Virke forventer svært moderat oppgjør i 2016

Publisert:

​ Teknisk beregningsutvalg (TBU) la den 22.2 fram sin foreløpige rapport som danner grunnlaget for lønnsforhandlingene som kommer senere i vår. Virke mener konklusjonene i TBU tilsier et svert moderat oppgjør.

Rapporten til TBU viser at enigheten fra Holden III -utvalget fra 2013 om nødvendigheten av en moderat lønnsvekst fremover – særlig dersom oljeprisen skulle falle markert – ble fulgt opp i praksis i fjor. Lønnsveksten ble den laveste på lang tid. Holdenutvalget legger også til grunn at lønnsveksten i samfunnet som helhet må være på et nivå som konkurranseutsatte næringer kan tåle – altså må frontfagsmodellen følges.

- Tallene og konklusjonene i TBU-rapportene er selve grunnlaget når partene i arbeidslivet skal forhandle. Denne rapporten viser at norsk næringsliv er inne i en krevende periode, og at partene i lønnsoppgjøret må følge dette opp gjennom å forhandle fram et resultat som ikke setter norske arbeidsplasser i fare men heller stimulerer til fortsatt nyskaping og vekst, sier Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke.  – Det tilsier et svært moderat oppgjør med lav lønnsvekst.

Industriarbeiderlønnen i Norge lå hele 57 prosent over våre handelspartnere i 2012 – etter en lang periode med høy lønnsvekst og styrket krone. I 2015 har dette skillet krympet til 37 prosent, i følge TBU. Hovedårsaken er endringen i valutakursen og bidrar til bedret konkurranseevne for de delene av norsk næringsliv som konkurrerer med utlandet.

Representantskapet i LO har i dag 23.2. besluttet at de går inn for såkalt forbundsvise oppgjør, der hvert forbund forhandler for seg. Det blir dermed Fellesforbundet og Norsk Industri, som utgjør frontfaget, som får ansvar for å legge rammene for årets oppgjør.

- Virke er tilhenger av frontfagsmodellen og er glad for at det er tilfellet også for de andre organisasjonene i arbeidslivet både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Vi er selvsagt beredt til å følge opp dette også i år, sier Blyverket.

– Norske arbeidstakere har i lang tid vært vant til reallønnsvekst i hvert år, og til dels betydelig vekst. I årene som kommer må arbeidslivet belage seg på lav lønnsvekst, skal vi lykkes i en langsiktig og helt nødvendig omstilling av næringslivet, fortsetter hun.

Pensjon blir forhandlingstema

Pensjon er varslet som forhandlingstema i flere tariffområder. Også Virke er beredt på å møte krav om dette i årets oppgjør.

– Det er positivt at vi har brede diskusjoner om behovet for å harmonisere pensjonssystemene mellom offentlig og privat sektor, og at alle ordninger fremmer arbeidslinjen og gir mulighet for å kombinere jobb og pensjon, understreker Blyverket.

Virke har utarbeidet en rapport om pensjon innenfor varehandel sammen med Handel og kontor (HK). Den viser at arbeidstakerne med en kombinasjon av folketrygd, avtalefestet pensjon (AFP) og obligatorisk tjenestepensjon (OTP) kommer rimelig godt ut.

– Virke har over lang tid vært tydelig på at det ikke skal tariffestes nye pensjonsrettigheter, og det vet våre motparter på arbeidstakersiden godt. Vedtaket på LOs representantskap rokker ikke ved vårt standpunkt, avslutter Blyverket.

Teknisk beregningsutvalgs pressemelding og rapporter