Search Results here!

Hva er lønnspolitikk?

Lønnspolitikk formuleres som et policydokument. Lønnspolitikken er et styringsdokument og ikke en avtale som gir de ansatte rettigheter. Lønnspolitikk bør bygge på en analyse av mål- og strategiplaner i virksomheten og inngå i lønnsfastsettelsen i virksomheten. Den bør være generell og kortfattet, men gi tydelige signaler om hva som er ønsket adferd og kompetanse og hvordan dette vurderes lønnsmessig.

​Lønnspolitikken skal uttrykke hvordan lønnsmessige tiltak kan bidra til å nå virksomhetens mål. Den skal gi en konkret beskrivelse av hva som er riktig kompetanse og adferd som arbeidstaker kan innrette seg etter og måles opp mot ved lønnsfastsettelse/lokale forhandlinger. I lønnspolitikk kan arbeidsgiver også fremheve andre tariffestede goder som ansatte har i virksomheten.

Skal lønnspolitikken virke etter hensikten må den ha en tydelig plass på arbeidsplassen, være kjent og forstått av alle og inngå i lederopplæring og introduksjon av nyansatte.

Hvorfor lønnspolitikk?

Forhandlingsbestemmelsene i avtalene på HUK-området, fastslår at virksomheten skal ha en lønnspolitikk. Bakgrunnen for dette er at lønnspolitikk er et godt virkemiddel til å unngå tilfeldige lønnsforskjeller og lønnsfastsetting samtidig som det er et styringsverktøy.

​Lønnsfastsetting bør brukes som middel til å nå bedre resultater og ikke isoleres fra virksomhetens øvrige aktiviteter. Skal den være effektiv og brukes i praksis må lønnspolitikken være systematisk, langsiktig og behandles på en åpen og ærlig måte. Ledere må tydeliggjøre lønnsfastsettingens betydning for virksomheten og hvordan den er knyttet til virksomhetens mål og på hvilken måte den bidrar til å nå disse målene.

Lønnspolitikken er et av flere forhold som danner grunnlag for ledernes fastsetting av mål for den enkelte medarbeider. Det å sette mål, stille krav og vurdere arbeidsprestasjoner kan gjøres gjennom samtaler med den enkelte. Det er viktig at leder i slike samtaler er konstruktiv og tydelig på hva som er bra og hva som kan bli bedre. Gjennom dette vet medarbeider hva som gir lønnsmessig uttelling i virksomheten.

Selv om virksomhetene har overenskomster med sentralt fastsatt minstelønn/normert lønn, bør også lønnsfastsettelse ved ansettelser ses i sammenheng med virksomhetens lønnspolitikk. På denne måten blir lønnsfastsettelsen en helhetlig syklus under arbeidsforholdets varighet i virksomheten.

Hvordan utarbeide en lønnspolitikk?

​Lønnspolitikken skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte i virksomheten. Utgangspunktet kan være at arbeidsgiver og tillitsvalgte hver for seg forbereder noen tanker om ønsket lønnspolitikk før utarbeidelse starter.

​Arbeidet bør ta utgangspunkt i virksomhetens visjon/strategi/formålsparagraf og lignende. Sammenhengen mellom dette og den enkeltes arbeidsinnsats kan gi bedre forståelse av sammenhengen mellom virksomheten, arbeidsinnsatsen og lønn.

Aktuelle tema å vurdere kan være;

 • Hva er vårt særpreg?
 • Hva er viktig for vår virksomhet?
 • Hva vil vi i fremtiden?
 • Hvem er våre kunder/brukere og konkurrenter/oppdragsgivere?
 • Hva er våre produkter/tjenester?
 • Hvilken type medarbeidere ønsker virksomheten å tiltrekke seg?
 • Hva må hver enkelt gjøre for å nå de målene virksomheten har satt seg?
 • Hvilke forhold skal kunne medføre lønnsendringer?

Gjennom diskusjon og vurderinger vil man kunne få inspirasjon til utforming.

Dersom det ikke lykkes å bli helt enige, er det arbeidsgivers konklusjoner som gjelder. Når lønnspolitikken er fastlagt, er det nyttig at det klargjøres hva som er arbeidsgivers lønnspolitikk og at det fremgår av dokumentet.

Lønnspolitikken bør integreres i den daglige ledelse. De aller fleste arbeidstakere arbeider i dag selvstendig. For at denne utviklingen skal fungere, blir det ekstra viktig at medarbeiderne har tydelige og relevante mål å arbeide mot, samt klare ansvarsforhold og gode rutiner.

Ofte stilte spørsmål

 • Forhandlinger for ledere i forbindelse med lokale forhandlinger?

 • Hvem fastsetter lønnsøkning for uttatte ledere?

 • Hvordan vurderes lønnsøkning for uttatte ledere?

 • Kan øverste leder være organisert?

 • Kan tillitsvalgte be om innsyn for uttatte lederes lønn?

Spørsmål? Kontakt: