Økonomiledere

Å være økonomisjef er en meget viktig og sentral rolle i enhver virksomhet, men mange sitter ofte isolert uten andre sparringspartnere.

Vi tilbyr en møteplass som gir deg en mulighet til å enkeIt holde deg oppdatert om trender og utvikling innen økonomi, samtidig som du skaper deg et nett av nyttige relasjoner.

I nettverket møter du likesinnede du kan sparre med og dele utfordringer du måtte stå i. Nettverket tar for seg de siste utviklingstendensene innen økonomifeltet og relevant tematikk settes deretter. Vi har fokus på faglig tyngde hos våre innledere for å sikre høy kvalitet og utbytte for våre nettverksdeltakere.

Bli med i nettverk for økonomiledere

Vi jobber med:

 • Internkontroll og risikostyring
 • Budsjettering
 • Årsoppgjør
 • Økonomi og ledelse
 • Skatt og avgift
 • Digitalisering av økonomiavdelingen
 • Pris og kostnadskalkulasjon
Les mer

Gode grunner for å delta i et nettverk

 • Treffe andre i en lederrolle
 • Diskusjon og erfaringsdeling 
 • Best practice.
 • Kompetanseheving av økonomifaget
 •  Sosialt samhold med andre
Les mer

Planlagte temaer i nettverket

 • Internkontroll og risikostyring
  - Hvordan forstå risiko og håndtere denne på en best mulig måte?
 • Budsjettering, forecasting og prognostisering
  - Hvordan drive effektiv budsjettering?
  - Alternativer til den tradisjonelle budsjettprosessen – beyound budgeting og KPIer. Hva skal til for å lykkes?
 • Årsoppgjør
  - Hvordan gjennomføre effektive årsoppgjør?
  - Hva kan vi lære av de beste?
  - Vellykkede forberedelser / effektiv gjennomføring. De beste tipsene
 •  Økonomi og ledelse
  - Hvordan bygge en robust økonomiavdeling?
  - Hvordan drive kontinuerlig kompetanseutvikling?
  - Økonomi og kommunikasjon. Hvordan bli en bedre kommunikator ovenfor dine interessenter som økonomidirektør/CFO
 • Skatt og avgift
  - Hvilke fallgruver bør man unngå på skatte og avgiftsområdet? - Hvordan påvirkes virksomhetene av den pågående skattereformen?
  - Hvilke internasjonale skattetrender vil også påvirke norske virksomheter?
 • Effektiv cashmanagement og likviditetsstyring
  - Hva kan vi lære av de beste?
  - Hvordan håndtere likviditetsutfordringer?
 • Digitalisering av økonomiavdelingen
  - Hvordan få maksimal uttelling av teknologiens muligheter? - Hvor ligger risikofaktorene i møte med en digital hverdag?
  - Hvordan endre organisasjonen i takt med økt bruk av teknologi og digitalisering i økonomiavdelingen?
 • Pris og kostnadskalkulasjon
  - Hvordan sette riktige priser?
  - Hvordan bygge opp gode kostnadskalkyler?
  - Aktivitetsbasert kalkulasjon – viktig grunnlag for både pris og lønnsomhetskalkulasjon
Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer deg som er økonomisjef, økonomiansvarlig eller fagansvarlig innen økonomi.  Vårt mål er at nettverket skal være en god arena for erfaringsutveksling og læring.

Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer fem samlinger:

 • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
 • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
 • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
 • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.

Som nettverksdeltaker får du anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.

Les mer

Alt om Virke nettverk

Hva er hensikten med å være med i et nettverk, hva diskuteres og hvordan tilrettelegges nettverkene?

Hensikten med nettverk

Virke nettverk gir effektiv tilgang på ny kunnskap og erfaring. Virke nettverk gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverkene skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne imellom.

Innholdet i nettverkene

Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker. Hver og en av deltakerne kan påvirke innholdet på samlingene. Nettverksgruppen velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

Virkes rolle - administrasjon og tilrettelegging

Nettverket får egen nettverkskoordinator som tilrettelegger de enkelte samlinger og skaffer interessante innledere eller andre ressurspersoner som man ønsker å trekke på. Innholdsmessig vil hovedvekten alltid legges på konkrete problemstillinger fra gruppen. Nettverkskoordinatoren vil fungere som bindeledd mellom møtene og blant annet skaffe informasjon om spesifikke emner som nettverket ønsker å utforske.

Nettverkets hjemmeside

Nettverksdeltakerne får tilgang til en egen hjemmeside kun for nettverket. Her vil man finne linker til relevante nettsteder, faglige innlegg og tips. Her vil også deltakernes kontaktinformasjon finnes. Hjemmesiden vil i tillegg tilby et eget dialogforum, for enkel og løpende kontakt deltakerne imellom.

Virke ordner alt praktisk for nettverket

Vi sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted, presentasjoner, fasiliteter og forfriskninger.

Les mer