• Lønn

  Minstelønnssatser

  Minstelønnssatser per 1. april 2021:

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 997 116,90
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 484 119,90
  Lønnstrinn 1 26 330 162,03
  Lønnstrinn 2 26 468 162,88
  Lønnstrinn 3 (25 år) 26 806 164,96
  Lønnstrinn 4 27 714 170,55
  Lønnstrinn 5 29 298 180,30
  Lønnstrinn 6  34 956 215,11

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Virke og Junit med enighet om endring av minstelønnssats

  Etter Landsavtalen Virke-Junit bilag 1A § 5 er Virke og Junit kommet til enighet om endring av minstelønnssats. Enigheten innebærer at det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 3,10,- per time – kroner 504,- per måned – med virkning fra 1. februar 2021.

  Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62,- pr time / 34.875,- pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med kr 3,11,-. Det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021.

 • : Revisjon av Landsavtalen Virke-Junit

  Landsavtalen Virke-Junit er revidert. Partene har blant annet innarbeidet resultatet fra forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor i Norge på en hensiktsmessig måte. 

  Dette innebærer at Landsoverenskomstens minstelønnssatser er implementert, og at det er enighet om de samme tilleggene for ubekvem arbeidstid som i Landsoverenskomsten. I tillegg er nytt bilag om ran, vold og trusler tatt inn, samt et bilag om kompetanse- og bedriftsutvikling. Slliterordningen er også tatt inn som nytt bilag.

  Last ned protokoll her.

 • : Virke og Junit ble enige om mellomoppgjøret for 2019 den 29. mai

  Resultatet følger resultatene fra LO-Virke og YS-Virke tidligere i år. Innretningen på de økonomiske tilleggene som er avtale med Junit, er identiske med de økonomiske tilleggene som ble gitt i Landsoverenskomsten/Funksjonæravtalene.

  Resultatet følger nedenfor:

  Økonomi

  Landsavtalen bilag 1A, § 4, justeres med følgende:

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5 pr time.

  Gjennomføring

  Endringene gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Lønnsøkningen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i virksomheten før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

  Sliterordningen

  Partene slutter seg til Riksmeklers møtebok i sak 2019-002 romertall IV Sliterordningen med bilag. Bilaget vedlegges protokollen.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

  Virke og Junit godkjente samme dag oppgjøret og resultatet kan derfor effektueres.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Premie til Fellesordningen for AFP i 2022

  Styret i Fellesordningen for AFP har besluttet å øke premiesatsen for AFP i privat sektor fra 2,5 % til 2,6 %. Dette tilsvarer en økning i premien på fire prosent.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor har vært uendret siden 2016, og ligget på 2,5 % av innberettet lønn mellom 1 G og 7,1 G. Selv om avkastningen i pensjonsfondet har vært god, medfører renteforutsetningene at Fellesordningens beregnede fremtidige forpliktelser har økt.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor fastsettes årlig. Styret har etter en samlet vurdering besluttet at premiesatsen for 2022 settes til 2,6 prosent av lønn mellom 1 G og 7,1 G. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. For en ansatt med årslønn på 530.000, vil endringen medføre at bedriftens årspremie øker med 425 kroner, fra 10.633 til 11.058, gitt dagens G-verdi.

  Styret har i sin beslutning lagt vekt på ansvaret for at premienivået skal gi ordningen økonomisk bærekraft over tid. Med i vurderingen er også hensynet til forutsigbarhet for bedriftene. Det ligger videre til styrets vurdering at bedriftene er solidarisk forpliktet til å betale premie for å dekke gjenstående forpliktelser, selv etter et eventuelt opphør av AFP-avtalen (AFP-tilskottsloven §21).  


  Om premieberegningen for AFP i privat sektor

  Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte ansatte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for aldersgruppen 13 til og med 61 år.

  Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.


  Premie for Sliterordningen og OU-samordningen

  Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

  For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no

  Fra og med 2021 skal OU-samordningen fakturere premie til OU-fondene. Faktureringen i 2021 er dessverre forsinket. Premien for OU er uendret de siste årene, og utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke. Den er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt.

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • Se flere oppdateringer

  Dette skjer

  Se alle arrangementer
  1. Tariffkonferanse 2022

   Virke inviterer til en gjennongang i forkant av vårens hovedoppgjør. Webinaret er relevant for alle med tariffavtale i privat sektor (ikke HUK-området).

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.