• Lønn

  Minstelønnssatser

  Minstelønnssatser per 1. april 2021:

  Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn 
  Unge arbeidstakere under 16 år 18 997 116,90
  Unge arbeidstakere under 18 år 19 484 119,90
  Lønnstrinn 1 26 330 162,03
  Lønnstrinn 2 26 468 162,88
  Lønnstrinn 3 (25 år) 26 806 164,96
  Lønnstrinn 4 27 714 170,55
  Lønnstrinn 5 29 298 180,30
  Lønnstrinn 6  34 956 215,11

Siste oppdateringer for denne avtalen

 • : Virke og Junit med enighet om endring av minstelønnssats

  Etter Landsavtalen Virke-Junit bilag 1A § 5 er Virke og Junit kommet til enighet om endring av minstelønnssats. Enigheten innebærer at det gis et tillegg på trinn 6 med kroner 3,10,- per time – kroner 504,- per måned – med virkning fra 1. februar 2021.

  Etter justeringen er lønnssatsen kr 214,62,- pr time / 34.875,- pr mnd. Isolert sett ser det ut som at satsen er hevet med kr 3,11,-. Det skyldes avrundingsregler knyttet til beregningsgrunnlaget i månedslønn.

  Virke minner om at dette kun er regulering av minstelønnssatsen. Tillegg gis derfor bare til ansatte som følge av reguleringen ligger under den nye satsen. Oppjusteringen skal skje med virkning fra 1. februar 2021.

 • : Revisjon av Landsavtalen Virke-Junit

  Landsavtalen Virke-Junit er revidert. Partene har blant annet innarbeidet resultatet fra forhandlingene om Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor i Norge på en hensiktsmessig måte. 

  Dette innebærer at Landsoverenskomstens minstelønnssatser er implementert, og at det er enighet om de samme tilleggene for ubekvem arbeidstid som i Landsoverenskomsten. I tillegg er nytt bilag om ran, vold og trusler tatt inn, samt et bilag om kompetanse- og bedriftsutvikling. Slliterordningen er også tatt inn som nytt bilag.

  Last ned protokoll her.

 • : Virke og Junit ble enige om mellomoppgjøret for 2019 den 29. mai

  Resultatet følger resultatene fra LO-Virke og YS-Virke tidligere i år. Innretningen på de økonomiske tilleggene som er avtale med Junit, er identiske med de økonomiske tilleggene som ble gitt i Landsoverenskomsten/Funksjonæravtalene.

  Resultatet følger nedenfor:

  Økonomi

  Landsavtalen bilag 1A, § 4, justeres med følgende:

  • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med kr 2 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves med kr 3 pr time.
  • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves med kr 5 pr time.

  Gjennomføring

  Endringene gjøres gjeldende fra 1. april 2019. Lønnsøkningen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i virksomheten før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

  Sliterordningen

  Partene slutter seg til Riksmeklers møtebok i sak 2019-002 romertall IV Sliterordningen med bilag. Bilaget vedlegges protokollen.

  Lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder med hensyn til forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

  Virke og Junit godkjente samme dag oppgjøret og resultatet kan derfor effektueres.

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale forrenholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • : HUK-forhandlingene 2021

   Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

   Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

   Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

   • Landsoverenskomst for høyskoler
   • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

   Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

   • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
   • Landsoverenskomst for barnehager
   • Landsoverenskomst for utdanning
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
   • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

   Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

  • : Enighet i forhandlingene om revisjon av Legesæravtalen

   Virke og Legeforeningen kom torsdag 29. april 2021 til enighet i forhandlingene om revisjon av særavtalen for leger i private, ideelle sykehus for perioden 1.1.2021 – 31.12.2022.

   Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen for å bidra til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene våre på denne avtalen – de private, ideelle sykehusene i Virke. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet på viktige områder.

   Vi har avtalt nytt lønnssystem for leger i spesialisering (LIS), tilpasset dagens spesialistutdanning. Endringene skal implementeres i de lokale forhandlingene i 2021, og kostnadene knyttet til endringene skal være en del av kostnadsberegningen for disse forhandlingene. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om innføring og praktisering av det nye lønnssystemet for LIS. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 15. oktober 2021. Se nærmere detaljer i pkt. 3 i protokollen.

   Vi har også avtalt endringer for permisjoner til faglig utvikling (kurs mv for overleger og legespesialister), kostnadsdekning ved spesialistutdanning for LIS, doktorgradstillegg og utlysning av stillinger for medisinstudenter med lisens. Se nærmere detaljer i vedlegg 2 til protokollen.

   I tillegg er vi enige om at midlertidig ansatte legespesialister skal lønnes likt som fast ansatte legespesialister for den gjenværende delen av ansettelsen. Se nærmere detaljer i pkt. 7 i protokollen og i forordet til særavtalen. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om dette.

   Det er også gjort redaksjonelle endringer i særavtalen som følge av at faste stillinger for LIS nå er ferdig implementert og at turnuslege-stillingen er erstattet med LIS1 som følge av den nye spesialistutdanningen.

   Veien videre blir også viktig. Vi har avtalt et partssammensatt utvalg som i perioden skal se nærmere på sommerferieavvikling og på parallellitet i avtalebestemmelsene mellom Virke-sykehusene og de offentlige helseforetakene. Vi skal også følge med på et pågående partsarbeid om avtaleutvikling innen helseforetak-området. Senest når rapporten fra dette foreligge, skal vi så ta opp relevante spørsmål og vurdere mulige konsekvenser for vår særavtale, som et ledd i forberedelsene til neste særavtalerevisjon. Se nærmere detaljer i pkt. 8 og 9 i protokollen.

   Forhandlingsresultatet ble vedtatt ved signering av protokollen.

   Se protokollen og vedlegg 2 for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet og de avtalte endringene i særavtalen.

  • Se flere oppdateringer

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

  Se alle medlemsfordelene