Forberedelser

Lokale forhandlinger av HUK-avtalene gjennomføres av lokale parter i virksomhetene. Her finner du informasjon om forberedelser til forhandlingene og den økonomiske rammen for oppgjøret og ofte stilte spørsmål.

Beregning av pott – økonomisk ramme

De sentrale parter fastsetter om og eventuelt hvor mye av rammen på lønnsoppgjøret som skal fordeles gjennom lokale forhandlinger. Partene lokalt skal samarbeide om beregning av pottens størrelse. Praktisk kan dette gjøres ved at arbeidsgiver beregner og deretter gjennomgår beregningen sammen med tillitsvalgte i forberedende drøftingsmøte.

​Beregning av pottens størrelse tar utgangspunkt i utbetalt lønn for året før, for stillinger som er omfattet av forhandlingene. For enkelthets skyld er det Virkes anbefaling å beregne pott ut i fra lønnsmasse per 31/12.

Disponering av potten

​Når det gis tillegg i lokale forhandlinger, skal kun økning i grunnlønn belastes potten. Økningen i grunnlønn er differansen mellom ny og gammel grunnlønn. Lønnsøkningen kan føre til økte kostnader på tillegg som for eksempel kveldstillegg, nattillegg, helligdagstillegg og overtid, men disse kostnadene skal ikke belastes potten.

​Potten skal ikke belastes med lønnstillegg for ubesatte stillinger.

Partene er gjensidig ansvarlig for at de avtalte midlene i den enkelte virksomhet disponeres. Derfor skal organisasjonene få en oversikt over samlet bruk av midlene før protokollene undertegnes.

Eksempel på beregning av pott

Beregning av potten tar utgangspunkt i lønnsutbetalinger foregående år, dvs. 1.1. – 31.12. I eksemplet har partene avtalt 1,3 % til lokale forhandlinger. Grunnlønn inkl. faste tillegg (ikke juni, mai 2 ganger) utgjør kr 12.000.000,-.

​I dette tilfellet blir da potten beregnet slik: 12.000.000,- x 1,3 % = kr 156.000,-.

Beregning av kostnad under forhandlingene:

Ny grunnlønn kr 360.000,-
Fratrukket tidligere grunnlønn  kr 345.000,-
Kostnad kr 15.000,-

For hel stilling utgjør kostnaden kr 15.000,-. For arbeidstaker i f. eks. 50 % stilling – bør avklare om beløpet skal avkortes forholdsmessig etter stillingsstørrelse - vil kostnaden utgjøre kr 7.500,-.

For arbeidstakere med lønnssystem med lønnstrinn vil kostnaden være differansen mellom lønnstrinnene. F. eks. gammelt lønnstrinn 46 og nytt lønnstrinn 47. 

Pottregnskap under forhandlingene vil da se slik ut:

Pott til fordeling ​ kr 156.000,-
Kostnad  kr 15.000,-
Rest til disposisjon kr 141.000,-

Helårsvirkningen for kostnaden skal altså trekkes fra beregnet pott. Kostnaden inneværende år vil være tidspunkt for avtalt virkning av lønnstillegget (f. eks. 1.8.-31.12). Først året etter vil helårsvirkningen av tillegget komme til uttrykk i regnskapet.

Stillinger som omfattes av lokale forhandlinger

Overenskomst​

Stillinger som ikke skal med i lokale forhandlinger, og derved ikke være med i beregningsgrunnlaget av potten

Landsoverenskomst for høyskoler

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for virksomheter § 26

 • Lederstillinger som blant annet er tatt ut på grunnlag av Overenskomstens bestemmelser
 • Ubesatte stillinger
 • Lærlinger

Landsoverenskomst for barnehager

Landsoverenskomst for helse og sosial m.v.

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for virksomheter § 27

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
 • Lederstillinger som bl.a. er tatt ut på grunnlag av Overenskomstens bestemmelser
 • Arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse
 • Lærlinger
 • Unge arbeidstakere
 • Kortvarige engasjement av mindre varighet enn 6 mnd.
 • Ubesatte stillinger, tas ikke med for den tid de var ubesatt foregående år

Alle andre stillinger omfattes av forhandlingene, uavhengig av om de som er ansatt i stillingen har organisasjonstilknytning. Stillingen regnes med den stillingsstørrelse som den enkelte arbeidstaker har iht. sin arbeidsavtale. Vikarer som har lengre engasjement enn 6 måneder skal regnes med. I tilfelle vikaren erstatter en arbeidstaker i lønnet permisjon, skal også den opprinnelige stillingsinnehaveren omfattes av de lokale forhandlingene. For øvrig er utgangspunktet at det bare skal regnes en arbeidstaker per stilling.

