Alt om tariffoppgjøret 2020

På denne siden finner du informasjon og oppdateringer som gjelder tariffoppgjøret 2020 og alle tariffavtalene i Virke.

Spesifikk informasjon for de enkelte av Virkes tariffavtaler og overenskomster finner du her.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene skal forhandle om alle deler i tariffavtalen, som lønnsnivå, beslutningsprosedyrer på arbeidsplassen, arbeidstidsordninger og pensjon.

Forhandlinger i tariffoppgjøret 2020

 • Oversikt over forhandlinger

  • 25.- 28. august: Landsoverenskomsten m.fl. (reiseliv, kontor osv.) med Handel og Kontor
  • 25.-28. august: Funksjonæravtalen m.fl. med Negotia, Parat og Finansforbundet
  • 31. august: TV- underholdningsoverenskomsten med Norsk Filmforbund
  • 1. september: TV-spillefilm med Norsk Filmforbund
  • 2.- 4. september: Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 2. - 4. september: Grossistoverenskomsten med Parat og YTF
  • 8. september: Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek med Norsk Farmaceutisk forening
  • 14. september: Tekna overenskomsten med Tekna
  • 21. september: Verkstedoverenskomsten med Parat
  • 22. september: Kranoverenskomsten med YTF og Fellesforbundet
  • 23. september: Overenskomsten med Naturviterne
  • 23. – 24 september: Overenskomsten for boligbyggelag med Fagforbundet
  • 23. september: Overenskomsten med Samfunnsviterne
  • 6. oktober: Lederavtalen med Lederne
  • 8. oktober: Begravelsesbyråavtalen med Parat
  • 13. oktober: Tekniske Funksjonærer med FLT
  • 10. oktober: Overenskomst for apotek med Farmasiforbundet og Parat
  • 15. oktober: Landsoverenskomsten for BPA med Fagforbundet
  • 19. oktober: Overenskomsten for byggfag med Fellesforbundet
  • 19. oktober: Industrioverenskomsten med Fellesforbundet
  • 22. oktober: Overenskomsten for Foodora med Fellesforbundet
  • 26. oktober: IKT og Serviceelektronikk med El og IT forbundet
  • 29. - 30. oktober: Bensinstasjonsoverenskomsten med Handel og Kontor
  • 3. november: Kinooverenskomsten med Fagforbundet og Delta
  • 3. november: Frisøroverenskomsten med Fagforbundet
  • 4. november: Overenskomsten for Studentsamskipnader med Parat, NTL og Utdanningsforbundet
  • 16. november: Oljeavtalen med Fellesforbundet
  • 16. og 17. november: Baker og konditoroverenskomsten med NNN
  • 18. november: Hotell og restaurantoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 18. – 19. november: Mat og drikkeoverenskomsten med NNN
  • 20. november: Landsavtalen for Luftfart med Junit
  • 30. november – 1. desember:  HUK-avtalene med arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området
  • 7. desember: Mønsteravtale tannhelsesekretærer med Parat og Fagforbundet
  • 8. desember: Overenskomsten med NITO
  • 14. desember: Fritids- og opplevelsesavtalen med NAF
  • 16. desember: Overenskomsten for renhold med Norsk Arbeidsmandforbund (NAF)
  • 17. desember: Vaktmesteroverenskomsten med NAF
  • 18. desember: Parkeringsoverenskomsten med NAF
  • 18. desember: Fritids- og opplevelsesavtalen med Parat
  • Ikke avtalt: Bilutleie med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Biloverenskomsten med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Overenskomsten for transportselskaper med Fellesforbundet

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Premie til Fellesordningen for AFP i 2022

  Styret i Fellesordningen for AFP har besluttet å øke premiesatsen for AFP i privat sektor fra 2,5 % til 2,6 %. Dette tilsvarer en økning i premien på fire prosent.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor har vært uendret siden 2016, og ligget på 2,5 % av innberettet lønn mellom 1 G og 7,1 G. Selv om avkastningen i pensjonsfondet har vært god, medfører renteforutsetningene at Fellesordningens beregnede fremtidige forpliktelser har økt.

  Premiesatsen for AFP i privat sektor fastsettes årlig. Styret har etter en samlet vurdering besluttet at premiesatsen for 2022 settes til 2,6 prosent av lønn mellom 1 G og 7,1 G. Dette tilsvarer en økning på fire prosent. For en ansatt med årslønn på 530.000, vil endringen medføre at bedriftens årspremie øker med 425 kroner, fra 10.633 til 11.058, gitt dagens G-verdi.

  Styret har i sin beslutning lagt vekt på ansvaret for at premienivået skal gi ordningen økonomisk bærekraft over tid. Med i vurderingen er også hensynet til forutsigbarhet for bedriftene. Det ligger videre til styrets vurdering at bedriftene er solidarisk forpliktet til å betale premie for å dekke gjenstående forpliktelser, selv etter et eventuelt opphør av AFP-avtalen (AFP-tilskottsloven §21).  


  Om premieberegningen for AFP i privat sektor

  Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte ansatte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for aldersgruppen 13 til og med 61 år.

  Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.


  Premie for Sliterordningen og OU-samordningen

  Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

  For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no

  Fra og med 2021 skal OU-samordningen fakturere premie til OU-fondene. Faktureringen i 2021 er dessverre forsinket. Premien for OU er uendret de siste årene, og utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke. Den er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt.

 • : HUK-oppgjøret 2021 – Videre forhandlingsløp

  Deler av mellomoppgjøret 2021 på HUK-området ble i juni utsatt til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke var avklart på det tidspunktet. Nye forhandlingsdatoer er nå klare.

  Følgende overenskomst forhandles onsdag 15. september:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

  Følgende overenskomster/områder forhandles torsdag 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • Se flere oppdateringer