Møte med nettverksledere i et ledernettverk

Ledere Oslo

Å være leder i dag er en krevende rolle. Vi inviterer deg til et fortrolig og konfidensielt forum der du kan få kunnskap og dele erfaringer med andre i samme situasjon.

Ved å fokusere på emner som opptar deltakerne skapes nyttig innsikt som raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet. Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter. Vi har ledernettverk i Oslo, Bergen og Trondheim.

Eksempler på tema i nettverket

 • Hva er god ledelse?
 • Omdømmebygging/ kultur
 • Overordnet lederskap
 • Lønn og ansettelse forhold
 • Faglig og personlig utvikling
 • Prestasjonskultur
 • Motivasjon
 • Endringsledelse
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer for ledere  som aktivt ønsker å jobbe med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet

Les mer

Samlinger og pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer fem samlinger:

 • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
 • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
 • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
 • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.

Som nettverksdeltaker får du anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer