Alt om tariffoppgjøret 2020

På denne siden finner du informasjon og oppdateringer som gjelder tariffoppgjøret 2020 og alle tariffavtalene i Virke.

Spesifikk informasjon for de enkelte av Virkes tariffavtaler og overenskomster finner du her.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at partene skal forhandle om alle deler i tariffavtalen, som lønnsnivå, beslutningsprosedyrer på arbeidsplassen, arbeidstidsordninger og pensjon.

Forhandlinger i tariffoppgjøret 2020

 • Oversikt over forhandlinger

  • 25.- 28. august: Landsoverenskomsten m.fl. (reiseliv, kontor osv.) med Handel og Kontor
  • 25.-28. august: Funksjonæravtalen m.fl. med Negotia, Parat og Finansforbundet
  • 31. august: TV- underholdningsoverenskomsten med Norsk Filmforbund
  • 1. september: TV-spillefilm med Norsk Filmforbund
  • 2.- 4. september: Grossistoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 2. - 4. september: Grossistoverenskomsten med Parat og YTF
  • 8. september: Overenskomst for farmasøyter utenfor apotek med Norsk Farmaceutisk forening
  • 14. september: Tekna overenskomsten med Tekna
  • 21. september: Verkstedoverenskomsten med Parat
  • 22. september: Kranoverenskomsten med YTF og Fellesforbundet
  • 23. september: Overenskomsten med Naturviterne
  • 23. – 24 september: Overenskomsten for boligbyggelag med Fagforbundet
  • 23. september: Overenskomsten med Samfunnsviterne
  • 6. oktober: Lederavtalen med Lederne
  • 8. oktober: Begravelsesbyråavtalen med Parat
  • 13. oktober: Tekniske Funksjonærer med FLT
  • 10. oktober: Overenskomst for apotek med Farmasiforbundet og Parat
  • 15. oktober: Landsoverenskomsten for BPA med Fagforbundet
  • 19. oktober: Overenskomsten for byggfag med Fellesforbundet
  • 19. oktober: Industrioverenskomsten med Fellesforbundet
  • 22. oktober: Overenskomsten for Foodora med Fellesforbundet
  • 26. oktober: IKT og Serviceelektronikk med El og IT forbundet
  • 29. - 30. oktober: Bensinstasjonsoverenskomsten med Handel og Kontor
  • 3. november: Kinooverenskomsten med Fagforbundet og Delta
  • 3. november: Frisøroverenskomsten med Fagforbundet
  • 4. november: Overenskomsten for Studentsamskipnader med Parat, NTL og Utdanningsforbundet
  • 16. november: Oljeavtalen med Fellesforbundet
  • 16. og 17. november: Baker og konditoroverenskomsten med NNN
  • 18. november: Hotell og restaurantoverenskomsten med Fellesforbundet
  • 18. – 19. november: Mat og drikkeoverenskomsten med NNN
  • 20. november: Landsavtalen for Luftfart med Junit
  • 30. november – 1. desember:  HUK-avtalene med arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området
  • 7. desember: Mønsteravtale tannhelsesekretærer med Parat og Fagforbundet
  • 8. desember: Overenskomsten med NITO
  • 14. desember: Fritids- og opplevelsesavtalen med NAF
  • 16. desember: Overenskomsten for renhold med Norsk Arbeidsmandforbund (NAF)
  • 17. desember: Vaktmesteroverenskomsten med NAF
  • 18. desember: Parkeringsoverenskomsten med NAF
  • 18. desember: Fritids- og opplevelsesavtalen med Parat
  • Ikke avtalt: Bilutleie med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Biloverenskomsten med Fellesforbundet
  • Ikke avtalt: Overenskomsten for transportselskaper med Fellesforbundet

Siste oppdateringer innen tariff og lønn

 • : Nye allmengjøringssatser for renhold

  Tariffnemnda har i vedtak av 10. mai 2021 videreført forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale forrenholdsbedrifter, med justerte satser.

