• Lønn

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6 34 371 211,51
 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Virke og Junit med enighet om endring av minstelønnssats

  Etter Landsavtalen Virke-Junit bilag 1A § 5 er Virke og Junit kommet til enighet om endring av minstelønnssats. Enigheten innebærer at det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 3,10,- per time – kroner 504,- per måned – med virkning fra 1. februar 2021.

  Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62,- pr time / 34.875,- pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med kr 3,11,-. Det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021.

 • : Revisjon av Landsavtalen Virke-Junit

  Landsavtalen Virke-Junit er revidert. Partene har blant annet innarbeidet resultatet fra forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor i Norge på en hensiktsmessig måte. 

  Dette innebærer at Landsoverenskomstens minstelønnssatser er implementert, og at det er enighet om de samme tilleggene for ubekvem arbeidstid som i Landsoverenskomsten. I tillegg er nytt bilag om ran, vold og trusler tatt inn, samt et bilag om kompetanse- og bedriftsutvikling. Slliterordningen er også tatt inn som nytt bilag.

  Last ned protokoll her.

 • : Virke og Junit ble enige om mellomoppgjøret for 2019 den 29. mai

  Resultatet følger resultatene fra LO-Virke og YS-Virke tidligere i år. Innretningen på de økonomiske tilleggene som er avtale med Junit, er identiske med de økonomiske tilleggene som ble gitt i Landsoverenskomsten/Funksjonæravtalene.

  Resultatet følger nedenfor:

  Økonomi

  Landsavtalen bilag 1A, § 4, justeres med følgende:

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5 pr time.

  Gjennomføring

  Endringene gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Lønnsøkningen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i virksomheten før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

  Sliterordningen

  Partene slutter seg til Riksmeklers møtebok i sak 2019-002 romertall IV Sliterordningen med bilag. Bilaget vedlegges protokollen.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

  Virke og Junit godkjente samme dag oppgjøret og resultatet kan derfor effektueres.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Garantitillegg per 1. april 2021 Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet, Parat og YTF

  Virke viser til § 8-2 (5) i Grossistoverenskomsten, som sier at overenskomstens minstelønn pr. 1. april 2021 skal utgjøre 90 % av gjennomsnittet for overenskomstområdet.

  I henhold til omforent statistikkgrunnlag vil minstelønnen for voksne arbeidere over 18 år (§ 8-1.1) og minstelønnen for midlertidig ansatte (§ 8-1.5) økes med kr. 2,30 til kr 236,89 per time fra 1. april 2021.

  Fra samme dato heves også minstelønnssatsene for arbeidende formenn og mekanikere (§ 8-1.2) til kr 240,25, for unge arbeidstakere fra 16 – 17 år (§ 8-1.4) til kr 165,82 per time og for unge arbeidere fra 17 – 18 år til kr 189,51 per time.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsene. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. april 2021.

  Gå til din avtale

 • : Torsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom LO/YS og NHO

  Torsdag ettermiddag ble det brudd i tarifforhandlingene mellom LO/YS og NHO. Det medfører at de møtes til møtes mekling 9. april med meklingsfrist 10. april kl. 24.00.

  Virke vil derfor gjennomføre forhandlinger med LO og YS den 13. og 14. april.

  Bruddet i forhandlingene mellom LO/YS og NHO har foreløpig liten innvirkning på våre medlemsbedrifter. Ved en eventuell streik fra den 11. april vil det derimot kunne påvirke medlemmer som er avhengig av tjenester/leveranser fra bedrifter som blir «tatt ut» i streik.

  Vi ønsker å gi våre medlemmer informasjon om resultatet av frontfaget og Virkes ståsted før vi starter tariffoppgjøret. Vi inviterer derfor til webinar 12. april kl. 1500: «Alt du bør vite før tariffoppgjøret i Virke».

 • : Garantitillegg pr 1. februar 2021 for Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene

  Virke og motpartene knyttet til Landsoverenskomsten, Reiselivsavtalene, Kontoroverenskomstene og Funksjonæravtalene er kommet til enighet om garantireguleringen for 2021. Enigheten innebærer følgende: 

  1. Det gis et tillegg på trinn 6 (trinn 4 på reiselivsavtalen) med kroner 3,10 per time – kroner 504 per måned – med virkning fra 1. februar 2021.
  2. Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62 pr time / 34.875 pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med 3,11 kr men det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn).

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021. 

  For ansatte i engrosvirksomheter er garantiordningen endret og tillegget gis fra 1. april 2021. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon når dette er klart.  

  Gå til din avtale

 • Se flere oppdateringer