Tiltak - Søkes av virksomhetene

Søk støtte til tiltak som gjør at virksomheten og deres ansatte kan møte utfordringer faglig og organisatorisk på en bedre måte.

Det er vedtatt to satsingsområder for tiltak:

  • OU-prosjekt (organisasjonsutvikling)
  • Prosjekt som har som formål å skape og utvikle et godt arbeidsmiljø

Begge kategorier forutsetter en egenfinansiering på minst halvparten av tiltakets kostnader.

Innenfor disse rammer kan det innvilges maksimum 60 000 kroner.

Tiltaksregler

Søknadsskjema

Søknad om tiltaksmidler

jf. gjeldende tiltaksregler.

Elektronisk innsending av søknadsskjemaet er obligatorisk.

Søknadsfrist 1. september 2019

Virksomheten betaler OU-premie i hht tariffavtalens bestemmelse

Tiltaket det søkes støtte til

Kostnadsoversikt

NB! Lønn til egne ansatte/deltakere eller vikarer og bruk av egne lokaler eller forelesere dekkes ikke.

Tiltaket er informert om og drøftet med tillitsvalgte i hht hovedavtalens bestemmelser

Etter at tiltaket er gjennomført skal det sendes inn en rapport/evaluering og summarisk regnskap, jf. tiltaksreglene pkt. 11.

Dette sendes til