  Med virkning fra 1. juli 2021 gjelder følgende satser:

   • Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 196,04.
   • Arbeidstaker under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2 (renhold), skal minst ha en lønn per time på kroner 146,27.
   • For (renholds)arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

   Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.

  • : HUK-forhandlingene 2021

   Mellomoppgjøret 2021 på HUK-området blir forhandlet delvis nå og delvis senere. Noen av overenskomstene/områdene forhandles som tidligere avtalt mandag 21. juni. Resten av forhandlingene blir utsatt til et senere tidspunkt, og dato avtales senere.

   Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området ble mandag 7. juni enige om å utsette deler av HUK-oppgjøret til over sommeren. Dette fordi forhandlingssituasjonen og resultatene i flere av de korresponderende avtaleområdene ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

   Følgende overenskomster/områder forhandles mandag 21. juni:

   • Landsoverenskomst for høyskoler
   • Landsoverenskomst for museer, lønnsalternativ A og B
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 26

   Følgende overenskomster/områder forhandles senere:

   • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
   • Landsoverenskomst for barnehager
   • Landsoverenskomst for utdanning
   • Landsoverenskomst for virksomheter, lønnsalternativ § 27
   • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

   Det tas sikte på å avtale ny forhandlingsdato når partene møtes den 21. juni.

  • : Enighet i forhandlingene om revisjon av Legesæravtalen

   Virke og Legeforeningen kom torsdag 29. april 2021 til enighet i forhandlingene om revisjon av særavtalen for leger i private, ideelle sykehus for perioden 1.1.2021 – 31.12.2022.

   Det var et mål i årets forhandlinger å videreutvikle særavtalen for å bidra til å sikre konkurransekraft og forutsigbarhet for virksomhetene våre på denne avtalen – de private, ideelle sykehusene i Virke. Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyde med at vi har kommet til enighet på viktige områder.

   Vi har avtalt nytt lønnssystem for leger i spesialisering (LIS), tilpasset dagens spesialistutdanning. Endringene skal implementeres i de lokale forhandlingene i 2021, og kostnadene knyttet til endringene skal være en del av kostnadsberegningen for disse forhandlingene. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om innføring og praktisering av det nye lønnssystemet for LIS. De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 15. oktober 2021. Se nærmere detaljer i pkt. 3 i protokollen.

   Vi har også avtalt endringer for permisjoner til faglig utvikling (kurs mv for overleger og legespesialister), kostnadsdekning ved spesialistutdanning for LIS, doktorgradstillegg og utlysning av stillinger for medisinstudenter med lisens. Se nærmere detaljer i vedlegg 2 til protokollen.

   I tillegg er vi enige om at midlertidig ansatte legespesialister skal lønnes likt som fast ansatte legespesialister for den gjenværende delen av ansettelsen. Se nærmere detaljer i pkt. 7 i protokollen og i forordet til særavtalen. Virke og Legeforeningen vil innen 30. mai utarbeide felles informasjon om dette.

   Det er også gjort redaksjonelle endringer i særavtalen som følge av at faste stillinger for LIS nå er ferdig implementert og at turnuslege-stillingen er erstattet med LIS1 som følge av den nye spesialistutdanningen.

   Veien videre blir også viktig. Vi har avtalt et partssammensatt utvalg som i perioden skal se nærmere på sommerferieavvikling og på parallellitet i avtalebestemmelsene mellom Virke-sykehusene og de offentlige helseforetakene. Vi skal også følge med på et pågående partsarbeid om avtaleutvikling innen helseforetak-området. Senest når rapporten fra dette foreligge, skal vi så ta opp relevante spørsmål og vurdere mulige konsekvenser for vår særavtale, som et ledd i forberedelsene til neste særavtalerevisjon. Se nærmere detaljer i pkt. 8 og 9 i protokollen.

   Forhandlingsresultatet ble vedtatt ved signering av protokollen.

   Se protokollen og vedlegg 2 for nærmere detaljer om forhandlingsresultatet og de avtalte endringene i særavtalen.

  • Se flere oppdateringer