Bussveien er viktig

Publisert:

​ Det er oppsiktsvekkende at Ruter er uklar om behovet for bussvei langs E18 Vestkorridoren.

Det er vanskelig å se at Ruters begrunnelse, referert i Aftenposten 22.april, er transportfaglig fundert.

Busstransport utgjør en svært viktig del av kollektivtilbudet i Oslo-regionen. I 2013 (siste registreringsår) kjørte Ruter 136 mill passasjerer med buss, tilsvarende 44 pst av den samlede kollektivtrafikken til Ruter der også tog og båt er med, men ikke ekspressbussene. Det sier mye om bussens betydning i vår region.

Buss og bane tar unna brorparten av arbeidsreisene i Oslo-regionen. Det er åpenbart gjennom utbygging av bane- og busskapasitet at befolkningsveksten må møtes. Likevel er det fortsatt ikke satt noen spade i jorden for å bygge ut ny tunnel for bane i Oslo. Hvis buss også skal vike for nye trikkespor og sykkelveier, er vi langt unna å få på plass et kollektivtilbud som møter befolknings- og trafikkveksten. Manglende politisk handlekraft går ut over områdeutvikling til nærings- og boligformål i vår region.

Ruter og Jernbaneverkets tanker om den langsiktige utviklingen er nedfelt i KVU Oslo-Navet. Ingenting i KVUen peker i retning av å mindre busstrafikk på strekningen Lysaker- Asker. Snarere tvert i mot. Det legges opp til å utvikle bussterminalstrukturen ved Lysaker og Skøyen for å avlaste presset mht busstrafikk mot sentrum. Busstransport gir det samlede kollektivtilbudet, lokalt i Bærum og regionalt i Oslo/Akershus, en flatedekning og en fleksibilitet som den skinnegående transporten på tog og t-bane aldri vil kunne levere.

Vestkorridoren har nasjonal betydning. Dette er landets mest belastede veistrekning med en årsdøgnstrafikk på ca 90 000. Ruter har derfor åpenbare forklaringsproblemer hva gjelder konsekvensene av å ta av kapasiteten til dagens vei for å hjelpe bussen. E18 Vestkorridoren er en barriere i det sekundære kommunale veinettet i Bærum. Det hindrer og forsinker buss- og næringstrafikk svært mye i rushtid. E18 Vestkorridoren trenger bedre kapasitet og bedre kapasitetsregulering for å skape den flyten som må til i hovedveisystemet av hensyn til samspillet mellom lokal, regional- og nasjonalt viktig veitrafikk.

Ja, ny sentrumstunnel for T-banen er viktig, men når ble det en konkurrerende problemstilling til E18 Vestkorridoren? Det er uheldig at Ruter og Jernbaneverket har problemer med å svare på spørsmål fra forhandlingene om Oslopakke 3. Vi etterlyser bedre svar på hvordan ta høyde for økt befolkningsvekst og sikre en infrastruktur og kollektivtilbud som både styrker arbeidsplasser og miljø?