Oppdateringer

 • : HUK-oppgjøret 2021, del 3 er vedtatt og resultatene kan effektueres

  Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehager og virksomheter § 27

  Virke ble torsdag 14. oktober 2021 enig med arbeidstakerorganisasjonene om mellomoppgjøret for Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehager og virksomheter lønnsalternativ § 27. 

  Alle arbeidstakerorganisasjonene har meddelt Virke at oppgjøret er vedtatt, og resultatene kan dermed effektueres.

  Sentrale tillegg 
  Det er gitt sentrale tillegg på garantilønnstabellen. Virkningstidspunktet er 1. mai.

  Lokale forhandlinger
  Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er 30. november, med ankefrist 14. desember. Se protokoll, samt Virkes veileder for lokale forhandlinger.

 • : Enighet i HUK-oppgjøret 2021 Del 3

  Virke ble torsdag 14. oktober 2021 enig med arbeidstakerorganisasjonene om mellomoppgjøret for Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehager og virksomheter lønnsalternativ § 27. 

  Tilleggene skal ikke effektueres før resultatet er vedtatt. Svarfrist for arbeidstakerorganisasjonene er satt til 21. oktober 2021 kl. 12.00.

  Sentrale tillegg 

  Det er gitt sentrale tillegg på garantilønnstabellen. Virkningstidspunktet er 1. mai.

  Lokale forhandlinger

  Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Rammene for forhandlingene  fremgår av protokollen. Frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er allerede 30. november, med ankefrist 14. desember. Det er derfor viktig at virksomhetene starter planlegging av forhandlingene så snart som mulig – selv om resultatet altså må vedtas før planene kan effektueres.

  Nærmere informasjon om oppgjøret vil fremkomme av Tariffnytt som sendes ut etter at oppgjøret er vedtatt. 

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • : HUK-oppgjøret 2021 Del1 er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom mandag 21. juni til enighet om første del av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området, herunder for Landsoverenskomst for virksomheter med lønnsalternativ §26.

  Svarfrist var satt til mandag 28. juni kl. 12.00, og alle arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at de har vedtatt resultatet.

  Resultatet kan dermed effektueres.

  Årets oppgjør er et mellomoppgjør, hvor det kun forhandles om lønnstillegg for annet avtaleår.

  Grunnlaget for forhandlingene er den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for annet avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen for første avtaleår.

  Den økonomiske rammen for oppgjøret er innenfor frontfagsrammen på 2,7 % årslønnsvekst. Halvparten av økonomien er gitt som sentrale tillegg på lønnstabellen og halvparten som avsetning til lokale forhandlinger.

  Resultatet har en lavtlønns- og likelønnsprofil på de sentrale tilleggene. De lokale midlene kan blant annet brukes til å beholde viktig arbeidskraft og kompetanse, eventuelt også belønne ansatte som har gjort en spesielt stor innsats i forbindelse med korona-pandemien.

  Merk at dette resultatet kun gjelder for de virksomheter som har lønnsalternativ § 26. Mellomoppgjøret for lønnsalternativ § 27 forhandles på et senere tidspunkt.

  Tillegg på lønnstabellen

  Det er avtalt følgende generelle tillegg på lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2021 slik:

  • 0,9 % til alle (dvs. på alle lønnstrinn)
  • 1.500 kroner til alle (dvs. på alle lønnstrinn)
  • 4.000 kroner til alle fra og med lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50
  • Fra og med lønnstrinn 51 til og med lønnstrinn 69 blir tillegget på 4.000 kroner redusert med 200 kroner per lønnstrinn, slik at tillegget som gis på lønnstrinn 51 er 3.800 kroner og på lønnstrinn 69 er 200 kroner

  Det er ikke avtalt endringer i lønnsrammene eller lønnsplanene.

  Ny lønnstabell og gjeldende lønnsrammer/lønnsplaner finner du her

  Lokale forhandlinger

  Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 % av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger.

  Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021 og ankefrist er satt til 14. november 2021.

