Håndbøker StyreNorge

Håndbok Styrearbeid

Styret er selskapets øverste ledelse. Styrets oppgaver er blant annet regulert i Aksjelovens § 6-12. Styret skal selv ha en aktiv rolle som selskapets ledelse. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, budsjetter og retningslinjer for driften av virksomheten. Dette kommer i tillegg til den mer tradisjonelle rollen der styret har en kontrollfunksjon. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og påse at regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll og forvaltning. Dette setter store krav til sakene som styret skal behandle i møtene og ikke minst informasjonen som legges frem for styret av daglig leder. Det er daglig leder sitt ansvar at styret lykkes med sitt arbeid og håndboken tar også for seg de mest sentrale oppgavene for daglig leder. Hele håndboken vil gi deg informasjon og gode råd innen alt av styrearbeid.

Håndbok Økonomi

Styrets hovedoppgaver er at det har et forvaltnings- og tilsynsansvar etter aksjeloven § 6-12 og § 6-13.
Økonomi har en sentral rolle i styrets ansvar og forvaltning.
Denne håndboken er et supplement til håndboken om styrearbeid.