Styreansvarsforsikring

Det følger mye ansvar med et styreverv, eller andre lederverv i et firma. Et styreverv er personlig og du kan bli erstatningsansvarlig for feil eller unnlatelser styret har gjort. Mens eieren av en bedrift i utgangspunktet kun er ansvarlig for aksjekapitalen, er styremedlemmer ansvarlige med hele sin personlige formue. Det vil blant annet si penger på bok, huset, bilen og hytta.

Dagens Næringsliv skrev at det omtrent en gang i måneden må møte et styremedlem i retten, anklaget for ikke å ha skjøttet vervet sitt. Den siste tiden har det blitt meldt en stor økning i antall ansvarssaker. Det er en økning som antas vil fortsette, ikke minst fordi det er en økende interesse i media for disse sakene.

8 av 10 uten forsikring

De tre siste årene har denne type forsikringer vært i kraftig vekst. Likevel viser våre beregninger at 8 av 10 norske virksomheter står uten styreansvarsforsikring. Langt flere virksomheter har kjøpt forsikringer som dekker krav mot selve virksomheten og glemmer samtidig det personlige ansvaret til hvert enkelt styremedlem.

Les mer

Dette bør du vite

 • Det enkelte styremedlem kan bli ansvarlig både for det som blir gjort feilaktig og det som ikke blir gjort, men som burde ha vært gjort
 • Kravene til det enkelte styremedlem er strenge. Det er antakelig få styremedlemmer som kjenner alle kravene i aksjeloven. Det kreves også grundig kunnskap om selskapets økonomi
 • Det enkelte styremedlem er ansvarlig for handlinger som kan påføre tredjemann et tap med hele sin personlige formue
 • Grensen mellom tap man kan bli ansvarlig for og tap man ikke kan gjøres ansvarlig for, er uklar
 • Dersom et krav rettes mot styremedlemmene, påløper det betydelige kostnader til advokat. Dette er dekket gjennom styreansvarsforsikringen
Les mer

Vern om deres styremedlemmer

Det er flere situasjoner der styret eller ledelsen i en bedrift er spesielt utsatt for krav. Dette kan være alt fra oppkjøpsprosesser, emisjoner og kapitalforhøyelser, nedbemanningsprosesser og ikke minst ved konkurser. I slike situasjoner er det mange beslutninger som tas som senere kan gi opphav til krav mot de individene som var med i styret eller ledelsen.

Samfunnsmentaliteten, med behov for å finne en ansvarlig hvis noe går galt, gjelder også her. Har noen tapt penger vil man gjerne ha noen å skylde på, og krav fremsettes. I en rekke situasjoner er styret og styremedlemmene de eneste som står igjen å rette krav mot når alle andre muligheter er borte. Blir én, eller flere, i et styre økonomisk ansvarlig på grunn av utøvelsen av sitt styrearbeid, er det godt å vite at forsikringsselskapets erfarne advokater står til rådighet og bistår den/de saksøkte gjennom hele saken. Tapes rettsaken, dekker forsikringen både utgifter og krav i henhold til dommen.

Et styreverv er personlig, og ansvaret som styremedlem er individuelt. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. En påstått skadelidt kan velge hvem av de ansvarlige styremedlemmene han vil gå på for å få dekket sitt erstatningskrav. Som styremedlem hefter man altså i prinsippet med hele sin personlige formue hvis man skulle bli saksøkt p.g.a. av et mulig styreansvar.

Med EUs personvernforordning (GDPR) sine nye og strenge krav til behandling av sensitive personopplysninger, vil også styret bli ansvarlig for at bedriften oppfyller og etterlever kravene. Dette er nok en grunn til å tegne styreansvarsforsikring.

Les mer

Styrets ansvar

Det er heldigvis ikke slik at styret er ansvarlig for ethvert erstatningskrav. Det kreves klanderverdig opptreden fra styremedlemmets side. Aksjeloven beskriver handleplikter for styret og styrets medlemmer. Ved overtredelse av handleplikten kommer man raskt i ansvar. På områder som ikke er lovregulert må det vurderes hvorvidt styret har utvist «uaktsomhet».

Kravstiller kan velge å saksøke styret samlet, en del av styret eller kun et enkelt medlem.

Les mer

Eksempler der styremedlemmer har blitt erstatningsansvarlige

Det er noen gjengangere som medfører erstatningsansvar. Her er en kort presentasjon av de vanligste:

 • Styreformann/styremedlem går utenfor sine fullmakter (formelle feil)
 • Styret melder oppbud for sent (burde ha sett tidligere at selskapet ikke kan betale for seg)
 • Manglende oppfølging av daglig leder (ofte tilfelle dersom daglig leder er familie, venn eller har spesiell kompetanse)
 • Godkjenning av avtaler med nærstående (til tross for at det fantes andre, mer gunstige alternativer)
 • Inngåelse av generelt ugunstige avtaler (f. eks. fastrente, varer og tjenester)
Les mer

Hva dekker styreansvarsforsikringen?

Styreansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret man kan pådra seg som styremedlem etter norsk rett. Tegner man en styreansvarsforsikring unngår man å eksponere sin private formue og formuesforskjellene mellom styremedlemmene utliknes. En annen fordel med en slik forsikring er at saksomkostninger, utgifter til advokat etc., er dekket under forsikringen.

Forsikringen selges samlet til hele styret, og gjelder

 • styremedlemmer
 • varamedlemmer
 • tidligere og fremtidige styre- og varamedlemmer
 • daglig leder/administrerende direktør når han/hun opptrer som styremedlem
 • daglig leder/administrerende direktør når han/hun står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet
 • medlemmer av bedriftsforsamlingen
Les mer