Oppdateringer

 • : Mellomoppgjøret 2021 – enighet med Filmforbundet

  Virke kom torsdag 10. juni til enighet med Filmforbundet i mellomoppgjøret 2021 for tariffområdet for spillefilm. Koronasituasjonen og myndighetenes tiltak gjør at produksjon av spillefilm er meget krevende, og derfor ble partene i årets mellomoppgjør enige om en moderat økning av minstelønnssatsene. Satsene er avtalt justert med 2,3 %, med virkning fra 1. august 2021.

  Merk at det også var nødvendig å avtale endringer bestemmelsen om tjenestepensjon (§ 12). Som følge av ny lovgivning knyttet til pensjon har Virke og Filmforbundet slått fast at produsentene nå skal følge de til enhver tid gjeldende lover om tjenestepensjon, men med en videreført forpliktelse om pensjonsavsetning for hele lønnen til de ansatte – også lønn lavere enn 1 G. Fra 1. januar 2021 gjelder ikke lenger den særskilte ordningen avtalt  med Filmforbundet i 2010.

  Nye satser fra  1. august 2021:

 • : Godkjent forhandlingsresultat

  Filmforbundet har i uravstemning godkjent forhandlingsresultatene for hovedtariffoppgjøret 2020, på områdene for TV-underholdning, spillefilm og TV-drama. Resultatene er dermed endelige, endringer og lønnsregulering skal iverksettes med de avtalte virkningstidspunktene.

  Signerte og oppdaterte overenskomster er nå lastet opp. 

 • : Enighet mellom Virke og Filmforbundet

  Virke kom tirsdag 1. september til enighet med Filmforbundet i hovedtariffoppgjøret 2020 for tariffområdet for spillefilm.

  Produksjon av spillefilm er meget krevende for tiden, og derfor ble partene i årets hovedtariffoppgjør enige om en moderat økning av minstelønnssatsene. Satsene er avtalt justert med 0,7 % fra 1.6.2020.

  Forhandlingene var konstruktive og gode, og det er gledelig at Virke og Filmforbundet delte oppfatningen om at vi på dette området måtte ta felles ansvar for å bidra til en fortsatt levedyktig spillefilmbransje.

  Av protokollen fremgår følgende:

  "Partene har vurdert situasjonen for produksjon av spillefilm under spillefilmoverenskomsten, særlig med tanke på pandemisituasjonens utvikling hittil i 2020 og fremover.

  Situasjonen oppfattes som kritisk for spillefilmbransjen. Det er stor usikkerhet knyttet til finansiering, produksjon og lansering av spillefilmer i dag, og i uoverskuelig fremtid. Produsentene har bl.a vist til at det mistes kinoinntekter ved begrenset kapasitet under smitteverntiltakene på kino, og dermed reduseres etterhåndsstøtten. Denne situasjonen påvirker også finansiering av nye prosjekter. Distributører og andre investorer er mindre villige til å investere i den usikre situasjonen.

  På ovennevnte bakgrunn har partene en felles forståelse for at større kostnadsøkninger gjennom hovedtariffoppgjøret nå er svært risikabelt med tanke på fortsatt produksjon og opprettholdelse av arbeidsplasser.

  Partene er derfor enige om at det har vært nødvendig å vise moderasjon for å bremse kostnadsveksten i årets oppgjør.

  På bakgrunn av dette er partene enige om at minstelønnssatsene økes med 0,7 %, med virkning fra 1.6.2020. Dette innebærer at partene bærer like stor andel av estimert prisstigning"

  Last ned protokollen her.

  Resultatet er ikke endelig – og skal ikke effektueres – før Filmforbundets vedtakelsesfrist, som er 13. september.

 • : Mellomoppgjøret med Norsk filmforbund er godkjent og kan effektueres

  Det vises til Tariffnytt om mellomoppgjøret på området. Resultatet er nå godkjent av Norsk Filmforbund og nye lønnssatser kan effektueres med virkning fra 1. juni 2019.