Virke.no

1.5. Stønadsperiode

Arbeidstaker kan få sykepenger i inntil 52 uker, jf. ftrl. § 8-12. Som nevnt betaler arbeidsgiver de første 16 dagene, deretter betaler NAV. Tidsbegrensingen er den samme enten arbeidstaker er helt eller delvis sykmeldt.

Dersom arbeidstakeren er sykemeldt i 52 uker, dvs. at vedkommende «har brukt opp» sykepengerettighetene, må vedkommende være helt arbeidsfør i 26 uker for å få ny rett til sykepenger.