Oppdateringer

 • : HUK-oppgjøret 2021 Del1 er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom mandag 21. juni til enighet om første del av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området, herunder for Landsoverenskomst for høyskoler.

  Svarfrist var satt til mandag 28. juni kl. 12.00, og alle arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at de har vedtatt resultatet.

  Resultatet kan dermed effektueres.

  Årets oppgjør er et mellomoppgjør, hvor det kun forhandles om lønnstillegg for annet avtaleår.

  Grunnlaget for forhandlingene er den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for annet avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen for første avtaleår.

  Den økonomiske rammen for oppgjøret er innenfor frontfagsrammen på 2,7 % årslønnsvekst. Halvparten av økonomien er gitt som sentrale tillegg på lønnstabellen og halvparten som avsetning til lokale forhandlinger.

  Resultatet har en lavtlønns- og likelønnsprofil på de sentrale tilleggene. De lokale midlene kan blant annet brukes til å beholde viktig arbeidskraft og kompetanse, eventuelt også belønne ansatte som har gjort en spesielt stor innsats i forbindelse med korona-pandemien.

  Tillegg på lønnstabellen

  Det er avtalt følgende generelle tillegg på lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2021 slik:

  • 0,9 % til alle (dvs. på alle lønnstrinn)
  • 1.500 kroner til alle (dvs. på alle lønnstrinn)
  • 4.000 kroner til alle fra og med lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
  • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på 4.000 kroner redusert med 200 kroner per lønnstrinn, slik at tillegget som gis på lønnstrinn 51 er 3.800 kroner og på lønnstrinn 69 er 200 kroner

  Det er ikke avtalt endringer i lønnsrammene eller lønnsplanene.

  Ny lønnstabell og gjeldende lønnsrammer/lønnsplaner finner du her

  Lokale forhandlinger

  Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 % av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger.

  Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021 og ankefrist er satt til 14. november 2021.

  Nærmere informasjon om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger finner du i Veileder for lokale forhandlinger i HUK-området, samt i overenskomstens bestemmelser om dette (kap. 2 og Vedlegg 5).

  Effektuering av resultatet

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (dvs. 28. juni) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdatoen.

  Protokollen finner du her

 • : Enighet i første del av mellomoppgjøret for HUK – for landsoverenskomstene for virksomheter (lønnsalternativ § 26), høyskoler – og museer og andre kulturinstitusjoner

  Virke ble mandag 21. juni enige med arbeidstakerorganisasjonene om mellomoppgjøret for Landsoverenskomstene for virksomheter (lønnsalternativ § 26), høyskoler – og museer og andre kulturinstitusjoner. Tilleggene skal ikke effektueres før resultatene er vedtatt, og svarfrist for arbeidstakerorganisasjonene er satt til mandag 28. juni kl. 12:00.

  Halvparten av den økonomiske rammen for oppgjøret er gitt som sentrale tillegg på hovedlønnstabellen, og halvparten som avsetning til lokale forhandlinger.

  Sentrale tillegg på hovedlønnstabellen

  Det er gitt sentrale tillegg på hovedlønnstabellen, med virkning fra 1. mai 2021. Alle tillegg er innarbeidet i ny hovedlønnstabell – se vedlegg 1 til protokollen.

  Lokale forhandlinger

  Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 % av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.  Ankefrist settes til 14. november 2021.

 • : HUK-forhandlingene 2021

  Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

  Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

  Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

 • : HUK-oppgjøret er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember til enighet om hovedoppgjøret på HUK-området, herunder Landsoverenskomst for høyskoler.

  Svarfrist var satt til onsdag 9. desember kl. 12.00, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent.

  Resultatet kan dermed effektueres.

  Se nærmere detaljer om resultatene nedenfor og i protokollen.

  Avtalte lønnstillegg
  Det er avtalt følgende generelle tillegg på lønnstabellen med virkning fra 1. oktober 2020:

  • 0,44 % på lønnstrinn 19 – 46
  • 0,54 % på lønnstrinn 47 – 63
  • 0,44 % på lønnstrinn 64 – 101

  Det er ikke avtalt endringer i lønnsrammene eller lønnsplanene.