  Nærmere informasjon om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger finner du i Veileder for lokale forhandlinger i HUK-området, samt i overenskomstens bestemmelser om dette (kap. 2 i Vedlegg 3).

  Effektuering av resultatet

  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen (dvs. 28. juni) med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdatoen.

  Protokollen finner du her 

 • : Enighet i første del av mellomoppgjøret for HUK – for landsoverenskomstene for virksomheter (lønnsalternativ § 26), høyskoler – og museer og andre kulturinstitusjoner

  Virke ble mandag 21. juni enige med arbeidstakerorganisasjonene om mellomoppgjøret for Landsoverenskomstene for virksomheter (lønnsalternativ § 26), høyskoler – og museer og andre kulturinstitusjoner. Tilleggene skal ikke effektueres før resultatene er vedtatt, og svarfrist for arbeidstakerorganisasjonene er satt til mandag 28. juni kl. 12:00.

  Halvparten av den økonomiske rammen for oppgjøret er gitt som sentrale tillegg på hovedlønnstabellen, og halvparten som avsetning til lokale forhandlinger.

  Sentrale tillegg på hovedlønnstabellen

  Det er gitt sentrale tillegg på hovedlønnstabellen, med virkning fra 1. mai 2021. Alle tillegg er innarbeidet i ny hovedlønnstabell – se vedlegg 1 til protokollen.

  Lokale forhandlinger

  Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 % av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.  Ankefrist settes til 14. november 2021.

 • : HUK-forhandlingene 2021

  Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

  Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

  Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

 • : HUK-oppgjøret er vedtatt – Resultatet kan effektueres

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember til enighet om hovedoppgjøret på HUK-området, herunder Landsoverenskomst for virksomheter.

  Svarfrist var satt til onsdag 9. desember kl. 12.00, og arbeidstakerorganisasjonene har nå meddelt at resultatet er godkjent.

  Resultatet kan dermed effektueres.

  Se nærmere detaljer om resultatene nedenfor og i protokollen.

  Avtalte lønnstillegg for lønnsalternativ § 26
  Sentrale tillegg

  Det er avtalt følgende generelle tillegg på lønnstabellen med virkning fra 1. oktober 2020:

  • 0,44 % på lønnstrinn 19 – 46
  • 0,54 % på lønnstrinn 47 – 63
  • 0,44 % på lønnstrinn 64 – 101

  Det er ikke avtalt endringer i lønnsrammene eller lønnsplanene.

  Se ny hovedlønnstabell og gjeldende lønnsrammer/lønnsplaner her

  Lokale forhandlinger
  Det er i år ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger iht. Vedlegg 3, kap. 2, pkt. 2.5.2 Årlige forhandlinger, bokstav a). Det anbefales da at det heller ikke forhandles etter bokstavene b) eller c).

  Dersom det er behov for å gi lokale lønnstillegg i 2020 ut over de sentrale generelle tilleggene kan alternativt hjemmelen om forhandlinger på særlig grunnlag benyttes, herunder begrunnelsen om ekstraordinær innsats eller særlige vansker med å beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft.

  Avtalte lønnstillegg for lønnsalternativ § 27
  Sentrale tillegg

  Ansatte med stilling i Vedlegg 4, pkt. 1.1.3 gis følgende sentrale lønnstillegg med virkning fra 1. september 2020 (samme beløp for alle ansiennitetstrinn):

  • Stillinger uten særskilt krav til utdanning: 1 400 kroner pr år
  • Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger: 1 400 kroner pr år
  • Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning: 1 400 kroner pr år
  • Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning: 1 400 kroner pr år
  • Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning: 1 600 kroner pr år
  • Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning: 1 700 kroner pr år
  • Lektor og Stillinger med krav om mastergrad: 1 800 kroner pr år
  • Lektor med tilleggsutdanning: 1 900 kroner pr år

  Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et generelt lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 31. august 2020. med virkning fra 1. september 2020. Dette gjelder ledere med stilling i Vedlegg 4, pkt. 1.1.4.

  Ny tabell for garantilønn og ansiennitetstillegg
  Tabellen for garantilønn og ansiennitetstillegg er med virkning fra 1. september 2020 endret med tilsvarende beløp som de sentrale lønnstilleggene. Dette gjelder tabellen i Vedlegg 4, pkt. 1.1.2.

  Se oversikt over sentrale tillegg og ny tabell for garantilønn og ansiennitetstillegg her

  Lokale forhandlinger
  Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem. Dette gjelder ansatte i stillinger i kap. 2, pkt. 2.1.

  Lokale forhandlinger om årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt gjennomføres på vanlig vis. Dette gjelder ansatte i stillinger i kap. 2, pkt. 2.2. For disse forhandlingene vises det også til protokollen av 4. november 2020.

  Se protokollen av 4. november 2020 her

  Arbeidstakere som har fratrådt før vedtakelsen og etterbetaling av tillegg
  Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdagen med mindre fratreden skyldes pensjonering.

  Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

  Endring i overenskomsten
  Det er avtalt endring/justering i overenskomstens kap. 2 Lokale bestemmelser under pkt. 2.5.2 Årlige forhandlinger når det gjelder hvem som skal omfattes og vurderes lønnsmessig i de årlige lokale forhandlingene. Dette er nå følgende:

  a) Arbeidstakere som har permisjon med lønn
  b) Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon uten lønn, jf. Arbeidsmiljøloven § 12-5
  c) Arbeidstakere som er i omsorgspermisjon uten lønn, jf. Fellesbestemmelsene § 20 nr. 7
  d) Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i ulønnede permisjoner med inntil en måneds varighet.

  Enkelte andre resultater
  For Landsoverenskomst for virksomheter fikk Virke aksept for et viktig partssammensatt utvalgsarbeid som skal gjennomgå grunnlaget og behovet for en egen tariffavtale tilpasset frivilligheten. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 8.

  For Landsoverenskomstene for virksomheter, høyskoler og museer og andre kulturinstitusjoner er det også avtalt et partssammensatt utvalgsarbeid med Akademikerforeningene som angår lønnsdannelse for deres grupper. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 14.

  For alle landsoverenskomstene på HUK-området er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå bestemmelsene om lokale forhandlinger i de ulike overenskomstene og vedlegget om lokale forhandlinger. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 11.

  I tillegg er det avtalt et partssammensatt arbeid som skal gjennomgå og vurdere OU-ordningen på HUK-området (OU-fond Tjenesteytende). Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 10.

  Det er også avtalt å videreføre det partssammensatte arbeidet på pensjon. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 7.

  Bestemmelsene om Forsikret tjenestepensjon, herunder prosedyrereglene ved vurdering av overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke, er videreført uendret. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 1.

  Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at det for Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet er avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene på enkelte av HUK-overenskomstene, herunder for denne overenskomstens lønnsalternativ § 27. Se nærmere i protokollens del VIII Til protokollen, pkt. 7.

  Se protokollen for alle avtalte resultater

 • : Enighet i hovedoppgjøret for HUK-området

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området kom tirsdag 1. desember 2020 til enighet om revisjon av landsoverenskomstene for helse- og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler og museer og andre kulturinstitusjoner.

  Oppgjøret er i tråd med økonomien i frontfaget og resultatene i andre relevante tariffområder.

  Oppgjøret er ikke endelig og de avtalte tilleggene skal ikke effektueres før arbeidstakerorganisasjonene har godkjent resultatet. Svarfrist er satt til 9. desember, kl 12. Merk også at det for enkelte organisasjoner på enkelte overenskomster er avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene – se under.

