Pensjonsenighet mellom Virke og LO og YS

Publisert:

​Det er kommet til enighet mellom Virke og LO og YS i forhandlingene innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området). Oppgjøret med Akademikerne, Unio, Lederne og LO-forbundet SL går til mekling.

Leder for forhandlingene Ann Torunn Tallaksen signerer forhandlingsprotokollen

​Pensjonsspørsmålet har vært den store saken gjennom forhandlingene på HUK-området. Det har dreid seg om overgangen fra offentlig lik tjenestepensjon til Forsikret tjenestepensjon Virke, som er en hybridpensjonsløsning. Natt til 9. september kom det til enighet mellom hovedorganisasjonen Virke og forbundene i YS og LO, med unntak av Skolenes Landsforbund (SL), på arbeidstakersiden. Forbundene i Unio og Akademikerne, samt Lederne og SL, kunne ikke stille seg bak en felles avtale, og oppgjøret mellom Virke og disse partene går nå til mekling. 

Enighet med LO og YS
-Det har vært et konstruktivt samarbeid mellom Virke, LO og YS mot et felles mål om å sikre en god pensjonsordning for alle parter. Enigheten rundt pensjonsspørsmålet er historisk viktig, spesielt for ideell sektor, sier Ann Torunn Tallaksen, forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen Virke og leder for forhandlingene.

Kravet fra Virke var hele veien at Forsikret tjenestepensjon Virke gjøres gjeldende som et alternativ til ordningen med offentlig lik tjenestepensjon, ordningen som HUK-virksomheter etter tariffavtalene er bundet av per i dag. Løsningen partene nå er enige om er at virksomheter som av konkurransemessige og økonomiske hensyn har behov for det, kan bytte pensjonsordning.- Arbeidsgivere innenfor HUK-området som har slitt med store pensjonskostnader og redusert egenkapital kan nå tilby sine medarbeidere en god, forutsigbar og bærekraftig ordning som virksomheten økonomisk kan leve med. Dette skaper tryggere arbeidsplasser og gjør Virke til en enda mer attraktiv arbeidsgiverorganisasjon for ideell sektor, sier Tallaksen.

Avtalen med YS og LO, med unntak av SL, innebefatter også enighet om at et partssammensatt utvalg skal se på de særlige utfordringene som museumssektoren og kulturinstitusjoner står overfor når det gjelder offentlig tilknytning, tilskudd og annen finansiering, samt ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Videre skal det nedsettes et utvalg der partene i fellesskap skal gjennomgå HUK-avtalene med mål om at overenskomstene skal kunne brukes som attraktive og nyttige verktøy i det daglige. Det er også enighet om nye lønnstabeller, lønnstillegg og endringer i overenskomstenes fellesbestemmelser.

Brudd

- Virke har strukket seg langt for å imøtekomme fagforeningene i Akademikerne og Unio, samt Lederne og SL. For Virke har det vært viktig å sikre en ordning hvor alle virksomheter innenfor tariffområdet skal ha muligheten til å tilby Forsikret tjenestepensjon Virke hvis deres økonomiske situasjon skulle tilsi at det er nødvendig. Imidlertid har ikke disse fagforeningene villet komme oss i møte på dette punktet, sier Tallaksen.

Partene innen HUK-området startet forhandlingene tirsdag 23. august. Det var pause i forhandlingene mellom 26. august og 8. september. Hovedorganisasjonen Virke har forhandlet på vegne av sine medlemmer med til sammen 37 forbund og foreninger i LO, YS, Unio og Akademikerne, samt Lederne. Tariffoppgjøret har omfattet landsoverenskomster for følgende syv områder: helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler, og for museer og andre kulturinstitusjoner. 


Virke vil sende ut mer informasjon til de virksomheter som er omfattet av tariffavtalene.

Virksomhetene oppfordres også til å følge med på Virkes nettsider.