  Se ny hovedlønnstabell og gjeldende lønnsrammer/lønnsplaner her

  Lokale forhandlinger
  Det er i år ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger iht. Kap. 2, pkt. 2.5.2 Årlige forhandlinger, bokstav a). Det anbefales da at det heller ikke forhandles etter bokstavene b) eller c).

  Dersom det er behov for å gi lokale lønnstillegg i 2020 ut over de sentrale generelle tilleggene kan alternativt hjemmelen om forhandlinger på særlig grunnlag benyttes, herunder begrunnelsen om ekstraordinær innsats eller særlige vansker med å beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft.

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og etterbetaling av tillegg
  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Endring i overenskomsten
  Det er avtalt endring/justering i overenskomstens kap. 2 Lokale bestemmelser under pkt. 2.5.2 Årlige forhandlinger når det gjelder hvem som skal omfattes og vurderes lønnsmessig i de årlige lokale forhandlingene. Dette er nå følgende:

  a) Arbeidstakere som har permisjon med lønn
  b) Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon uten lønn, jf. Arbeidsmiljøloven § 12-5
  c) Arbeidstakere som er i omsorgspermisjon uten lønn, jf. Fellesbestemmelsene § 20 nr. 7
  d) Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i ulønnede permisjoner med inntil en måneds varighet.

  Enkelte andre resultater
  For alle landsoverenskomstene på HUK-området er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå bestemmelsene om lokale forhandlinger i de ulike overenskomstene og vedlegget om lokale forhandlinger. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 11.

  For Landsoverenskomstene for høyskoler, virksomheter og museer og andre kulturinstitusjoner er det også avtalt et partssammensatt arbeid med Akademikerforeningene som angår lønnsdannelse for deres grupper. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 14.

  I tillegg er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå og vurdere OU-ordningen på HUK-området (OU-fond Tjenesteytende). Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 10.

  Det er også avtalt å videreføre det partssammensatte arbeidet på pensjon. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 7.

  Bestemmelsene om Forsikret tjenestepensjon, herunder prosedyrereglene ved vurdering av overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke, er videreført uendret. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 1.

  Se protokollen for alle avtalte resultater

 • : Enighet i hovedoppgjøret for HUK-området

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember 2020 til enighet om revisjon av landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler og museer og andre kulturinstitusjoner.

  Oppgjøret er i tråd med økonomien i frontfaget og resultatene i andre relevante tariffområder.

  Oppgjøret er ikke endelig og de avtalte tilleggene skal ikke effektueres før arbeidstakerorganisasjonene har godkjent resultatet. Svarfrist er satt til 9. desember, kl 12. Merk også at det for enkelte organisasjoner på enkelte overenskomster er avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene – se under.

  Viktige resultater:

  • For Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter § 27 er det avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene etter at det foreligger et resultat i den planlagte meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene
  • For Landsoverenskomst for virksomheter fikk Virke aksept for et viktig partssammensatt utvalg som skal gjennomgå grunnlaget og behovet for en egen tariffavtale tilpasset frivilligheten
  • For Landsoverenskomstene for høyskoler, virksomheter og museer og andre kulturinstitusjoner er det avtalt et partssammensatt arbeid med Akademikerforeningene som angår lønnsdannelse for deres grupper
  • For Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner fikk Virke aksept for at partene sammen skal vurdere hvordan de to ulike lønnsalternativene i overenskomsten (A og B) fungerer. Virke har vært tydelige på at vi ønsker endringer som gjør lønnsalternativ B reelt tilgjengelig som et likeverdig alternativ for flere virksomheter. Mandatet vi fikk aksept for i oppgjøret nå gir oss gode muligheter til å begrunne og dokumentere et slikt endringskrav inn mot mellomoppgjøret 2021.
 • : HUK-oppgjøret er utsatt til 30.november/1.desember

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 26. oktober enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på HUK-området til 30. november og 1. desember, med svarfrist for vedtakelse av oppgjøret den 9. desember.

  Utsettelsen av forhandlingene om HUK-oppgjøret var nødvendig med bakgrunn i at flere av resultatene fra andre tariffområder som har betydning for HUK-området, ikke vil være tilstrekkelig avklart i midten av november. Bakgrunnen for det igjen er koronakrisen som medførte at alle tariffoppgjørene i 2020 ble utsatt til høsten og at mange av forhandlingene har vært krevende.