Tiltak - Søkes av virksomhetene

Tiltak som det kan søkes støtte til skal sikre at virksomhetene og deres ansatte - på en bedre måte, settes i stand til å møte utfordringer, så vel organisatorisk, faglig og personalpolitisk.

Dette er midler som virksomheten kan søke på og er rettet inn mot opplærings- og utviklingstiltak som går ut utover ren støtte til drift og støtte til virksomhetsområdene, og bør favne og involvere så bredt som mulig i virksomheten.

Tiltaket bør favne og involvere så bredt som mulig i virksomheten.

Det er utarbeidet egne regler for tiltak som virksomheten kan søke på. Hovedregelen er at støtten gis som delfinansiering.

Tiltaksregler og søknadsskjema