• Lønn

  Det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 5,74 per time - kroner 933 per måned - med virkning fra 1. februar 2020.

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 916 116,41
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 403 119,40
  Lønnstrinn 1 25 924 159,53
  Lønnstrinn 2 26 062 160,38
  Lønnstrinn 3 26 400 162,46
  Lønnstrinn 4 27 146 167,05
  Lønnstrinn 5 28 405 174,80
  Lønnstrinn 6 34 371 211,51
 • Arbeidstid

  Døgn

  Med døgn menes tiden fra kl. 00.00 til kl. 24.00.

  Et annet klokkeslett kan brukes som utgangspunkt for døgnet og uken når ordningen bygger på tariffavtale eller på annet grunnlag som ikke ensidig kan endres av den ene part i arbeidsforholdet.

  Daglig arbeidstid

  Den daglige effektive arbeidstid skal avvikles sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften, de tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker. Arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer.

  Daglig fritid

  I henhold til Arbeidsmiljøloven skal det være 11 timers arbeidsfri periode mellom to arbeidsperioder.

  Det er adgang til skriftlig å avtale kortere spisepause enn en halv time der den effek- tive arbeidstid er kortere enn 8 timer. Spisepausen kan helt bortfalle på dager hvor arbeidstiden er 5 1⁄2 time eller kortere.

  UKE

  Med uke menes tiden fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00.

  Et annet klokkeslett kan brukes som utgangspunkt for uken når ordningen bygger på tariffavtale eller på annet grunnlag som ikke ensidig kan endres av den ene part i arbeidsforholdet.

  Ukentlig arbeidstid

  Den ordinære effektive arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke, jf. dog punkt 2.3.

  I virksomheter hvor driften krever at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, skal ordinær effektiv arbeidstid ikke overstige 9 timer i døgnet og 35,5 timer i uken. Se for øvrig arbeidsmiljøloven § 10-4 (4).

  Arbeidstakere som arbeider i 100 % stilling har rett til å arbeide 37,5 timer pr. uke i gjennomsnitt. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre innenfor den avtalte arbeidstids- rammen, har arbeidstaker rett til å kreve at arbeidstidsordningen skal gi mulighet for innarbeidelse av den resterende tid.

  Ukentlig fritid

  Heltidsansatte og deltidsansatte som arbeider hver dag i uken med gjennomsnittlig arbeidstid på minst 5 timer pr. dag, har rett til å kreve at arbeidstiden inndeles slik at den hver annen uke avvikles som 5-dagers uke med lørdagsfri.

  Den alminnelige arbeidstid for arbeidstakeren skal fordeles slik at det hver uke er en sammenhengende fritid på minst 35 timer og slik at det alltid inngår et helt døgn i friperioden. Fritida skal så vidt mulig legges til en søn- eller helgedag og gis samtidig for alle arbeidstakere ved virksomheten.

  Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte kan avtale at denne fritida gjennomsnittlig skal være 36 timer, men aldri kortere enn 28 timer i noen enkelt uke. Perioden for gjennomsnittsberegningen av fritida skal tilsvare den perioden arbeidstida er gjennom- snittsberegnet etter arbeidsmiljøloven§ 10-5.

  Ordningen fastsettes etter forhandlinger og særskilt avtale mellom bedriften og personalet ved deres tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlinger.

  Øvrige fridager

  Hvis den gjennomsnittlige arbeidstid pr. uke etter fradrag av fridagene ovenfor er over 37,5 timer pr. uke, skal overskytende tid avvikles som hele fridager og fortrinnsvis legges til mandag i sammenheng med frilørdagen så fremt dette er forenlig med rasjonell arbeidstidsordning.

  Fridager som nevnt ovenfor avvikles etter bruttosystemet. Det samme gjelder øvrige fridager som avvikles etter et fast system. Fridager ut over dette avvikles etter netto- systemet.

  For skiftgående personell kan det innenfor disse rammer gjennomsnittsberegnes etter drøftinger mellom de lokale parter.

  DE YTRE RAMMER FOR ARBEIDSTIDEN FØLGER AV LOV OM ARBEIDSVERN OG ARBEIDSMILJØ.

  Skift- eller turnusplaner skal legges opp slik at de dekker det forventede arbeidsvolum og hensynet til rasjonell drift, samt at de tar hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

  Hvis ikke annet er avtalt i den enkelte bedrift gjelder følgende:

  Som hovedregel skal det ved hver avdeling oppnevnes en skiftplankomité som normalt skal bestå av 4 personer med deltakelse fra ledelsen og det ansatte som i fellesskap skal utarbeide forslag til skift- og/eller turnusplaner.

  VED INNDELINGEN AV ARBEIDSTIDEN SKAL DET LEGGES VEKT PÅ:

  1. at ulempene fordeles mest mulig likt,

  2. at det enkelte skift ikke blir unødig tyngende, eksempelvis nevnes at det bør søkes

   gitt tilstrekkelig hviletid etter nattskift,

  3. skiftplaner/arbeidsplaner skal for heltidsansatte i størst mulig utstrekning legge opp

   slik at man unngår kortere vakter enn fire timer.

  Normalt skal forslag til ny skiftplan, herunder også endringer i bestående skiftplan foreligge innen fire uker før ordningen settes i verk, med mindre partene blir enige om annet. Virksomheten fastsetter iverksettelsestidspunktet.

  Partene innser imidlertid at konkurransesituasjonen kan medføre at varslingsfristen ikke alltid kan overholdes.

  Hvis enighet om ny skiftplan eller endring av bestående skiftplan ikke oppnås treffer virksomheten avgjørelsen om den plan det skal arbeides etter.

  Eventuell virksomhetsintern tvisteløsning avtales lokalt.

  MIDLERTIDIGE ENDRINGER

  Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 2 dager, skal det gis minst 1 ukes varsel.

  Ved midlertidig endring av åpnings-/stengetiden for en periode på inntil 4 dager, skal det gis minst 14 dagers varsel.

  Bestemmelsene om midlertidig endring av åpnings-/stengetiden kan ikke anvendes for julaften, nyttårsaften og pinseaften.

  Ved midlertidig endring av arbeidstiden skal arbeidstakere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner kunne fritas dersom dette kan skje uten særlig ulempe for virksomheten (jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 (4)).

  FORSKJØVET ARBEIDSTID FØR JUL

  De siste 14 arbeidsdager før julaften kan den ordinære arbeidstid begynne og slutte 2 timer senere, om de ansatte er meddelt dette med 14 dagers varsel.

  Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse hvis forskjøvet tid med de nevnte 2 timer allerede er innregnet i arbeidstidsordningen fastsatt i henhold til § 2.3 når forskyv- ningen allerede omfatter de siste 14 arbeidsdager før julaften.

  Hvis forskyvning er innregnet med mindre enn 2 timer, kan det for den resterende tid foretas forskyvning de siste 14 arbeidsdager før julaften.

  Arbeidstakere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner skal kunne fritas dersom dette kan skje uten særlige ulemper for virksomheten (jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 (4)).

  Merknad:

  Partene oppfordrer til at arbeidstid i anledning julehandelen planlegges i god tid, og viser i denne sammenheng til bestemmelsen om gjennomsnittsberegning.

  SPESIELLE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER

  Arbeidstid før og etter bedriftens åpningstid skal regnes som ordinær arbeidstid.

  På jul-, nyttårs- og pinseaften slutter ordinær arbeidstid kl. 13.15.

  Når arbeidet slutter på ovennevnte tidspunkt, regnes dette som hel dag og betales med ordinær lønn.

  Arbeid etter ovennevnte tidspunkt godtgjøres som overtid og betales med 100 % overtidstillegg.

  Når arbeidet slutter tidligere, kan tiden fram til ovennevnte tidspunkt kreves opp- arbeidet.

  I de tilfeller den ansatte tar utdanning som:

  1. gir lønnsansiennitet etter Bilag 1 A, § 1.2. og

  2. har tilknytning til vedkommendes arbeid, og

  3. begynner kl. 16.00 eller senere, skal gis fri slik at det mellom arbeidets slutt og

  skoletidens begynnelse blir minst to timer.
  Eksamensdager i forbindelse med ovennevnte utdannelse skal gis fri uten lønnstrekk.

  Det gis permisjon uten lønn for èn lesedag i forbindelse med eksamen. Lesedagen gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

  Påskeaften er fridag. Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det.

  Kurs og konferanser

  Dersom arbeidsgiver pålegger, eller ber om, at den ansatte deltar på kurs og konfe- ranser utenom ordinær arbeidstid, godtgjøres effektiv kurs- og konferansetid med ordinær timelønn. Det er adgang til å avtale andre ordninger, for eksempel avspa- sering.

  Dersom arbeidsgiver pålegger den ansatte å delta på kurs og konferanser på fridager godtgjøres kurs- og konferansetid med ordinær timelønn, dog slik at det betales for minst tre timer.

  Partene ved den enkelte bedrift kan treffe skriftlig avtale om fleksibel arbeidstid (fleksitid).

 • Tariffavtale for forrige periode

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Revisjon av Landsavtalen Virke-Junit

  Landsavtalen Virke-Junit er revidert. Partene har blant annet innarbeidet resultatet fra forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor i Norge på en hensiktsmessig måte. 

  Dette innebærer at Landsoverenskomstens minstelønnssatser er implementert, og at det er enighet om de samme tilleggene for ubekvem arbeidstid som i Landsoverenskomsten. I tillegg er nytt bilag om ran, vold og trusler tatt inn, samt et bilag om kompetanse- og bedriftsutvikling. Slliterordningen er også tatt inn som nytt bilag.

  Last ned protokoll her.

 • : Virke og Junit ble enige om mellomoppgjøret for 2019 den 29. mai

  Resultatet følger resultatene fra LO-Virke og YS-Virke tidligere i år. Innretningen på de økonomiske tilleggene som er avtale med Junit, er identiske med de økonomiske tilleggene som ble gitt i Landsoverenskomsten/Funksjonæravtalene.

  Resultatet følger nedenfor:

  Økonomi

  Landsavtalen bilag 1A, § 4, justeres med følgende:

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5 pr time.

  Gjennomføring

  Endringene gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Lønnsøkningen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i virksomheten før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

  Sliterordningen

  Partene slutter seg til Riksmeklers møtebok i sak 2019-002 romertall IV Sliterordningen med bilag. Bilaget vedlegges protokollen.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

  Virke og Junit godkjente samme dag oppgjøret og resultatet kan derfor effektueres.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

Kontaktperson