Virke.no

5.3. Er det en sammenheng mellom sykelønnsordningen og sykefraværet?

Vi har ikke bare et høyere sykefravær enn våre nordiske naboer. Vi har også det høyeste sykefraværet av alle OECD-land. Undersøkelser tyder at folkehelsen i Norge er god sammenliknet med andre land, f.eks. målt med forventet levealder. Det er således ikke grunn til å anta at helse isolert sett kan forklare Norges høye sykefravær. Norske yrkesaktive trives, er motiverte på jobb, og 9 av 10 oppgir å være fornøyde eller svært fornøyde i sitt arbeid. Hva er så grunnen til at Norge har så høyt sykefravær?

Det finnes forskningsbelegg for å si at vår sykelønnsordning bidrar til et høyere sykefravær. Proba samfunnsanalyse konkluderer i en rapport om internasjonal sammenligning av sykefravær at "det er grunn til å anta" at den generøse sykelønnsordningen vi har i Norge er en viktig årsak til det høye fraværet . Frisch Senteret går enda lengre og hevder at det ikke er spørsmål om sykelønnen bidrar til høyere sykefravær, men hvor mye den gjør det*.

Forskning viser tydelig at en lavere kompensasjonsgrad i sykelønnsordningen vil redusere sykefraværet**. En innstramming i én inntektssikringsordning kan imidlertid føre til at bruken av andre inntektssikrings-ytelser øker. Falch m.fl. (2011) fant at innstrammingene i dagpengeregelverket i 2003 førte til at flere ble sosialhjelpsmottakere.

I tillegg er det flere forskningsarbeider som viser at mange trygdede er villige til å jobbe, og kommer i jobb, hvis de økonomiske insentivene stimulerer til dette. Det gjelder både for personer med nedsatt arbeidsevne, uførepensjonister og sykemeldte***.

Et av vilkårene for å få innvilget sykepenger er at arbeidstakeren er arbeidsufør på grunn av sykdom. Legen må dokumentere sykdommen ved å skrive ut sykmelding. Legen får dermed en slags "portåpnerfunksjon" for sykepenger. Legers praksis er derfor relevant når man diskuterer sykefravær. Mye forskning løfter frem som et mulig problem at allmennleger har et todelt ansvar med å være pasientens advokat og samtidig vokte fellesskapets ressurser.

 

*Ukeavisen Ledelse nr. 9. Forslag til kutt i sykelønn- Kan redusere sykefraværet med 20 prosent og spare 8 milliarder. Publisert fredag 3. mars 2017

**Barmby m.fl. 1995, Johansson og Palme 1996, Henrekson og Persson 2004

***(henholdsvis) Fevang m.fl. 2015, Kostøl og Mogstad 2012, Dahl m.fl. 2007, Dale-Olsen 2009