gitt et ytterligere tillegg på 2,50 kr pr time på overenskomster der lønnsnivået er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

AFP i privat sektor endres

Partene i privat sektor har blitt enige om at AFP-ordningen skal omdannes slik at det blir større sammenheng mellom det man tjener opp og det man får i AFP-ytelse. Det gir større forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og gjør det mulig for alle tariffbundne bedrifter å bruke AFP-ordningen som en integrert del av bedriftens pensjonsordninger. Dette skal skje gjennom et utredningsarbeid som er planlagt ferdigstilt innen utløpet av 2018.

– Virke er tilfreds med at AFP-ordningen endres slik at det som betales inn for arbeidstakerne, kan følge dem videre i yrkeslivet, understreker Blyverket. Vi vil delta aktivt i arbeidet som gjenstår.

Det har også blitt enighet om en sliterordning for dem mellom 62 og 64 som ikke kan stå i arbeid, finansiert via eksisterende midler i Sluttvederlagsfondet. I tillegg har det kommet på plass noen forbedringer for dem som blir syke eller nedbemannet rett før de skal gå av med AFP.

Det er ikke avtalt noen endringer knyttet til obligatorisk tjenestepensjon.

Nytt, forenklet arbeidstidskapittel på tariffavtalen for detaljhandelen

Virke og Handel og Kontor (HK) har gjennomført et større moderniseringsarbeid på Landsoverenskomsten. Det har resultert i et nytt og forenklet arbeidstidsregelverk, der alle bestemmelsene er samlet ett sted og formulert i et enkelt språk.

– Vi er stolte og glade over det arbeidet som er gjort, og endringene er nå vedtatt tatt inn i den nye overenskomsten. I tillegg vil avtalen på sikt bli tilgjengelig i en digital versjon og lesbar fra både nettbrett og mobil, uttaler Blyverket.

Det er avtalt at arbeidet fortsetter i den tariffperioden vi har foran oss, og at også forhold som gjelder netthandel vil bli drøftet grundig.

Det er også avtalt viktig moderniserings- og utviklingsarbeid gjennom partssammensatte utvalg på flere andre overenskomster.

Hva skjer når?

Oppgjøret skal nå ut på uravstemning blant medlemmene i LO og YS, og de har frist til 30. mai 2018 med å gi endelig tilbakemelding. Det sendes umiddelbart ut Tariffnytt til alle tariffbundne virksomheter, og så vil mer informasjon følge når resultatet er endelig stadfestet og kan effektueres.

Hvis resultatet i frontfaget blir nedstemt 27. april, er Virke enige med LO og YS om å gjenoppta forhandlingene når det foreligger et nytt resultat fra frontfaget.

Virke skal framover forhandle tariffavtaler med forbundene som ikke er en del av LO og YS, i tillegg til at alle HUK-avtalene (helse, utdanning, kultur). Mer informasjon om dette vil komme.

Leder i YS Privat, Vegard Einan, og forhandlingsdirektør Inger Lise Blyverket etter forhandlingene.