Håndbøker StyreNorge

Håndbok Styrearbeid

Styret er selskapets øverste ledelse. Styrets oppgaver er blant annet regulert i Aksjelovens § 6-12. Styret skal selv ha en aktiv rolle som selskapets ledelse. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften av virksomheten.

Dette kommer i tillegg til den mer tradisjonelle rollen der styret har en kontrollfunksjon. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll og forvaltning.

Dette setter store krav til sakene som styret skal behandle i møtene og ikke minst informasjonen som legges frem for styret av daglig leder.

Daglig leder og styret

Daglig leder har en rekke oppgaver og plikter overfor sitt styre, StyreNorges - Håndbok ”Daglig leder og styret”, skal hjelpe deg som bruker å oppfylle disse.

Det er daglig leders ansvar at styret lykkes med sitt arbeid. Denne håndboken tar for seg de sentrale oppgavene for daglig leder. Daglig leder skal stå for den daglig ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltning er ordnet på en betryggende måte m.m.

Denne håndboken er et supplement til håndboken om styrearbeid.

Håndbok ansattvalgte

De ansatte har en lovfestet rett til å være representert i styret. Denne retten skal sikre de ansatte medinnflytelse i styringen av selskapet.
Ansatte i styret har derimot ikke andre roller, ansvar eller oppgaver i styret enn andre styremedlemmer.
De ansatte i styret er valgt av de ansatte. Øvrige styremedlemmer er valgt av aksjeeierne. Alle har som oppgave å ivareta selskapet på best mulig måte og har samme rettigheter og plikter i styret til å ivareta selskapets interesser.
Denne håndboken tar særlig for seg hvilke rettigheter ansatte har til å sitte i styret, og forholdet rundt inhabilitet og taushetsplikt i styret. Denne håndboken er et supplement til håndboken om styrearbeid.

Håndbok Økonomi

Styrets hovedoppgaver er at det har et forvaltnings- og tilsynsansvar etter aksjeloven § 6-12 og § 6-13.
Økonomi har en sentral rolle i styrets ansvar og forvaltning.
Denne håndboken er et supplement til håndboken om styrearbeid