Økonomiledere

Å være økonomisjef er en meget viktig og sentral rolle i enhver virksomhet, men mange sitter ofte isolert uten andre sparringspartnere.

Vi tilbyr en møteplass som gir deg en mulighet til å enkeIt holde deg oppdatert om trender og utvikling innen økonomi, samtidig som du skaper deg et nett av nyttige relasjoner.

I nettverket møter du likesinnede du kan sparre med og dele utfordringer du måtte stå i. Nettverket tar for seg de siste utviklingstendensene innen økonomifeltet og relevant tematikk settes deretter. Vi har fokus på faglig tyngde hos våre innledere for å sikre høy kvalitet og utbytte for våre nettverksdeltakere.

Bli med i nettverk for økonomiledere

Vi jobber med:

 • Internkontroll og risikostyring
 • Budsjettering
 • Årsoppgjør
 • Økonomi og ledelse
 • Skatt og avgift
 • Digitalisering av økonomiavdelingen
 • Pris og kostnadskalkulasjon
Les mer

Gode grunner for å delta i et nettverk

 • Treffe andre i en lederrolle
 • Diskusjon og erfaringsdeling 
 • Best practice.
 • Kompetanseheving av økonomifaget
 •  Sosialt samhold med andre

Et nettverk i Hovedorganisasjonen Virke består av 10-20 personer med tilsvarende stilling i ulike virksomheter. Nettverket møtes for å diskutere konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen. Det faglige innholdet utvikles i tråd med deltakernes ønsker.

Les mer

Planlagte temaer i nettverket

  • Internkontroll og risikostyring
   - Hvordan forstå risiko og håndtere denne på en best mulig måte?
  • Budsjettering, forecasting og prognostisering
   - Hvordan drive effektiv budsjettering?
   - Alternativer til den tradisjonelle budsjettprosessen – beyound budgeting og KPIer. Hva skal til for å lykkes?
  • Årsoppgjør
   - Hvordan gjennomføre effektive årsoppgjør?
   - Hva kan vi lære av de beste?
   - Vellykkede forberedelser / effektiv gjennomføring. De beste tipsene
  •  Økonomi og ledelse
   - Hvordan bygge en robust økonomiavdeling?
   - Hvordan drive kontinuerlig kompetanseutvikling?
   - Økonomi og kommunikasjon. Hvordan bli en bedre kommunikator ovenfor dine interessenter som økonomidirektør/CFO
  • Skatt og avgift
   - Hvilke fallgruver bør man unngå på skatte og avgiftsområdet? - Hvordan påvirkes virksomhetene av den pågående skattereformen?
   - Hvilke internasjonale skattetrender vil også påvirke norske virksomheter?
  • Effektiv cashmanagement og likviditetsstyring
   - Hva kan vi lære av de beste?
   - Hvordan håndtere likviditetsutfordringer?
  • Digitalisering av økonomiavdelingen
   - Hvordan få maksimal uttelling av teknologiens muligheter? - Hvor ligger risikofaktorene i møte med en digital hverdag?
   - Hvordan endre organisasjonen i takt med økt bruk av teknologi og digitalisering i økonomiavdelingen?
  • Pris og kostnadskalkulasjon
   - Hvordan sette riktige priser?
   - Hvordan bygge opp gode kostnadskalkyler?
   - Aktivitetsbasert kalkulasjon – viktig grunnlag for både pris og lønnsomhetskalkulasjon

    

 

Les mer

Hvem kan delta?

Nettverket passer deg som er økonomisjef, økonomiansvarlig eller fagansvarlig innen økonomi.  Vårt mål er at nettverket skal være en god arena for erfaringsutveksling og læring.

Les mer

Pris

Kr 19900,-

Les mer

Prisen inkluderer 5 samlinger 

 

 1. samling er et møte med middag og temakartlegging
 2.  samling er et nettverksmøte på 4 timer
 3. samling er en lunsj til lunsj samling
 4. møte og 5. møte er nettverkssamling på 4 timer

Som nettverksdeltager vil du få anledning til å invitere med deg en kollega inn i Minikonferanse to ganger pr. år i regi av Virke

Les mer