Særlig om pensjonsbestemmelser i HUK-avtalene

1) Generelle pensjonsrettslige prinsipper

Vi ser først på noen grunnleggende pensjonsrettslige prinsipper:

  • Likebehandlingsprinsippet, går ut på at pensjonsordningen må omfatte alle arbeidstakere i virksomheten, såfremt ikke annet har rettslig forankring i lov.
  • Utjevningsprinsippet er en begrensning i maksimalt pensjonsgrunnlag på 12 G, se nedenfor under punkt 3.

2) Innledningsvis om HUK-avtalene og pensjonsforpliktelsene disse oppstiller

HUK-området i Virke består av syv overenskomster innen helse, utdanning og kultur. Nedenfor følger en oversikt over de syv overenskomstene, og pensjonsbestemmelsens plassering i den enkelte avtale:

Alle HUK-avtalene inneholder likelydende bestemmelse om pensjonsforpliktelser, herunder en bestemmelse om pensjon og AFP. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

Pensjon
Det er en tariffplikt at det opprettes en pensjonsordning. Denne kan tegnes i Statens Pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse eller et privat forsikringsselskap. For de virksomheter som i dag er knyttet til en eller flere av disse, kan det i tariffperioden ikke skiftes selskap uten at dette er drøftet på forhånd med de tillitsvalgte. Et slikt skifte kan ikke forringe de ansattes rettigheter.

Dersom det tegnes forsikring i et privat selskap, skal nivået og vilkårene så vidt mulig være tilsvarende som i de øvrige ordningene. Pensjonsordningen skal også omfatte AFP. Tariffplikten er oppfylt dersom kostnadene for den private ordningen er i samsvar med kostnadene for de offentlige ordningene.

På de områdene som er utskilt, videreføres nåværende AFP-ordning.

Pensjonsordningen kan også tegnes etter lov om tjenestepensjon og i tråd med de vilkår som fremgår av overenskomstens Vedlegg XX Forsikret tjenestepensjon Virke med mindre det fremkommer av bilaget at ordningen ikke vil være aktuell.

Avtalefestet pensjon
Avtale om ny AFP-ordning er en del av landsoverenskomsten med virkning fra 1.5.2016, se Vedlegg x.
Sliterordningen er en del av landsoverenskomsten med virkning fra 1.1.2019, se Vedlegg y.
For virksomheter/foretak/bedrifter hvor de ansatte helt eller delvis er omfattet av en pensjonsordning som har offentlig AFP-ordning, skal det søkes unntak etter gjeldende regler hos Fellesordningen for AFP.

HUK-avtalene oppstiller altså to alternative pensjonsordninger bedriften kan velge mellom. Alternativene er i) offentlig eller offentlig-lik tjenestepensjon og ii) Forsikret tjenestepensjon Virke. Dette innebærer at bedrifter som er tilsluttet en HUK-overenskomst eksempelvis ikke kan ha innskuddspensjon for sine ansatte, som er den vanligste tjenestepensjonsordningen i privat sektor.
Bakgrunnen for at HUK-avtalene oppstiller slik pensjonskrav, er at bedriftene i HUK-områdene i større eller mindre grad er finansiert av det offentlige. Det er derfor naturlig at avtalene oppstiller krav til pensjonssparing tilsvarende offentlige satser.

3) Nærmere om de to alternative pensjonsordningene som kan benyttes på HUK-området

Offentlig eller offentlig-lik tjenestepensjon kan tegnes i
1. Statens Pensjonskasse (SPK)
2. Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
3. Privat forsikringsselskap, så lenge nivået og vilkårene tilsvarer offentlig tjenestepensjon (eksempelvis Storebrand)

Enkelte private virksomheter kan tegne tjenestepensjon i henholdsvis SPK eller KLP, les mer om dette her.

Offentlig-lik tjenestepensjon har følgende innskuddsnivå:
• 5,7% av lønn mellom 0-12 G
• Tilleggssats på 18,1% av lønn mellom 7,1-12 G

Merk at for Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst for høyskoler gjelder en prioriteringsregel, som sier at bedriften må søke opptak i Statens Pensjonskasse dersom de allerede ikke er innmeldt der. Dersom bedriften ikke får opptak, kan pensjonsordningene i punkt 2 eller 3 ovenfor eller Forsikret tjenestepensjon Virke etableres.

Forsikret tjenestepensjon Virke er en alternativ løsning til offentlig-lik tjenestepensjon. De bedriftene som ikke er forpliktet til å ha offentlig eller offentlig-lik tjenestepensjon, eller oppfyller vilkårene for å tegne offentlig tjenestepensjon, kan oppfylle tariffplikten ved å tegne hybrid forsikringsordning i tråd med vilkårene i Forsikret tjenestepensjon Virke.

Forut for overgang til Forsikret tjenestepensjon Virke, må de lokale partene drøfte pensjonsendringen. For mer informasjon om dette, se protokoll for 2022s forhandlinger s. 43 flg.
Ved valg av Forsikret tjenestepensjon Virke skal bedriften også meldes inn i Fellesordningen for Privat AFP. Slik innmelding gjøres av Virke, og det er derfor viktig at Virke får beskjed dersom bedriften inngår Forsikret tjenestepensjon Virke. Slik beskjed sendes til .

Forsikret tjenestepensjon Virke ha følgende innskuddsnivå:

  • 7% av lønn mellom 0-12 G (5% fra arbeidsgiver og 2% fra arbeidstaker)
  • Tilleggssats på 18,1% av lønn mellom 7,1-12 G

Krav til AFP
I tillegg til tjenestepensjon, skal bedriftene også tegne AFP, enten offentlig eller privat. Ved valg av offentlig-lik pensjonsordning, må det som hovedregel også tegnes offentlig AFP. Slik AFP-ordning avklares med bedriftens pensjonsleverandør.

Det gjøres særskilt oppmerksomt på at ved valg av offentlig-lik pensjonsordning fra et privat forsikringsselskap som ikke er med i Overføringsavtalen med SPK, må bedriften meldes inn i Fellesordningen for AFP. Innmelding gjøres av Virke.

Ved valg av Forsikret tjenestepensjon Virke, må bedriften også meldes inn i Fellesordningen for AFP. Innmelding gjøres av Virke.

Se her for nærmere beskrivelse av privat AFP