- De ideelle sykehusene må sikres i en fremtidig struktur

Publisert:

- De ideelle sykehusene må sikres i en fremtidig struktur. Forutsigbare rammer og  grunnlag for videre vekst er avgjørende, sier  Inger Helene Venås, direktør helse, omsorg og ideell sektor i Virke.

​Virke har i tett dialog med direktørene på de ideelle sykehusene gitt innspill til utvalget som skal se på fremtidig organisering av eierskapsstrukturen i spesialisthelsetjenesten. Fremtidens helsetjeneste må ha en struktur som sikrer et mangfold av aktører.

Våre medlemmer har  behov for  bedre styringsdialog og budsjettprosesser.  Derfor mener vi at prinsippene for finansiering av de private ideelle må utformes sentralt og baseres på objektive kriterier også dersom utvalget velger å beholde en regional koordinerende funksjon, sier Inger Helene Venås.

Dagens modell med regionale helseforetak fungerer bedre enn tidligere, men det er områder som må tas tak i når utvalget nå gjennomgår modellen og vurderer nye former for organisering. Det er for eksempel store forskjeller mellom det største helseforetaket Helse Sør-Øst og de mindre RHFene når det gjelder kjennskap og samhandling med de mindre ideelle sykehusene. Det kan være fornuftig å vurdere en egen løsning for Oslo-regionen, snarere enn å bryte opp hele RHF-modellen. Oslo har særegne utfordringer med stor forventet befolkningsvekst, bred multinasjonal befolkning samtidig som hovedstaden må ha viktige, nasjonale funksjoner. Kvinnsland har i møte med Virke nevnte at utvalget er klar over dette. Størrelsen på Helse Sør-Øst er viktig i diskusjonen av mulig ny modell. 

En nasjonal sentralisert eierskapsmodell fremstår ikke som den beste modellen, men en slik modell kan ha fordeler ved at den vil kunne gi de ideelle sykehusene mer likeverdige rammevilkår og sikre forutsigbarhet i rammebetingelser. Jeg er opptatt av at utvalget tar dette med i sin vurdering av nye modell, avslutter Inger Helene Venås.