Virke.no

1.1. Generelt

Formålet med sykepenger/sykelønnsordningen er å kompensere for inntektsbortfall på grunn av sykdom eller skade. Sykelønnsordningen i Norge består av to elementer:

Sykepengerettigheter for arbeidstaker (folketrygdloven (ftrl). kapittel 8), og Arbeidsgivers betalingsplikt for arbeidstaker som er sykmeldt, (arbeidsgiverperioden) jf. § 8-18 flg.

I denne håndboken omtales disse elementene samlet, under betegnelsen sykelønnsordningen. 

I denne framstillingen omtales kun arbeidstakers rett til sykepenger og andre trygdeytelser som skal sikre inntektsbortfall, og ikke frilanseres og selvstendig næringsdrivendes rettigheter.