  Viktige resultater:

  • For Landsoverenskomstene for helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning og virksomheter § 27 er det avtalt en mulig gjenåpning av forhandlingene etter at det foreligger et resultat i den planlagte meklingen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene
  • For Landsoverenskomst for virksomheter fikk Virke aksept for et viktig partssammensatt utvalg som skal gjennomgå grunnlaget og behovet for en egen tariffavtale tilpasset frivilligheten
  • For Landsoverenskomstene for høyskoler, virksomheter og museer og andre kulturinstitusjoner er det avtalt et partssammensatt arbeid med Akademikerforeningene som angår lønnsdannelse for deres grupper
  • For Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner fikk Virke aksept for at partene sammen skal vurdere hvordan de to ulike lønnsalternativene i overenskomsten (A og B) fungerer. Virke har vært tydelige på at vi ønsker endringer som gjør lønnsalternativ B reelt tilgjengelig som et likeverdig alternativ for flere virksomheter. Mandatet vi fikk aksept for i oppgjøret nå gir oss gode muligheter til å begrunne og dokumentere et slikt endringskrav inn mot mellomoppgjøret 2021.
 • : HUK-oppgjøret er utsatt til 30.november/1.desember – Lokale forhandlinger for lokalt stillingssystem kan gjennomføres allerede nå (gjelder kun for lønnsalternativ §26)

  Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 26. oktober enige om å utsette forhandlingene om årets tariffoppgjør på HUK-området til 30. november og 1. desember, med svarfrist for vedtakelse av oppgjøret den 9. desember.

  Det er i tillegg avtalt at lokale forhandlinger for de som er i lokalt stillingssystem kan gjennomføres allerede nå, og det oppfordres til at de starter så raskt som mulig. Forhandlingsfrist er avtalt til 18. desember, med ankefrist 31. desember.

  Utsettelsen av HUK-oppgjøret var nødvendig fordi resultatene fra andre tariffområder som har betydning for HUK-området ikke vil være tilstrekkelig avklart i midten av november. Bakgrunnen for det er koronakrisen som medførte at alle tariffoppgjørene i 2020 ble utsatt, og at mange av forhandlingene i høst har vært krevende. Da ble det også nødvendig å avtale at de lokale forhandlingene for lokalt stillingssystem kan gjennomføres allerede nå.

  Vanligvis forberedes og gjennomføres disse først i etterkant av HUK-oppgjøret, med forhandlingsfrist/ankefrist avtalt i HUK-protokollen. Resultatet for de ansatte som er i sentralt stillingssystem vil da være kjent, og det er god tid til å gjennomføre forhandlingene og utbetale lønnstilleggene innenfor kalenderåret. Det ville ikke vært mulig i år slik situasjonen utviklet seg.

  Vi har derfor avtalt at dere kan starte prosessen og gjennomføre forhandlingene allerede nå, med forhandlingsfrist 18. desember og ankefrist 31. desember. Det er ikke avtalt at dere skal starte umiddelbart, men vi oppfordrer til å starte prosessen så raskt som mulig. Dette for at dere lokale parter skal kunne forberede og gjennomføre forhandlingene på en så god og forutsigbar måte som mulig i den spesielle situasjonen vi er i.

  Et viktig premiss for å kunne gjøre dette var at frontfagets ramme på 1,7 % er et bakteppe også for disse lokale forhandlingene, på lik linje som den har vært førende for de andre tariffoppgjørene så langt i år, både i Virke og i andre tariffområder som har betydning for HUK-området. Norge er i en særdeles krevende situasjon i 2020 som følge av koronakrisen, og arbeidslivets parter har utvist ansvarlighet i tariffoppgjørene. Det er enighet om at det også må gjelde partene i disse lokale forhandlingene.

  Det er viktig at de lokale forhandlingene gjennomføres innen fristen og at de avtalte tilleggene utbetales innen kalenderårets utgang. Vi er klar over at dette kan bli utfordrende, men vi håper det med utgangspunkt i ovenstående likevel lar seg gjøre for de aller fleste.

  Protokollen (Protokoll 04.11.2020 - Frister for lokale forhandlinger i lokalt stillingssystem – Tariffoppgjøret 2020 HUK) kan lastes ned lenger opp på denne siden.