Hvis antall stillinger har endret seg mye på kort tid, bør det tas hensyn til i beregningsgrunnlaget. Virke anbefaler at potten justeres hvis antall årsverk har endret seg (for eksempel pluss/minus 20 %) fra året før lokale forhandlinger til virkningstidspunktet for forhandlingene. Dette bør være tema i det forberedende møtet.

Lønnselementer som tas med i pott-beregningen

Potten beregnes ut fra virksomhetens rene lønnskostnader. Arbeidsgiveravgift eller andre sosiale kostnader skal ikke tas med, verken ved utregning av potten eller beregning av kostnaden.

​Beregningsgrunnlaget for potten består av utbetalt grunnlønn det foregående året (01.01-31.12). Feriepenger tas ikke med, men lønn for mai beregnes i stedet 2 ganger.

Tillegg skal regnes med, men avhengig av hvilken overenskomst virksomheten er bundet av, er det ulike tillegg som skal med:

 • Landsoverenskomst for høyskoler
 • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
 • Landsoverenskomst for virksomheter § 26

Utbetalte faste og variable tillegg for Høyskoler og Museer foregående år (01.01-31.12) med unntak av overtid. For Virksomheter § 26 tas ikke variable tillegg med (funksjonstillegg ses på som fast tillegg i denne sammenheng).

 • Landsoverenskomst for barnehager
 • Landsoverenskomst for helse og sosial m.v.
 • Landsoverenskomst for utdanning
 • Landsoverenskomst for virksomheter § 27
 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Utbetalte faste tillegg foregående år (01.01-31.12), (funksjonstillegg ses på som fast tillegg i denne sammenheng).

Variable tillegg (lørdag, søndag, overtid, kveld og natt m.v.) skal ikke tas med, selv om disse utbetales som fast beløp hver måned.

Forberedende møte

Før de lokale forhandlingene starter skal det gjennomføres et forberedende møte mellom partene lokalt. Det er arbeidsgiver som skal ta initiativ til dette møtet.

​Hensikten med dette møtet er å sikre gode lokale prosesser slik at partene kan gjennomføre reelle forhandlinger. For at de lokale forhandlingene skal oppfattes som legitime og at det blir ført mellom likeverdige parter, bør partene ha gjort et godt forarbeid. Partene bør bl. a. tilstrebe og bli enige om kriterier og avklare hvilke prioriteringer som legges til grunn i forhandlingene.

I møtet gjennomgås eksempelvis:

 • økonomisk ramme/pottens størrelse
 • eventuelle sentrale/lokale føringer
 • prioriteringer i henhold til lokal lønnspolitikk
 • hvilken statistikk/lønnsopplysninger som arbeidsgiver skal legge frem
 • forhandlingsform
 • bruk av kravskjema
 • tidsplan for forhandlingene
 • frist for innsending av krav
 • tidspunkt for første tilbud
 • hvor lang tid som avsettes til forhandlingene
 • hvem som omfattes av forhandlingene – herunder forholdet til uorganiserte
 • hvem som skal informere om resultatet
 • taushetsplikt

Det skal skrives protokoll fra det forberedende møtet.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan potten utvides?

  Ja, arbeidsgiver kan velge å utvide potten. Arbeidstakerorganisasjonene kan ikke kreve utvidelse av potten.

  Arbeidsgiver bør i så fall varsle om dette på innledende drøftingsmøte før forhandlingene, slik at organisasjonene kan innrette sine krav etter korrekt størrelse på potten. Arbeidsgiver kan ikke øremerke hele eller deler av utvidet pott til spesielle formål.

 • Hvilken tidsperiode legges til grunn ved beregning av potten til lokale forhandlinger?

  Potten beregnes på grunnlag av brutto lønnskostnader per. 31.12. foregående år. Feriepenger regnes ikke med, men mai måned telles to ganger.

 • Skal funksjonstillegg være med i beregning av potten?

  Ja, funksjonstillegg utgjør en del av arbeidstakers totale lønn.  

 • Skal midlertidig ansatte være med i beregningsgrunnlaget for potten?

  For overenskomster med minstelønn tas arbeidstakere med kortere engasjement enn 6 mnd. ikke med.

  For overenskomster med normallønnssystem (lønnstrinn) vil de som har en løsere tilknytning til virksomheten i utgangspunktet ikke være med.

 • Skal uorganiserte være med i beregningsgrunnlaget for potten?

  Ja, uorganiserte skal være med i beregningsgrunnlaget for potten med mindre det sentralt er avtalt noe annet. Arbeidsgiver må derfor sjekke Tariffnytt for egen overenskomst med informasjon om resultat fra tariffoppgjøret om uorganiserte omfattes av lokale forhandlinger.

 • Skal ledere være med i beregningsgrunnlaget for potten?

  Nei, forutsatt at leder(e) er tatt ut i henhold til hjemmel for uttak av ledere i den aktuelle Landsoverenskomst.

Har du spørsmål? Kontakt: