Presisering av registrering i A-ordningen

Publisert:

​Sammen med Statistisk sentralbyrå (SSB) har Virke gått gjennom siste års statistikkgrunnlag. Vi ser at det er behov for presiseringer på noen sentrale punkter for å få en best mulig lønnsstatistikk. 

Tallene hentes fra innrapportering i A-ordningen/altinn. 

1. Stillingsprosent
Det er den avtalte stillingsprosenten som fremkommer av arbeidsavtalen som skal rapporteres. Dette gjelder uansett om avlønningstypen er fastlønn eller timelønn. Det er krav etter arbeidsmiljøloven § 4-6 at alle arbeidsavtaler skal inneholde angivelse av arbeidstid. Man skal ikke ta hensyn til om det tilfeldig arbeides noen færre eller flere timer på grunn av fravær eller overtid/ekstratimer.

2. Plassering av lønnsarter (hva er uregelmessige og faste tillegg?)
• Ubekvemstillegg (ettermiddags, kvelds- og nattillegg) føres som uregelmessige tillegg.
• Fagbrevtillegg er fast tillegg
• Personlig tillegg er fast tillegg

3. Start og stoppdatoer
Det er viktig at start- og stoppdatoer i arbeidsforholdet fylles ut. Det skal meldes stoppdato når arbeidsforholdet sist var aktivt og eventuelt i en senere rapporteringsperiode hvor det har vært aktivt, meldes det inn med ny startdato.

4. Lønnsansiennitet
Det er viktig at ansiennitetsfeltet i A-ordningen benyttes og oppdateres. Lønnsansiennitet er starttidspunktet for den ansattes opptjeningstid. Opptjeningstid vil påvirke lønnsnivå og lønnsopprykk i forhold til tariffavtaler. Det er innplassert ansiennitet og ikke faktisk ansiennitet som skal innrapporteres, da det er dette som er med å bestemme lønnen.
Eks. Noen med 6 års godkjent ansiennitet blir innplassert med lønn tilsvarende 8 års ansiennitet ved ansettelse. Da er det 8 år som skal innberettes da dette er trinnet de blir behandlet etter i forhandlingene.

5. Yrkeskoder
Vi ber virksomhetene være nøyaktig med utfylling av yrkeskoder på sju siffer. Enkelte yrkesgrupper er særs viktige i forhold til ulike garantiordninger ved lønnsoppgjørene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Statistisk sentralbyrå:
E-post: 
Telefon:  62 88 50 00 (sentralbord SSB Kongsvinger)