Virke.no

1.7. Forholdet til tariffavtale

Etter ftrl. § 1-2 kan arbeidsgiver ikke innskrenke arbeidstakers rettigheter etter loven, og arbeidstaker kan ikke fraskrive seg sine rettigheter i avtale. Loven er imidlertid ikke til hinder for at arbeidstaker gis større rettigheter enn det loven gir.

I svært mange tariffavtaler er arbeidstakerne gitt utvidede rettigheter, for eksempel full lønn utover lovens begrensning på 6 G, raskere opptjeningstid mv. Disse utvidede rettighetene for arbeidstakerne følges ofte av en plikt for arbeidsgiver om å forskuttere sykepenger utover arbeidsgiverperioden. En slik forskutteringsregel vil som regel være uproblematisk, men vil kunne skape problemer i tilfeller hvor arbeidsgiveren ikke har mulighet til å søke refusjon hos NAV. Dette vil for eksempel være tilfelle når arbeidstakeren er over 70 år og ikke har rett til sykepenger, jf. punkt 1.6 - Særlig om sykepenger for seniorer. Dette må ses i sammenheng med at den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er 72 år.

For å avgjøre hvilke regler som gjelder ved sykdom må man gå inn i den enkelte tariffavtale